Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Projekt urbanistyczny 2 (plan miejscowy)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1010-AC000-I0P-0710 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Projekt urbanistyczny 2 (plan miejscowy)
Jednostka: Wydział Architektury
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 8.00 LUB 9.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Cel przedmiotu:

Zapoznanie studenta z wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami społecznymi z zakresu urbanistyki dotyczącymi wykonywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ze szczególnym uwzględnieniem procesu analizy istniejących uwarunkowań oraz wariantowości rozwiązań projektowych.

Ogólny opis przedmiotu:

Przedmiot składa się z serii ćwiczeń projektowych, w wyniku których zostaje wykonana koncepcja projektowa miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego obszaru miejskiego .

Treści kształcenia

Ćwiczenia projektowe są podzielone na trzy części odpowiadające fazom wykonywania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: fazie analiz uwarunkowań, fazie przygotowania różnych wariantów rozwiązań koncepcyjnych, fazie uszczegółowienia wybranej koncepcji projektowej.

W fazie I student wykonuje analizy stanu istniejącego: struktury miejskiej tzn. układu przestrzeni publicznej, formy i funkcji zainwestowania, środowiska kulturowego, środowiska przyrodniczego oraz układów infrastrukturalnych – dróg, sieci. W oparciu o przeprowadzone badania student formułuje wnioski formie graficznej i tekstowej, służące jako wytyczne w dalszych fazach projektowania.

W fazie II student na podstawie wniosków z analiz wykonuje wariantowe modele ideowe zagospodarowania terenu w skali 1:2000 z pokazaniem zaprojektowanych układów przestrzeni publicznych, terenów zielonych i schematów obsługi inżynieryjnej i komunikacyjnej.

W fazie III student opracowuje wybrany fragment obszaru (6-10 ha) w skali 1:1000 w formie rysunku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z obowiązującymi zapisami planistycznymi, uzupełniony o podstawowe dane liczbowe i wskaźniki dla obszaru (tabela) oraz odpowiadający rysunkowi planu model przestrzenny 3D.

Metody nauczania, formy prowadzenia zajęć:

Zajęcia projektowe odbywają się w formie indywidualnych rozmów pomiędzy studentem i prowadzącym w wyniku których następuje krytyczne omówienie materiałów przygotowanych przez studenta w oparciu o wytyczne prowadzącego. Każdą z trzech faz projektowania poprzedza szczegółowe omówienie celu, wymogów i sposobów jej wykonania, a kończy wspólny dla wszystkich studentów przegląd całości materiałów przez nich przygotowanych. Ćwiczenia projektowe kończy wystawa prac wszystkich studentów z całego roku.

Literatura:

Literatura

Należy podać wykaz literatury z podziałem na podstawową i uzupełniającą.

Literatura podstawowa

• Chmielewski J.M., Teoria urbanistyki w projektowaniu i planowaniu miast, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2004.

• Czarnecki Wł., Planowanie miast i osiedli, PWN, Warszawa-Poznań 1960.

• Gehl J., Życie miedzy budynkami, użytkowanie przestrzeni publicznych, Wydawnictwo RAM, Kraków 2009.

• Krier L., Architektura, Wybór czy Przeznaczenie, Arkady, Warszawa 2001.

• Lynch K., The image of the city, The MIT Press, Cambrige 1990.

• Nowa Karta Ateńska 2003, Wizja miast XXI wieku, Europejska Rada Urbanistów, Lizbona 2003.

• Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Dziennik Ustaw Nr 80 z 10 maja 2003 r., poz.717.

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (wraz z późn. zmianami)

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (wraz z późn. zmianami), Dziennik Ustaw Nr 228 pozycja 1514 z 24 grudnia 2008

• Wejchert K., Miasteczko polskie jako zagadnienie urbanistyczne, Wydawnictwo Ministerstwa Odbudowy, Warszawa 1947.

• Wejchert K., Elementy kompozycji urbanistycznej, Arkady, Warszawa 1984.

Literatura uzupełniająca

• Aleksander Ch., Ishikawa S., Silverstein M., A Pattern Language, Towns Buildings Construction, Oxford University Press, New York 1977.

• Atlas Historyczny Warszawy, t.II pod redakcją Jana Macieja Chmielewskiego, Warszawa 2004.

