Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Konstrukcje sprężone i prefabrykowane 7190-BUKBU-MZP-0231
Wykład (WYK) rok akademicki 2022/2023 - sem. zimowy

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 20
Limit miejsc: 30
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Metody i kryteria oceniania:

Regulamin przedmiotu

1. Obecność na wykładach jest nieobowiązkowa.

2. Efekty uczenia się przypisane do wykładu będą weryfikowane podczas sprawdzianu pisemnego.

3. Warunkiem koniecznym zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnych ocen ze sprawdzianu pisemnego i ćwiczeń projektowych. Ocena końcowa jest średnią ocen z projektu i wykładu.

4. Ocena ze sprawdzianu przekazywana jest do wiadomości studentów niezwłocznie po sprawdzeniu prac i dokonaniu ich oceny (forma przekazywania ocen do ustalenia ze studentami w trakcie zajęć). Ocena końcowa z wykładów przekazywana jest do wiadomości studentów w formie uzgodnionej ze studentami.

5. Student ma prawo przystąpić do sprawdzianu w dwóch wybranych terminach przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej. Za zgodą prowadzącego student może przystąpić do sprawdzianu w dodatkowych terminach jedynie w wypadkach losowych. Student powtarza, z powodu niezadowalających wyników, całość zajęć wykładowych.

6. Na sprawdzianie, podczas weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się, każdy piszący powinien mieć długopis (lub pióro) z niebieskim lub czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania odpowiedzi oraz kilka czystych arkuszy papieru formatu A4. Korzystanie z jakichkolwiek metod porozumiewania się piszącego sprawdzian z innymi osobami (poza prowadzącym) lub źródłami informacji jest zabronione i traktowane będzie jako złamanie regulaminu z powiadomieniem Dziekana. W wypadku sprawdzianu metodą on-line student po zakończeniu czasu przeznaczonego na pisanie sprawdzianu skanuje wszystkie strony przed kamerą internetową z zapisem przez prowadzącego, a następnie bezzwłocznie skanuje lub fotografuje wszystkie strony i wysyła przy pomocy programu MS-Teams lub uczelnianego adresu mailowego wraz z oświadczeniem o samodzielności napisania pracy.

7. Jeżeli podczas weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się zostanie stwierdzona niesamodzielność pracy studenta lub korzystanie przez niego z materiałów lub urządzeń innych niż dozwolone w regulaminie przedmiotu, student uzyskuje ocenę niedostateczną i traci prawo do zaliczenia przedmiotu w jego bieżącej realizacji. Prowadzący może po sprawdzeniu pracy pisemnej podjąć decyzję o weryfikacji samodzielności pracy studenta w formie sprawdzianu ustnego.

8. Rejestrowanie przez studentów w trakcie zajęć, bez zgody prowadzącego dźwięku i obrazu w jakiejkolwiek formie jest zabronione i będzie traktowane, jako złamanie praw autorskich.

9. Prowadzący zajęcia umożliwia studentowi wgląd do jego sprawdzianu w terminie uzgodnionym ze Starostą roku.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Uwagi Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 15:40 - 17:00, sala GD-52
jednokrotnie, sobota (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 15:00 - 16:40, sala GD-49
Krzysztof Kamiński 16/16 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek GG Płock
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-18)