Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Konstrukcje betonowe 2 7190-BUBOG-IZP-0510
Wykład (WYK) rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 20
Limit miejsc: 60
Zaliczenie: Egzamin
Metody i kryteria oceniania:

Regulamin przedmiotu

1. Zasady obecności studenta na zajęciach:

a. Obecność na wykładach jest zalecana.

b. Obecność na zajęciach ćwiczeniowych jest obowiązkowa i będzie sprawdzana. Dopuszcza się maksymalnie dwie nieusprawiedliwione nieobecności. Nieobecność na zajęciach skutkuje koniecznością uzupełnienia przez studenta informacji, podawanych na zajęciach, we własnym zakresie.

c. Obecność na zajęciach projektowych jest obowiązkowa i będzie sprawdzana. Dopuszcza się maksymalnie dwie nieusprawiedliwione nieobecności. Nieobecność na zajęciach skutkuje koniecznością uzupełnienia przez studenta informacji, podawanych na zajęciach, we własnym zakresie.

2. Efekty uczenia się przypisane do wykładu będą weryfikowane podczas egzaminu pisemnego. Efekty uczenia się przypisane do ćwiczeń będą weryfikowane na podstawie czterech sprawdzianów w trakcie trwania semestru. Efekty uczenia się przypisane do projektu będą weryfikowane na podstawie wykonanej pracy projektowej (wg indywidualnych założeń).

3. W zależności od przyjętych ustaleń władz PW dopuszcza się prowadzenie zajęć zdalnie oraz zdalne przeprowadzenie weryfikacji efektów uczenia się.

4. Osoba przystępująca do weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się jest zobowiązana na wezwanie okazać dokument tożsamości lub legitymację studencką.

5. Warunku zaliczenia przedmiotu

a. Zaliczenie wykładu i ćwiczeń audytoryjnych uzyskuje się na podstawie zdanego egzaminu. Obowiązuje system punktowy przeliczany na ocenę końcową. Punkty zdobywa się na czterech sprawdzianach pisemnych przeprowadzanych w trakcie trwania semestru oraz na pisemnym egzaminie końcowym w sesji egzaminacyjnej.

b. Każdy sprawdzian na ćwiczeniach umożliwia zdobycie 10 punktów (łącznie 40 punktów). Do zaliczenia ćwiczeń wymagane jest uzyskanie ze sprawdzianów, organizowanych w semestrze zimowym, minimum 21 punktów (na 40 możliwych).

c. Zaliczenie ćwiczeń projektowych uzyskuje się na podstawie poprawnie wykonanej pracy projektowej. Opracowanie projektowe podlega ocenie i wymagane jest uzyskanie oceny pozytywnej (w skali 3 - 5).

d. Warunkiem koniecznym zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnych ocen z materiału objętego wykładami i ćwiczeniami audytoryjnymi oraz ćwiczeniami projektowymi.

e. Na egzaminie można zdobyć maksimum 60 punktów.

f. Łącznie do zdobycia na sprawdzianach i egzaminie jest max 100 punktów (sprawdziany – 40 punktów, egzamin – 60 punktów).

g. Do zaliczenia części teoretycznej wymagane jest zdobycie minimum 51 punktów.

h. UWAGA: Zaliczenie łączne wykładu i ćwiczeń audytoryjnych jest możliwe jedynie w czasie zimowej sesji egzaminacyjnej (łącznie należy uzyskać min. 51 punktów). Do egzaminu w jesiennej (poprawkowej) sesji egzaminacyjnej będą mogły przystąpić wyłącznie te osoby, które uzyskają ze sprawdzianów, organizowanych w semestrze zimowym, minimum 21 punktów (na 40 możliwych).

i. Przeliczenie liczby zdobytych punktów na ocenę: od 51 do 60 pkt. – 3,0; od 61 do 70 pkt. – 3,5; od 71 do 80 pkt. – 4,0; od 81 do 90 pkt. – 4,5; od 91 do 100 pkt. – 5,0.

j. Ocena końcowa z przedmiotu jest średnią arytmetyczną z ocen otrzymanych z wykładów, ćwiczeń audytoryjnych oraz z ćwiczeń projektowych.

