Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Komputerowe wspomaganie rysunku technicznego 7190-BU000-ISP-0210
Projekt (PRO) rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 15
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Metody i kryteria oceniania:

Regulamin przedmiotu:

1. Dopuszczalne są maksymalnie dwie nieobecności na zajęciach projektowych.

2. Efekty uczenia się przypisane do projektu będą weryfikowane podczas dwóch sprawdzianów wykonywanych przy użyciu oprogramowania CAD. Efekty uczenia się w postaci sprawdzianów będą przeprowadzane w sposób stacjonarny lub zdalny (np. Microsoft Teams). Dopuszcza się nagrywania sprawdzianów po wcześniejszym poinformowaniu studentów o tym fakcie. Brak zgody studenta na taką forę zaliczenia powoduje zaliczenia w sposób ustny w terminie uzgodnionym z zainteresowanym. Dostęp do nagrań posiadać będzie tylko prowadzący zajęcia. Prowadzący zajęcia na wniosek studenta może umożliwić dostęp do nagrań zaliczenia danego studenta.

3. Warunkiem koniecznym zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnych ocen ze sprawdzianów oraz poprawne wykonie indywidualnych prac realizowanych na zajęciach projektowych. Ocena końcowa z przedmiotu jest średnią ważoną z otrzymanych ocen (sprawdzian 1 – waga 0,4; sprawdzian 2 - waga 0,6).

4. Ocena ze sprawdzianu przekazywana jest do wiadomości studentów niezwłocznie po sprawdzeniu prac i dokonaniu ich oceny (forma przekazywania ocen do ustalenia ze studentami w trakcie zajęć). Ocena końcowa z zajęć projektowych przekazywana jest do wiadomości studentów w formie uzgodnionej ze studentami.

5. Student może poprawiać oceny niedostateczne w terminach wyznaczonym przez prowadzącego zajęcia.

6. Student powtarza, z powodu niezadowalających wyników, całość zajęć projektowych.

7. Na sprawdzianie, podczas weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się, każdy student będzie posiadał dostęp do komputer z odpowiednim oprogramowaniem znajdującego się w pracowni komputerowej. Pozostałe materiały i przybory pomocnicze, szczególnie telefony komórkowe i inne urządzenia elektroniczne, są zabronione. W przypadku sprawdzianów przeprowadzonych w sposób zdalny student będzie miał możliwość posiadania odpowiedniego oprogramowania w wersji studenckiej.

8. Jeżeli podczas weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się zostanie stwierdzona niesamodzielność pracy studenta lub korzystanie przez niego z materiałów lub urządzeń innych niż dozwolone w regulaminie przedmiotu, student uzyskuje ocenę niedostateczną i traci prawo do zaliczenia przedmiotu w jego bieżącej realizacji.

9. Rejestrowanie dźwięku i obrazu przez studentów w trakcie zajęć jest zabronione.

10. Prowadzący zajęcia umożliwia studentowi wgląd do jego ocenionych prac do końca danego roku akademickiego w terminach konsultacji.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Uwagi Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 14:00 - 15:30, sala GD-34
Grzegorz Sadowski 9/11 szczegóły
2 każdy poniedziałek, 10:00 - 11:30, sala GD-34
Grzegorz Sadowski 12/12 szczegóły
3 każdy poniedziałek, 12:00 - 13:30, sala GD-34
Grzegorz Sadowski 10/12 szczegóły
4 każdy poniedziałek, 8:00 - 9:30, sala GD-34
Grzegorz Sadowski 10/12 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek GG Płock
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-25)