Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Materiałoznawstwo - laboratorium 7190-IS000-ISP-0242
Laboratorium (LAB) rok akademicki 2021/2022 - sem. letni

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: 10
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Metody i kryteria oceniania:

1. Obecność na zajęciach laboratoryjnych jest obowiązkowa i będzie sprawdzana na każdych zajęciach. Nieobecność na którymś z ćwiczeń zajęć laboratoryjnych będzie skutkowała nie zaliczeniem przedmiotu. W szczególnych przypadkach (udokumentowana choroba lub inna ważna przyczyna) dopuszcza się możliwość odrobienia niezrealizowanego ćwiczenia w czasie trwania zajęć z inną grupą lub podczas zajęć poprawkowych, organizowanych w ostatnim tygodniu semestru.

2. Do weryfikacji osiągnięć efektów uczenia się na zajęciach laboratoryjnych obowiązuje forma sprawdzianu teoretycznego pisemnego oraz forma sprawdzianu praktycznego i sprawozdania wykonanego przez studenta z części praktycznej.

3. Weryfikacja osiągnięcia efektów uczenia się przez studenta, odbywa się przed zakończeniem zajęć w semestrze.

4. Ocena z ćwiczenia jest średnią arytmetyczną pozytywnych ocen (w przeciwnym przypadku ocena z ćwiczeń jest negatywna) ze sprawdzianu teoretycznego oraz części praktycznej, ocenianej na podstawie sprawdzianu praktycznego i sprawozdania wykonanego przez studenta. Po otrzymaniu oceny negatywnej ze sprawdzianu teoretycznego, student jest dopuszczony warunkowo do wykonania części praktycznej ćwiczenia. Sprawdzian teoretyczny poprawkowy może odbyć się podczas konsultacji u Prowadzącego zajęcia, w terminie nie późniejszym niż 2 tygodnie po realizacji ćwiczenia. W przypadku oceny negatywnej ze sprawozdania, student winien w ciągu tygodnia ponownie przeanalizować przebieg ćwiczenia w domu oraz poprawić i oddać skorygowane sprawozdanie. Ocena końcowa z zajęć laboratoryjnych jest średnią arytmetyczną ze wszystkich otrzymanych ocen, jeżeli któraś z ocen wchodzących do średniej arytmetycznej będzie negatywna to ocena z laboratorium również będzie negatywna.

5. Prowadzący zajęcia udostępnia studentom wyniki weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się niezwłocznie po dokonaniu ich oceny w formie uzgodnionej ze studentami. Prowadzący zajęcia dokonuje oceny w terminie jednego tygodnia od czasu przeprowadzenia weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się, ale nie później niż 2 dni przed terminem kolejnego sprawdzianu (poprawkowego).

6. Podczas weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się do używania przez studentów dopuszcza się: czyste arkusze papieru, długopis (lub pióra) z czarnym/niebieskim tuszem (atramentem) i kalkulator. Wszystkie pozostałe materiały i urządzenia są niedopuszczalne.

7. Niezaliczenie przedmiotu na danym etapie studiów skutkuje koniecznością powtarzania zajęć z tego przedmiotu, to jest ponownej realizacji tego przedmiotu.

8. Jeżeli podczas weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się zostanie stwierdzona niesamodzielność pracy studenta lub korzystanie przez niego z materiałów lub urządzeń innych niż dozwolone w regulaminie przedmiotu, student uzyskuje ocenę niedostateczną i traci prawo do zaliczenia przedmiotu w jego bieżącej realizacji.

9. Prowadzący zajęcia nie wyraża zgody na rejestrowanie dźwięku i obrazu przez słuchaczy w trakcie zajęć.

10. Prowadzący zajęcia umożliwia studentowi wgląd do jego ocenionych prac pisemnych do końca danego roku akademickiego w uzgodnionych wcześniej terminach.

11. Osoba przystępująca do weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się jest zobowiązana na wezwanie okazać dokument tożsamości lub legitymację studencką.

12. Ustalenia i zasady, o których mowa w punktach 1 - 6 mogą ulegać zmianie w trakcie prowadzenia zajęć oraz w okresie, w którym jest możliwe zaliczanie przedmiotu, za zgodą większości studentów realizujących dany przedmiot.

13. W czasie niezwyczajnego nauczania związanego z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, dopuszcza się inne formy sprawdzianu teoretycznego i sprawozdania. Zaliczenia sprawdzianów i sprawozdań mogą być prowadzone w formie zdalnej z udziałem narzędzi internetowych. Do każdej pracy stanowiącej podstawę do uznania osiągniętych efektów uczenia się student jest zobowiązany złożyć oświadczenie o jej samodzielnym wykonaniu.

14. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Przedmiotu, zastosowanie znajdują odpowiednio przepisy Regulaminu Studiów w Politechnice Warszawskiej.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia realizowane bezpośrednio na Uczelni

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Uwagi Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 wielokrotnie, środa (niestandardowa częstotliwość), 10:00 - 11:30, sala GD-28
Jacek Szpetulski 10/10 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek GG Płock
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.