Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Budownictwo przemysłowe 7190-BUBOG-IZP-0540
Wykład (WYK) rok akademicki 2022/2023 - sem. zimowy

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 10
Limit miejsc: 60
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Metody i kryteria oceniania:

1. Obecność studentów na wykładach nie jest obowiązkowa lecz jest zalecana.

2. Weryfikacja efektów uczenia się przypisane do wykładu, dokonywana jest w na podstawie sprawdzianu końcowego. Sprawdzian odbywa się w formie pracy pisemnej wykonywanej na ostatnim wykładzie. Zaliczenie wykładu odbywa się na podstawie pozytywnej oceny, nie niższej niż 3, uzyskanej ze sprawdzianu końcowego.

3. W przypadku uzyskania oceny negatywnej, student może przystąpić do sprawdzianu poprawkowego w uzgodnionym terminie

4. Prowadzący zajęcia udostępnia studentom wyniki sprawdzianu niezwłocznie po dokonaniu oceny w formie uzgodnionej ze studentami. Ocena przekazywana jest w okresie nie dłuższym niż jednego tygodnia od daty napisania sprawdzianu i nie później niż 2 dni przed terminem sprawdzianu poprawkowego.

5. W przypadku niezaliczenia wykładów student jest obowiązany powtarzać całość zajęć wykładowych.

6. Na sprawdzianie z wykładów student powinien posiadać długopis, pióro lub flamaster z czarnym lub niebieskim tuszem/atramentem, czyste arkusze papieru formatu A4 i kalkulator. Inne materiały i urządzenia elektroniczne są zabronione.

7. Weryfikacja osiągnięć efektów uczenia się z zajęć projektowych dokonywana jest w formie pracy pisemnej obejmującej obliczenia i rysunki zadanych ćwiczeń projektowych wg indywidualnych założeń oraz ich ustna obrona. Uzyskana ocena pozytywna, nie niższa niż 3, jest oceną zaliczeniową projektu.

8. Ocena zaliczeniowa przedmiotu jest średnią arytmetyczną z ocen zaliczenia wykładu i projektu, przy czym każda z tych ocen musi być pozytywna..

9. Jeżeli podczas weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się zostanie stwierdzona niesamodzielność pracy studenta lub korzystanie przez niego z materiałów lub urządzeń innych niż dozwolone w regulaminie przedmiotu, student uzyskuje ocenę niedostateczną i traci prawo do zaliczenia przedmiotu w jego bieżącej realizacji.

10. Prowadzący zajęcia nie wyraża zgody na rejestrowanie dźwięku i obrazu przez słuchaczy w trakcie zajęć.

11. Prowadzący zajęcia umożliwia studentowi wgląd do jego ocenionych prac pisemnych do końca danego roku akademickiego w uzgodnionym wcześniej terminie.

12. Osoba przystępująca do weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się jest zobowiązana na wezwanie okazać dokument tożsamości lub legitymację studencką.

13. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Przedmiotu, zastosowanie znajdują odpowiednio przepisy Regulaminu Studiów w Politechnice Warszawskiej.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia w formie tradycyjnej, w sali dydaktycznej wyposażonej w narzędzia informatyczne.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Uwagi Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda sobota, 10:05 - 10:50, sala GD-55
Krzysztof Pietrzak 9/9 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek GG Płock
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)