• Bielecki Cz., Gra w miasto, Fundacja Dom Dostępny, Warszawa 1996.

• Calthorpe P., The Next American Metropolis, Ecology, Community and the American Dream, Princeton Architectural Press, New York 1993.

• Chmielewski J., Syrkus S., Warszawa funkcjonalna, TUP, Warszawa 1934.

• Gawlikowski A., Ulica w strukturze miasta, Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1992.

• Gzell S., Fenomen małomiasteczkowości, Akapit-DTP, Warszawa 1996.

• Jędraszko A., Planowanie środowiska i krajobrazu w Niemczech na przykładzie Stuttgartu, Unia Metropolii Polskich, Warszawa 1998.

• Korzeniewski Wł., Budownictwo mieszkaniowe, poradnik projektanta, Arkady, Warszawa1989.

• Łyp B., Problematyka wodna w planowaniu przestrzennym miast, poradnik dla urbanistów, COIB, Warszawa 2005.

• Malisz B., Zarys teorii kształtowania układów osadniczych, Arkady, Warszawa 1966.

• Neufert P., Podręcznik projektowania architektoniczno-budowlanego, Arkady 1995.

• Ostrowski W., Wprowadzenie do historii budowy miast, Ludzie i środowisko, Oficyna Wydawnicza politechniki warszawskiej, Warszawa 2001.

• Pęski W., Zarządzanie zrównoważonym rozwojem miasta, Arkady, Warszawa 1999.

• Plany urbanistyczne Warszawy, praca zbiorowa pod redakcją Juliusza Wilskiego, TUP, Warszawa 1990.

• Szwankowski E., Warszawa, rozwój urbanistyczny i architektoniczny, Warszawa 1951.

• Twarowski M., Słońce w architekturze, Arkady 1996.

• Warszawa rozwój przestrzenny, praca zbiorowa pod redakcja Juliusza Wilskiego, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Warszawa 1993.

Literatura

Należy podać wykaz literatury z podziałem na podstawową i uzupełniającą.

Literatura podstawowa

• Chmielewski J.M., Teoria urbanistyki w projektowaniu i planowaniu miast, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2004.

• Czarnecki Wł., Planowanie miast i osiedli, PWN, Warszawa-Poznań 1960.

• Gehl J., Życie miedzy budynkami, użytkowanie przestrzeni publicznych, Wydawnictwo RAM, Kraków 2009.

• Krier L., Architektura, Wybór czy Przeznaczenie, Arkady, Warszawa 2001.

• Lynch K., The image of the city, The MIT Press, Cambrige 1990.

• Nowa Karta Ateńska 2003, Wizja miast XXI wieku, Europejska Rada Urbanistów, Lizbona 2003.

• Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Dziennik Ustaw Nr 80 z 10 maja 2003 r., poz.717.

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (wraz z późn. zmianami)

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (wraz z późn. zmianami), Dziennik Ustaw Nr 228 pozycja 1514 z 24 grudnia 2008

• Wejchert K., Miasteczko polskie jako zagadnienie urbanistyczne, Wydawnictwo Ministerstwa Odbudowy, Warszawa 1947.

• Wejchert K., Elementy kompozycji urbanistycznej, Arkady, Warszawa 1984.

Literatura uzupełniająca

• Aleksander Ch., Ishikawa S., Silverstein M., A Pattern Language, Towns Buildings Construction, Oxford University Press, New York 1977.

• Atlas Historyczny Warszawy, t.II pod redakcją Jana Macieja Chmielewskiego, Warszawa 2004.

• Bielecki Cz., Gra w miasto, Fundacja Dom Dostępny, Warszawa 1996.

• Calthorpe P., The Next American Metropolis, Ecology, Community and the American Dream, Princeton Architectural Press, New York 1993.

• Chmielewski J., Syrkus S., Warszawa funkcjonalna, TUP, Warszawa 1934.

• Gawlikowski A., Ulica w strukturze miasta, Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1992.

• Gzell S., Fenomen małomiasteczkowości, Akapit-DTP, Warszawa 1996.

• Jędraszko A., Planowanie środowiska i krajobrazu w Niemczech na przykładzie Stuttgartu, Unia Metropolii Polskich, Warszawa 1998.

• Korzeniewski Wł., Budownictwo mieszkaniowe, poradnik projektanta, Arkady, Warszawa1989.

