Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chemia - laboratorium 7190-BU000-ISP-0161
Laboratorium (LAB) rok akademicki 2022/2023 - sem. zimowy

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 12
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Obciążenie: 030
Literatura:

1. Czarnecki L., Łukowski P., Garbacz A., Chmielewska B. „Ćwiczenia laboratoryjne z chemii budowlanej” Oficyna wydawnicza PW, Warszawa 1999. 2. Bobrowski A., Gawlicki M., Jagosz A., Nocuń-Wczelik W. „Cement. Metody Badań. Wy-brane kierunki stosowania” Wydawnictwo AGH , Kraków 2010. 3. Szymura T. „ Chemia w inżynierii materiałów budowlanych”Lublin 2012. 4. Kurdowski W. „ Chemia cementu i betonu” Wydawnictwa Polski cement i Naukowe PWN 2010. 5. Cement-Wapno-Beton – Czasopismo poświęcone zagadnieniom przemysłu i fizykochemii materiałów wiążących i betonu. 6. Materiały Budowlane – Czasopismo poświęcone między innymi nowoczesnym wyrobom, i technologiom budowlanym oraz zasadom ich prawidłowego i bezpiecznego stosowania. 7. Ochrona przed korozją – Czasopismo poświęcone zagadnieniom korozji materiałów, w tym materiałów budowlanych.

Efekty uczenia się:

Ma podstawową wiedzę z chemii, w tym z chemii budowlanej, wie jak formułować i rozwiązywać typowe proste zadania związane z chemią budowlaną. Weryfikacja: Ocena przygotowania do zajęć laboratoryjnych (L1-L15). Ma umiejętności niezbędne do pracy z substancjami chemicznymi spotykanymi w budownictwie oraz zna zasady bezpieczeństwa związane z tą pracą. Weryfikacja: Obserwacja podczas zajęć laboratoryjnych (L1-L15)

Potrafi ocenić przydatność metod badawczych do rozwiązywania problemów chemicznych w budownictwie . Weryfikacja: Ocena przygotowania do zajęć (L1-L15). Ma świadomość zmian dokonujących się w chemii budowlanej i potrzebę ich śledzenia . Weryfikacja: Rozmowa w czasie zajęć laboratoryjnych (L1-L15). Ma świadomość konieczności ochrony środowiska w różny sposób

Weryfikacja: Rozmowa w czasie zajęć laboratoryjnych (L1-L15)

Metody i kryteria oceniania:

1. Obecność studenta na zajęciach laboratoryjnych jest obowiązkowa i może być sprawdzana. 2. Efekty uczenia się będą weryfikowane za wykonanie oraz zaliczenie sprawozdań z wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych. 3. Warunkiem zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych jest uzyskanie od 32 do 65 punktów. Przeliczenia punktów na ocenę z przedmiotu: (0 ÷ 32p) ocena 2; (33 ÷ 42p) - 3; (43 ÷ 49p) -3,5 (50 ÷ 56p) - 4; (57 ÷ 62p) - 4,5; (63 ÷ 65p) -5. 4. Ocena z ćwiczeń laboratoryjnych jest przekazywana do wiadomości studentów niezwłocznie po sprawdzeniu prac w trakcie zajęć. 5. Na zajęciach wyrównawczych studenci mają możliwość wykonania nieodrobionych ćwiczeń. Oceny za ćwiczenia studenci mogą poprawiać w ciągu semestru oraz w sesji zimowej. 6. Z powodu niezadowalających wyników, student powtarza całość zajęć laboratoryjnych. 7. Do weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się z zajęć laboratoryjnych każdy student piszący powinien mieć długopis, czysty arkusz papieru, kalkulator . 8. Jeżeli podczas weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się, zostanie stwierdzona niesamodzielność pracy studenta, student uzyskuje ocenę niedostateczną i traci prawo do zaliczenia przedmiotu w jego bieżącej realizacji. 9. Rejestrowanie dźwięku i obrazu przez studentów w trakcie zajęć jest zabronione. 10. Prowadzący zajęcia umożliwia studentowi wgląd do jego ocenionych prac pisemnych pod czas ćwiczeń laboratoryjnych lub w terminach konsultacji do końca danego roku akademickiego.

Zakres tematów:

L1 - Założenia, cele i program przedmiotu, obowiązująca literatura, forma i warunki zaliczenia przedmiotu. Zasady bezpiecznej pracy w laboratorium chemicznym. L2 - Obowiązujące nazewnictwo związków chemicznych nieorganicznych. Reakcje chemiczne. L3 - Podstawy obliczeń chemicznych. Przeliczanie składu chemicznego na skład mineralogiczny cementu portlandzkiego. L4, L5 - Analiza jakościowa związków chemicznych. L6 - Woda jako rozpuszczalnik, dysocjacja i hydroliza związków chemicznych. L7 - Kinetyka reakcji chemicznych; L8 - Analiza wody do celów budowlanych. L9 - Spoiwa wapienne – określanie zawartości nierozłożonego węglanu wapnia w wapnie palonym, określanie czasu gaszenia wapna palonego. L10 - Spoiwa gipsowe – wpływ niektórych substancji na procesy wiązania i twardnienia. L11 – 12 Badanie aktywności pucolanowej dodatków mineralnych. L13 - Korozja tworzyw cementowych – korozja kwasowa i węglanowa. L14 -Modyfikacja betonów. L15 - Zajęcie wyrównawcze. Zaliczenie.

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia laboratoryjne.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Uwagi Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 11:45 - 13:15, sala GD-21
Galyna Kotsay 13/13 szczegóły
2 każdy czwartek, 13:45 - 15:15, sala GD-21
Galyna Kotsay 9/10 szczegóły
3 każdy czwartek, 12:00 - 13:30, sala GD-21
Galyna Kotsay 12/13 szczegóły
4 każdy wtorek, 10:00 - 11:30, sala GD-21
Galyna Kotsay 10/12 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek GG Płock
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-14)