Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Projekt urbanistyczny (centrum)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1010-AC000-MSP-0101 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Projekt urbanistyczny (centrum)
Jednostka: Wydział Architektury
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 6.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Cel przedmiotu:

Zaprojektowanie miejskiego zespołu usługowego z uwzględnieniem wszechstronnej analizy uwarunkowań, kontekstu miejsca

Ogólny opis przedmiotu:

Przedmiot składa się z serii ćwiczeń projektowych, w wyniku których zostaje wykonana koncepcja projektowa miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego obszaru miejskiego .

Pełny opis:

reści kształcenia

Przekazywanie niezbędnej wiedzy w dziedzinie urbanistyki, jej ewolucji i skomplikowanych problemów współczesnych dotyczących norm obowiązujących, przepisów , ich interpretacji, uwarunkowań funkcjonalno–przestrzennych, społecznych, pranych itp.

Metody nauczania, formy prowadzenia zajęć:

Ćwiczenia projektowe podzielone są na fazy wykonania projektu. Faza pierwsza to zbieranie materiałów wyjściowych, a mianowicie: rozpoznanie problemów komunikacyjnych, przyrodniczych, kulturowych, sąsiedztwa. Zapoznanie się ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania autorska inwentaryzacja urbanistyczna. W oparciu o przeprowadzone analizy, student ma za zadanie sformułowanie wniosków do projektu. Faza druga – to wariantowe propozycje rozwiązań projektowych z przedstawieniem układu komunikacyjnego, terenów publicznych, terenów zieleni, struktury funkcjonalno–przestrzennej. Faza trzecia to sporządzenie projektu centrum w skali 1:1000, zawierającego całościowo problematykę funkcjonalno–przestrzenną, a także opracowanie jego fragmentu w skali szczegółowej 1:500 (ok 6-10 ha) z pokazaniem detalu urbanistycznego (posadzka, mała architektura, zieleń, oświetlenie, uproszczone rzuty architektury itp.). Fazy każdorazowo kończą się przeglądem wraz z oceną prac. Efektem finałowym jest autorski projekt centrum usługowego, prezentowany przez studenta w formie graficznej. Wymogiem jest ponadto dołączenie makiety, aksonometrii, perspektyw lub wizualizacji komputerowych projektu centrum. Na ocenę końcową składają się oceny z przeglądów poszczególnych faz, uczestnictwo i aktywność w zajęciach i oczywiście końcowa ocena merytoryczna

Literatura:

Literatura

Należy podać wykaz literatury z podziałem na podstawową i uzupełniającą.

Literatura podstawowa

· Chmielewski J.M., Teoria urbanistyki w projektowaniu i planowaniu miast, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2004.

· Gehl J., Życie miedzy budynkami, użytkowanie przestrzeni publicznych, Wydawnictwo RAM, Kraków 2009.

· Krier L., Architektura, Wybór czy Przeznaczenie, Arkady, Warszawa 2001.

· Lynch K., The image of the city, The MIT Press, Cambrige 1990.

· Nowa Karta Ateńska 2003, Wizja miast XXI wieku, Europejska Rada Urbanistów, Lizbona 2003.

· Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Dziennik Ustaw Nr 80 z 10 maja 2003 r., poz.717.

· Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (wraz z późn. zmianami)

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (wraz z późn. zmianami), Dziennik Ustaw Nr 228 pozycja 1514 z 24 grudnia 2008

· Wejchert K., Elementy kompozycji urbanistycznej, Arkady, Warszawa 1984.

Literatura uzupełniająca

· Atlas Historyczny Warszawy, t.II pod redakcją Jana Macieja Chmielewskiego, Warszawa 2004.

· Bielecki Cz., Gra w miasto, Fundacja Dom Dostępny, Warszawa 1996.

· Gawlikowski A., Ulica w strukturze miasta, Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1992.

· Ostrowski W., Wprowadzenie do historii budowy miast, Ludzie i środowisko, Oficyna Wydawnicza politechniki warszawskiej, Warszawa 2001.

· Pęski W., Zarządzanie zrównoważonym rozwojem miasta, Arkady, Warszawa 1999.

· Szwankowski E., Warszawa, rozwój urbanistyczny i architektoniczny, Warszawa 1951.

· Twarowski M., Słońce w architekturze, Arkady 1996.

· Warszawa rozwój przestrzenny, praca zbiorowa pod redakcja Juliusza Wilskiego, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Warszawa 1993.

· Bolesław Szmidt – Ład przestrzeni, PiW 1981

· J.Kasprzycki, J. Majewski – Korzenie miasta, wyd. wielotomowe

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 75 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Wośko-Czeranowska
Prowadzący grup: Anna Cudny, Magdalena Duda, Artur Filip, Mikołaj Gomółka, Krystyna Ilmurzyńska, Renata Jóźwik, Katarzyna Kierczyńska-Królikowska, Katarzyna Pluta, Michał Purski, Magdalena Staniszkis, Paweł Trębacz, Agnieszka Wośko-Czeranowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Projekt - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 75 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Wośko-Czeranowska
Prowadzący grup: Anna Cudny, Magdalena Duda, Mikołaj Gomółka, Ewa Grochowska, Krystyna Ilmurzyńska, Marek Kaszewski, Katarzyna Kierczyńska-Królikowska, Tomasz Majda, Katarzyna Pluta, Michał Purski, Magdalena Staniszkis, Paweł Trębacz, Agnieszka Wośko-Czeranowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Projekt - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.