• Łyp B., Problematyka wodna w planowaniu przestrzennym miast, poradnik dla urbanistów, COIB, Warszawa 2005.

• Malisz B., Zarys teorii kształtowania układów osadniczych, Arkady, Warszawa 1966.

• Neufert P., Podręcznik projektowania architektoniczno-budowlanego, Arkady 1995.

• Ostrowski W., Wprowadzenie do historii budowy miast, Ludzie i środowisko, Oficyna Wydawnicza politechniki warszawskiej, Warszawa 2001.

• Pęski W., Zarządzanie zrównoważonym rozwojem miasta, Arkady, Warszawa 1999.

• Plany urbanistyczne Warszawy, praca zbiorowa pod redakcją Juliusza Wilskiego, TUP, Warszawa 1990.

• Szwankowski E., Warszawa, rozwój urbanistyczny i architektoniczny, Warszawa 1951.

• Twarowski M., Słońce w architekturze, Arkady 1996.

• Warszawa rozwój przestrzenny, praca zbiorowa pod redakcja Juliusza Wilskiego, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Warszawa 1993.

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia

numer efektu / obszar opis efektu odniesienie do efektów kształcenia w obszarze

wiedza

1PU2

1. Ma szczegółową wiedzę w zakresie powiązania formy i funkcji zagospodarowania z wymaganymi wielkościami przestrzennymi. T1A_W03+++

1PU2

2. Ma wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekologicznych, prawnych i innych poza technicznych uwarunkowań związanych z wykonywaniem planów miejscowych . T1A_W08+++

1PU2

3. Ma podstawową wiedze z zakresu infrastruktury komunikacyjnej i inżynieryjnej potrzebnej do obsługi planowanego zagospodarowania przestrzennego. T1A_W07++

1PU2

4. Ma szczegółową wiedzę dotyczącą sporządzania projektu planu miejscowego. T1A_W10+

umiejętności

1PU2

1. Potrafi sformułować wytyczne przestrzenne na podstawie analizy uwarunkowań stanu istniejącego T1A_U01++

1PU2

2. Potrafi poprzez operowanie formą i funkcją zagospodarowania uzyskać efekt przestrzenny zgodny z przyjętymi wytycznymi T1A_U10++

A1A_U14++

1PU2

3. Potrafi zapisać w języku graficznym planu zagospodarowania przestrzennego zaprojektowaną dyspozycję przestrzenną i funkcjonalną. T1A_U02+++

kompetencje społeczne

1PU2

1. Ma świadomość ważności oraz rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności planistycznej, w tym jej wpływu na stosunki społeczne oraz środowisko przyrodnicze i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje T1A_K02++

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 72 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Trębacz
Prowadzący grup: Magdalena Duda, Ewa Grochowska, Krystyna Ilmurzyńska, Anna Jachimowicz, Renata Jóźwik, Tomasz Majda, Magdalena Staniszkis, Paweł Trębacz, Judyta Wesołowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Projekt - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 72 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Trębacz
Prowadzący grup: Artur Filip, Mikołaj Gomółka, Krystyna Guranowska-Gruszecka, Magdalena Humeniuk, Krystyna Ilmurzyńska, Anna Jachimowicz, Małgorzata Mirecka, Magdalena Staniszkis, Paweł Trębacz, Judyta Wesołowska, Leszek Wiśniewski, Roman Wrzosek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Projekt - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 72 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Domaradzki
Prowadzący grup: Grzegorz Buczek, Anna Cudny, Krzysztof Domaradzki, Ewa Grochowska, Krystyna Guranowska-Gruszecka, Krystyna Ilmurzyńska, Ewa Pachowska, Magdalena Staniszkis, Paweł Trębacz, Judyta Wesołowska, Leszek Wiśniewski, Roman Wrzosek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Projekt - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 72 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Domaradzki
Prowadzący grup: Grzegorz Buczek, Anna Cudny, Krzysztof Domaradzki, Krystyna Guranowska-Gruszecka, Sławomir Gzell, Krystyna Ilmurzyńska, Tomasz Majda, Małgorzata Mirecka, Ewa Pachowska, Magdalena Staniszkis, Paweł Trębacz, Leszek Wiśniewski, Roman Wrzosek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Projekt - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.