6. Tryb ogłaszania ocen uzyskiwanych przez studentów:

a. Ocena z egzaminu przekazywana jest do wiadomości studentów niezwłocznie po sprawdzeniu prac i dokonaniu ich oceny (forma przekazywania ocen do ustalenia ze studentami w trakcie zajęć), ale nie później niż 2 dni przed terminem kolejnego egzaminu.

b. Ocena ze sprawdzianów przekazywana jest do wiadomości studentów niezwłocznie po sprawdzeniu prac i dokonaniu ich oceny (forma przekazywania ocen do ustalenia ze studentami w trakcie zajęć).

c. Ocena pracy projektowej przekazywana jest do wiadomości studentów niezwłocznie po jej sprawdzeniu i dokonaniu oceny (forma przekazywania ocen do ustalenia ze studentami w trakcie zajęć). Projekt po weryfikacji może zostać zwrócony studentowi do korekty/uzupełnienia.

d. Ocena końcowa z wykładów przekazywana jest do wiadomości studentów w formie uzgodnionej ze studentami.

7. Możliwości i zasady udziału studentów w dodatkowych terminach zaliczeń i egzaminów

a. Student ma prawo przystąpić do egzaminu w trzech wybranych terminach spośród wyznaczonych w sesjach egzaminacyjnych lub poza okresem sesji egzaminacyjnych. Dopuszcza się przystępowanie do egzaminu w terminach dodatkowych na zasadach uzgodnionych z Prowadzącym.

b. Przewiduje się jeden końcowy sprawdzian poprawkowy (łączny) w terminie ustalonym ze studentami. Dopuszczalne jest ustalenie większej liczby terminów sprawdzianów poprawkowych.

c. Projekt po weryfikacji może zostać zwrócony studentowi do korekty/uzupełnienia (zakres niezbędnych korekt/uzupełnień przekazywany jest studentowi do wiadomości w momencie odbierania przez studenta pracy). Po ponownym złożeniu przez studenta skorygowanego projektu, praca podlega ponownej ocenie. Poprawa oddanej do korekty pracy projektowej następuje w terminach uzgodnionych z Prowadzącym zajęcia.

8. Student powtarza, z powodu niezadowalających wyników, tylko zajęcia takiego typu, z których uzyskał on oceny niedostateczne.

9. Określenie rodzaju materiałów i urządzeń dopuszczonych do używania przez studentów podczas weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się:

a. Na egzaminie, podczas weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się, każdy piszący powinien mieć długopis (lub pióro) z niebieskim lub czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania odpowiedzi, kilka czystych arkuszy papieru formatu A4 oraz kalkulator. Na egzaminie można korzystać z tablic pomocniczych udostępnionych przez Prowadzącego. Pozostałe materiały i przybory pomocnicze, szczególnie telefony komórkowe i inne urządzenia elektroniczne, są zabronione.

b. Na sprawdzianie, podczas weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się, każdy piszący powinien mieć długopis (lub pióro) z niebieskim lub czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania odpowiedzi oraz kalkulator. Na sprawdzianach można korzystać z tablic pomocniczych udostępnionych przez Prowadzącego. Pozostałe materiały i przybory pomocnicze, szczególnie telefony komórkowe i inne urządzenia elektroniczne, są zabronione.

c. Student wykonuje zadanie projektowe samodzielnie, przy użyciu metod analitycznych i komputerowych (oprogramowanie) w zakresie uzgodnionym z Prowadzącym zajęcia w formie pisemnego opracowania. Dopuszcza się złożenie ostatecznej wersji opracowania projektowego w formie elektronicznej.

d. W przypadku zaliczeń przeprowadzanych w sposób zdalny niezbędne jest posiadanie komputera oraz dostępu do internetu.

10. Jeżeli podczas weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się zostanie stwierdzona niesamodzielność pracy studenta lub korzystanie przez niego z materiałów lub urządzeń innych niż dozwolone w regulaminie przedmiotu, student uzyskuje ocenę niedostateczną i traci prawo do zaliczenia przedmiotu w jego bieżącej realizacji.

11. Rejestrowanie dźwięku i obrazu przez studentów w trakcie zajęć jest zabronione.

12. Prowadzący zajęcia umożliwia studentowi wgląd do jego ocenionych prac pisemnych do końca danego roku akademickiego w terminach konsultacji.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia zdalne (MS Teams)

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Uwagi Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda niedziela, 8:15 - 9:45, sala MS TEAMS
Piotr Wiliński 17/17 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Płock
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-30)