Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Logistyka ropy i produktów naftowych - projekt 7190-TCTPE-MZP-0232
Projekt (PRO) rok akademicki 2021/2022 - sem. letni

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 20
Limit miejsc: 12
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Metody i kryteria oceniania:

1. Brak jest rekomendacji lub ograniczeń, wynikających z wymaganej kolejności realizowania przedmiotów w planie studiów, odnośnie uczestnictwa studenta w zajęciach projektowych.

2. Obecność studentów na zajęciach projektowych, wskazanych w harmonogramie zajęć, jest obowiązkowa. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności na wskazanych zajęciach projektowych usprawiedliwienia nieobecności dokonuje prowadzący zajęcia na podstawie pisemnego usprawiedliwienia przedstawionego przez studenta.

3. Efekty uczenia się są weryfikowane na podstawie zadania projektowego wykonanego przez studentów w dwu- lub trzyosobowych grupach.

4. Wyniki zadania projektowego studenci przedstawiają w formie prezentacji podczas zajęć projektowych w terminie określonym w harmonogramie zajęć projektowych oraz przekazują opracowanie zadania projektowego i prezentację w formie elektronicznej prowadzącemu zajęcia w tym samym terminie.

5. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z zadania projektowego.

6. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach projektowych, podczas których ma miejsce prezentowanie zadania projektowego w terminie podstawowym lub niezaliczenia zadania projektowego w terminie podstawowym studenci mają prawo do jednorazowego przystąpienia do zaliczania zadania projektowego w terminie dodatkowym. Termin podstawowy i termin dodatkowy są określone w harmonogramie zajęć projektowych.

7. Ocena z zadania projektowego jest przekazywana do wiadomości studentów drogą elektroniczną niezwłocznie po zaprezentowaniu zadania projektowego przez studentów w terminie odpowiednio podstawowym lub dodatkowym oraz sprawdzeniu przez prowadzącego zajęcia zadania projektowego przekazanego przez studentów wraz z prezentacją drogą elektroniczną w danym terminie.

8. Jeżeli podczas weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się zostanie stwierdzona niesamodzielność pracy studenta, student uzyskuje ocenę niedostateczną i traci prawo do zaliczenia przedmiotu w jego bieżącej realizacji.

9. Rejestrowanie dźwięku i obrazu przez studenta podczas zajęć projektowych jest zabronione.

10. Prowadzący zajęcia umożliwia studentowi wgląd do zadania projektowego/zadań projektowych do końca roku akademickiego, w którym student uczestniczył w zajęciach projektowych.

11. Student, który nie zaliczył przedmiotu, ma prawo do powtarzania zajęć projektowych i wówczas jest zobowiązany do obecności na zajęciach projektowych i przystępowania do zaliczania zajęć projektowych na zasadach przedstawionych w regulaminie przedmiotu i z uwzględnieniem harmonogramu zajęć projektowych obowiązujących w semestrze, w którym student powtarza zajęcia projektowe.

12. Jeżeli w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 przedmiot będzie realizowany w formule zdalnej, przez termin „zajęcia” rozumie się spotkanie wideokonferencję w aplikacji MS Teams. Sprawdzanie obecności odbywa się wtedy na podstawie identyfikacji wizerunku studenta. Po sprawdzeniu obecności studenci mogą wyłączyć kamery wideo.

13. W zdalnej formule realizacji przedmiotu, konsultacje dotyczące wykonywanych projektów odbywają się z zastosowaniem programu MS Teams. Prezentacja opracowania projektowego przez grupy odbywa się jako wideokonferencja w programie MS Teams.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Uwagi Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda sobota, 14:15 - 15:45, sala GD-61
Przemysław Jarosiński 12/12 szczegóły
2 każda sobota, 12:30 - 14:00, sala GD-61
Przemysław Jarosiński 12/12 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek GG Płock
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-14)