Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Konstrukcje metalowe 2 7190-BUBOG-ISP-0520
Wykład (WYK) rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 60
Zaliczenie: Egzamin
Metody i kryteria oceniania:

1. Obecność studentów na wykładach jest zalecana.

2. Obecność studentów na zajęciach projektowych jest obowiązkowa i będzie sprawdzana na każdych zajęciach. Zalecane są także obecności na konsultacjach. Nieobecność na którymś z zajęć projektowych będzie skutkowała nie zaliczeniem przedmiotu. W szczególnych przypadkach (udokumentowana choroba lub inna ważna przyczyna) dopuszcza się możliwość opuszczenia zajęć projektowych, ale po okazaniu dokumentu potwierdzającego przyczynę nieobecności.

3. Do weryfikacji osiągnięć efektów uczenia się z wykładów obowiązuje forma pracy pisemnej.

4. Do weryfikacji osiągnięć efektów uczenia się z zajęć projektowych obowiązuje forma pisemnego wykonania obliczeń i rysunków ćwiczenia projektowego wg wydanych indywidualnie założeń oraz pisemna i ustna obrona ćwiczenia projektowego.

5. Ocena z projektu jest średnią arytmetyczną pozytywnej oceny z ćwiczenia projektowego wg wydanych indywidualnie założeń i pozytywnej oceny z pisemnej obrony, do której można przestąpić po oddaniu kompletnego ćwiczenia projektowego. Jeżeli któraś z ocen wchodzących do średniej arytmetycznej będzie negatywna to ocena z projektu również będzie negatywna. Po otrzymaniu oceny negatywnej z ćwiczenia projektowego, student może poprawić ćwiczenie projektowe nie późniejszym niż tydzień po odebraniu ćwiczenie projektowego. W przypadku oceny negatywnej z pisemnej obrony, student może przystąpić do kolejnej obrony (poprawkowej). Dodatkowo oceniana będzie aktywność w realizacji ćwiczenia projektowego.

6. Ocena końcowa (łączna) z przedmiotu jest średnią arytmetyczną pozytywnych ocen z wykładu i projektu. Jeżeli któraś z ocen wchodzących do średniej arytmetycznej będzie negatywna to ocena końcowa (łączna) również będzie negatywna.

7. Do zaliczenia wykładów obowiązuje napisanie egzaminu na ocenę pozytywną. Istnieje możliwość poprawy egzaminu w uzgodnionym terminie.

8. Student ma prawo przystąpić do egzaminu w trzech wybranych terminach spośród wyznaczonych w sesjach egzaminacyjnych lub poza okresem sesji egzaminacyjnych.

9. Weryfikacja osiągnięcia efektów uczenia się przez studenta, odbywa się po zakończeniu zajęć w semestrze.

10. Prowadzący zajęcia udostępnia studentom wyniki weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się niezwłocznie po dokonaniu ich oceny w formie uzgodnionej ze studentami. Prowadzący zajęcia dokonuje oceny w terminie jednego tygodnia od czasu przeprowadzenia weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się, ale nie później niż 2 dni przed terminem kolejnego egzaminu (poprawkowego).

11. Podczas weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się z wykładów do używania przez studentów dopuszcza się: czyste arkusze papieru, długopis (lub pióra) z czarnym/niebieskim tuszem (atramentem), kalkulator. Wszystkie pozostałe materiały i urządzenia są niedopuszczalne.

12. Podczas weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się z zajęć projektowych do używania przez studentów dopuszcza się: czyste arkusze papieru, długopis (lub pióra) z czarnym/niebieskim tuszem (atramentem), kalkulator i normy. Wszystkie pozostałe materiały i urządzenia są niedopuszczalne.

13. Niezaliczenie wykładu na danym etapie studiów skutkuje koniecznością powtarzania zajęć z wykładu, to jest ponownej realizacji wykładu. Niezaliczenie projektu na danym etapie studiów skutkuje koniecznością powtarzania zajęć projektowych, to jest ponownej realizacji projektu.

14. Jeżeli podczas weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się zostanie stwierdzona niesamodzielność pracy studenta lub korzystanie przez niego z materiałów lub urządzeń innych niż dozwolone w regulaminie przedmiotu, student uzyskuje ocenę niedostateczną i traci prawo do zaliczenia przedmiotu w jego bieżącej realizacji.

15. Prowadzący zajęcia nie wyraża zgody na rejestrowanie dźwięku i obrazu przez słuchaczy w trakcie zajęć.

16. Prowadzący zajęcia umożliwia studentowi wgląd do jego ocenionych prac pisemnych do końca danego roku akademickiego w uzgodnionym wcześniej terminie.

17. Osoba przystępująca do weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się jest zobowiązana na wezwanie okazać dokument tożsamości lub legitymację studencką.

18. Ustalenia i zasady, o których mowa w punktach 1 - 12 mogą ulegać zmianie w trakcie prowadzenia zajęć oraz w okresie, w którym jest możliwe zaliczanie przedmiotu, za zgodą większości studentów realizujących dany przedmiot.

19. W czasie zdalnego nauczania (z udziałem MS Teams) związanego z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, dopuszcza się inne formy weryfikacji osiągnięć efektów uczenia się z wykładów przedmiotu, formy wykonania obliczeń i rysunku ćwiczenia projektowego oraz jego obrony. Egzamin i zaliczenia mogą być prowadzone w formie zdalnej z udziałem narzędzi internetowych. Do każdej pracy stanowiącej podstawę do uznania osiągniętych efektów uczenia się student jest zobowiązany złożyć oświadczenie o jej samodzielnym wykonaniu. Nie będzie sprawdzana obecności na zajęciach projektowych, która jest obowiązkowa.

20. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Przedmiotu, zastosowanie znajdują odpowiednio przepisy Regulaminu Studiów w Politechnice Warszawskiej.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia stacjonarne lub Zajęcia zdalne (MS Teams)

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Uwagi Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 13:30 - 15:00, Kampus Płock, sala MS TEAMS
Jacek Szpetulski 30/31 szczegóły
99 Grupa studentów, która zaliczyła wykład w cyklu (brak danych), (budynek nieznany), (sala nieznana)
Jacek Szpetulski 5/5 szczegóły
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-14)