Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Materiałoznawstwo

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1010-AC000-JSP-0120
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Materiałoznawstwo
Jednostka: Wydział Architektury
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Cel przedmiotu:

Zapoznanie studentów z podstawowymi właściwościami materiałów budowlanych w aspekcie ich zastosowania w budynku i uzyskania efektów funkcjonalnych i architektonicznych. Celem zajęć jest zrozumienie przez studentów celowości użycia poszczególnych materiałów w budynku. Ta wiedza teoretyczna o materiałach skorelowana z zasadami ich użycia, powinna być dla studentów bazą dla zadań w semestrze 2.i 3., kiedy będą opracowywać dokumentację architektoniczno-budowlaną.

Pełny opis:

Wykłady są poświęcone przedstawieniu cech materiałów budowlanych w aspekcie ich wykorzystania w rozwiązaniach techniczno-materiałowych obiektów architektonicznych. Wykłady są ilustrowane rysunkami, fotografiami i filmami z użyciem do prezentacji techniki komputerowej. 1. Wykład wprowadzający ilustrujący efekty architektoniczne wynikające z użytych materiałów budowlanych i rozwiązań technologicznych. (1) 2. Wykłady poświęcone poszczególnym grupom materiałów (kamień, betony i zaprawy, ceramika, drewno, metale, szkło, tworzywa sztuczne, niekonwencjonalne użycie materiałów). (14) 3. Sprawdzian wykładowy (test) – zaliczenie jest podstawą do wpisu pozytywnego w Usos-ie. Ograniczona liczba i czas zajęć (1 godz. tygodniowo) powoduje konieczność skondensowanego zakresu ćwiczeń w formie, która może być podstawą do kontynuacji przez studentów studiów własnych. 1. Wprowadzenie w zagadnienie współzależności funkcji i formy budynku z zastosowanymi materiałami i rozwiązaniami technologicznymi. Istotne tu jest wstępne zapoznanie ze strukturą obiektu budowlanego tak, żeby późniejsza wiedza dotycząca samych materiałów była skorelowana z praktycznym ich użyciem w budynku. Najlepiej zrealizować to na podstawie analizy wybranego istniejącego obiektu. (dwa lub trzy zajęcia – by umożliwić wyprzedzenie ćwiczeń przez wykłady) 2. Seria zajęć poświęconych poszczególnym grupom materiałów (kamień, betony i zaprawy, ceramika, drewno, metale, szkło, tworzywa sztuczne) z omówieniem ich cech i architektonicznych efektów ich zastosowania. Żeby uaktywnić studia własne studentów, przygotowują oni i przedstawiają krótkie prezentacje dotyczące cech omawianych materiałów ze szczególnym podkreśleniem ich zastosowania w obiektach architektonicznych. Następnie w części praktycznej wykorzystane będą zebrane w Pracowni próbki materiałów. 3. Ocena końcowa uwzględnia: prezentacje, zaliczenie dodatkowych zadań (sprawdzianów cząstkowych lub ogólnego - test) i ocenę aktywności na zajęciach zintegrowanych z wykonywanym projektem z przedmiotu Elementy Projektowania (10 godzin). Ocena tej części wspólnie z prowadzącym projektowanie.

Literatura:

Literatura podstawowa: • Budownictwo Ogólne – praca zbiorowa, Tom 1. Materiały i wyroby budowlane, Arkady 2005 • Miśniakiewicz E., Skowroński W. – Rysunek techniczny budowlany, Arkady 2009 • Rozporządzenie ... w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75/2002 – tekst jednolity, z późniejszymi zmianami. • PN-B-01025:2004 – Oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno-budowlanych • PN-B-01029:2000 – Wymiarowanie na rysunkach architektoniczno-budowlanych • PN-B-01030:2000 – Oznaczenia materiałów budowlanych Literatura uzupełniająca: • Ustawa PRAWO BUDOWLANE • „Murator” – miesięcznik i inne periodyki z tej tematyki np. MATERIAŁY BUDOWLANE, DORADCA ENERGETYCZNY, ŚWIAT SZKŁA, ŚWIAT ALUMINIUM, IZOLACJE, WARSTWY itp. • Katalogi i informatory firm związanych z produkcją i dystrybucją materiałów i wyrobów budowlanych. • Strony internetowe dotyczące materiałów i wyrobów budowlanych

Metody i kryteria oceniania:

Sprawdzian zawierający część testową i tekstowo-rysunkową, ustna publiczna prezentacja własnego opracowania, oceniane zadania rysunkowe

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2023/2024 - sem. zimowy" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Górski, Anna Nowak
Prowadzący grup: Jerzy Górski, Anna Nowak, Michał Pierzchalski, Anna Tofiluk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2022/2023 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Nowak
Prowadzący grup: Michał Gołębiewski, Jerzy Górski, Anna Nowak, Anna Tofiluk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-22
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Górski, Anna Nowak
Prowadzący grup: Jerzy Górski, Marek Kołłątaj, Anna Nowak, Anna Tofiluk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Górski
Prowadzący grup: Ewelina Gawell, Jerzy Górski, Anna Tofiluk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-30)