Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chemia ogólna i nieorganiczna 1 7190-TC000-IZP-0141
Wykład (WYK) rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 20
Limit miejsc: 30
Zaliczenie: Egzamin
Metody i kryteria oceniania:

Regulamin przedmiotu

1. Obecność na wykładach jest zalecana. Obecność na ćwiczeniach audytoryjnych jest obowiązkowa i będzie sprawdzana. Usprawiedliwienia nieobecności dokonuje prowadzący zajęcia na podstawie pisemnego usprawiedliwienia przedstawionego przez studenta. Usprawiedliwienie należy przedstawić w terminie 30 dni od nieobecności.

2. Efekty uczenia się przypisane do wykładu będą weryfikowane podczas egzaminu, a efekty uczenia się określone dla ćwiczeń audytoryjnych będą weryfikowane podczas kolokwiów.

3. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń oraz egzaminu. Ocena z ćwiczeń jest średnią arytmetyczną z ocen z dwóch kolokwiów (obejmujących dwie części materiału), przy czym oba kolokwia muszą być zaliczone. Zaliczenie ćwiczeń jest warunkiem przystąpienia do egzaminu. Egzamin jest pisemny. Ocena zintegrowana jest średnią arytmetyczną oceny z egzaminu oraz oceny z ćwiczeń.

4. Oceny z zaliczenia ćwiczeń audytoryjnych/egzaminu są przekazywane do wiadomości studentów za pośrednictwem USOS, poczty elektronicznej, MSTeams lub osobiście, niezwłocznie (najpóźniej 7 dni po zaliczeniu/egzaminie). Ocena z egzaminu jest przekazywana do wiadomości studentów nie później niż 2 dni przed kolejnym egzaminem. Ocena łączna jest przekazywana do wiadomości studentów za pośrednictwem USOS.

5. Student może poprawiać tylko oceny niedostateczne z ćwiczeń audytoryjnych, w terminie wyznaczonym przez prowadzącego zajęcia. Student ma prawo przystąpić do egzaminu w trzech wybranych terminach spośród wyznaczonych w sesjach egzaminacyjnych. Student może przystąpić do egzaminu w dodatkowym terminie, tzw. terminie zerowym oraz w innych terminach wyznaczonych przez prowadzącego zajęcia, po wcześniejszym uzgodnieniu. Student może poprawiać oceny z egzaminu w kolejnych terminach spośród wyznaczonych w sesjach egzaminacyjnych, przy czym obowiązuje ocena ostatniego egzaminu.

6. Student powtarza z powodu niezadowalających wyników w nauce tylko niezaliczony typ zajęć realizowany w ramach przedmiotu.

7. Podczas weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się na drodze egzaminu każdy zdający powinien mieć długopis (lub pióro), przeznaczony do zapisywania odpowiedzi. Pozostałe materiały i przybory pomocnicze, szczególnie telefony komórkowe, są zabronione.

8. Jeżeli podczas weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się zostanie stwierdzona niesamodzielność pracy studenta lub korzystanie przez niego z materiałów lub urządzeń innych niż dozwolone w regulaminie przedmiotu, student uzyskuje ocenę niedostateczną i traci prawo do zaliczenia przedmiotu w jego bieżącej realizacji.

9. Rejestrowanie dźwięku i obrazu przez studentów w trakcie zajęć jest zabronione.

10. Prowadzący zajęcia umożliwia studentowi wgląd do jego ocenionych prac pisemnych do końca danego roku akademickiego w terminach konsultacji.

11. W zależności od przyjętych ustaleń władz PW dopuszcza się prowadzenie zajęć zdalnie oraz zdalne przeprowadzenie weryfikacji efektów uczenia się.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia stacjonarne lub zdalne (MS Teams), w zależności od decyzji Rektora/Dziekana

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Uwagi Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda niedziela, 10:55 - 12:25, sala GD-39
Zofia Kowalewska 21/21 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek GG Płock
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)