Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Konstrukcje sprężone i prefabrykowane - projekt 7190-BUKBU-MZP-0233
Projekt (PRO) rok akademicki 2022/2023 - sem. zimowy

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 20
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Efekty uczenia się:

Regulamin przedmiotu

1. Obecność na wszystkich zajęciach jest obowiązkowa. Jedną usprawiedliwioną nieobecność na zajęciach student może odrobić na zajęciach w innej grupie za zgodą prowadzącego. Nieobecność na dwóch zajęciach oznacza powtarzanie przedmiotu.

2. Efekty uczenia się przypisane do przedmiotu będą weryfikowane na 9-10 zjeździe po wykonaniu projektu konstrukcji sprężonej. Formą sprawdzenia efektów kształcenia jest obserwacja przez prowadzącego samodzielnej pracy studenta na zajęciach oraz obrona ustna projektu. Warunkiem przystąpienia do obrony jest wcześniejsze wykonanie, przekazanie prowadzącemu i zaakceptowanie przez prowadzącego projektu pisemnego.

3. Warunkiem koniecznym zaliczenia przedmiotu jest uczestnictwo we wszystkich zajęciach, przyjęcie przez prowadzącego projektu pisemnego i uzyskanie pozytywnej oceny z obrony ustnej. Ocena z przedmiotu jest średnią ocen z projektu i obrony ustnej.

4. Student ma obowiązek przystąpić do obrony projektu przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej. Student powtarza, z powodu niezadowalających wyników, całość zajęć projektowych.

5. Jeżeli podczas weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się zostanie stwierdzona niesamodzielność pracy studenta lub korzystanie przez niego z materiałów lub urządzeń innych niż dozwolone w regulaminie przedmiotu, student uzyskuje ocenę niedostateczną i traci prawo do zaliczenia przedmiotu w jego bieżącej realizacji.

6. Rejestrowanie dźwięku i obrazu przez studentów w trakcie zajęć jest zabronione, chyba że prowadzący udzieli wyraźnej zgody.

7. Prowadzący zajęcia umożliwia studentowi wgląd do ocenionego projektu w terminie uzgodnionym ze Starostą grupy.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Uwagi Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 17:10 - 18:40, sala GD-52
Krzysztof Kamiński 17/17 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek GG Płock
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2023-05-15)