Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Matematyka 2 - Analiza

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 103A-CBxxx-ISP-MAT2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Matematyka 2 - Analiza
Jednostka: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Grupy: ( Matematyka )-Cyberbezpieczeństwo-inż.-EITI
( Matematyka )-Inżynieria internetu rzeczy-inż.-EITI
( Przedmioty techniczne )---EITI
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
 • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
 • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
 • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
 • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
 • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Jednostka decyzyjna:

103000 - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Kod wydziałowy:

MAT2

Numer wersji:

1

Skrócony opis:

Głównym celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami rachunku różniczkowego i całkowego funkcji jednej i wielu zmiennych rzeczywistych oraz funkcji zmiennej zespolonej, z teorią szeregów liczbowych i funkcyjnych rzeczywistych i zespolonych oraz przekształceń całkowych i równań różniczkowych zwyczajnych. Wprowadzone pojęcia i metody będą wykorzystywane do badania bardziej złożonych zagadnień, w tym np. do badania funkcji, rachunków przybliżonych, zastosowań geometrycznych, fizycznych i technicznych oraz do tworzenia modeli matematycznych.

Pełny opis:

Głównym celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami rachunku różniczkowego i całkowego funkcji jednej i wielu zmiennych rzeczywistych oraz funkcji zmiennej zespolonej, z teorią szeregów liczbowych i funkcyjnych rzeczywistych i zespolonych oraz przekształceń całkowych i równań różniczkowych zwyczajnych. Wprowadzone pojęcia i metody będą wykorzystywane do badania bardziej złożonych zagadnień, w tym np. do badania funkcji, rachunków przybliżonych, zastosowań geometrycznych, fizycznych i technicznych oraz do tworzenia modeli matematycznych.


Założeniem prowadzenia przedmiotu jest ukierunkowanie na kształcenie z wykorzystaniem różnorodnych metod. Zajęcia wykładowe będą prowadzone interdyscyplinarnie, część teoretyczna, prezentowana z wykorzystaniem programu Mathematica, będzie poparta przykładami związanymi z rzeczywistymi sytuacjami, w których realizują się omawiane zagadnienia. Ćwiczenia i zajęcia laboratoryjne będą oparte na wykonywaniu zadań ilustrujących zarówno zagadnienia wykładowe, jak i treści, które studenci będą musieli przygotować we własnym zakresie. Podczas tych zajęć wykorzystywany będzie program Mathematica, system zeszyt.online oraz portal Khan Academy. W ramach zajęć projektowych studenci, w mniejszych grupach, będą realizować prezentację zagadnień wykraczających poza treści omawiane na wykładach, będące ich rozszerzeniem lub kontynuacją. Ponadto przygotują materiały z tego zakresu dla studentów z pozostałych grup projektowych.


Treść wykładu

 1. Ciągi liczbowe i funkcje (2 godz.)
  Ciągi liczbowe: granice, podstawowe własności i twierdzenia, ciągi określone rekurencyjnie. Podstawowe funkcje i ich własności. Granica funkcji w punkcie, podstawowe granice, ciągłość funkcji, punkty nieciągłości.
 2. Rachunek różniczkowy (4 godz.)
  Pochodna funkcji, interpretacja geometryczna, podstawowe twierdzenia, reguła de l'Hospitala, pochodne wyższych rzędów. Ekstrema funkcji, wartość największa i najmniejsza funkcji, punkty przegięcia, asymptoty, badanie funkcji. Wzór Taylora, Maclaurina, rachunki przybliżone.
 3. Całka nieoznaczona (2 godz.)
  Całka nieoznaczona, podstawowe wzory, całkowanie przez części. Całkowanie przez podstawienie, całki funkcji wymiernych, trygonometrycznych, standardowe podstawienia.
 4. Całka oznaczona i niewłaściwa (2 godz.)
  Całka oznaczona w sensie Riemanna, interpretacja geometryczna, własności, podstawowe twierdzenia. Związek między całką oznaczoną i nieoznaczoną, zastosowania geometryczne całki oznaczonej. Całki niewłaściwe I-go i II-go rodzaju, wartości główne.
 5. Szeregi liczbowe, potęgowe, Fouriera (2 godz.)
  Szeregi liczbowe. Zbieżność bezwzględna i warunkowa. Kryteria zbieżności. Szeregi potęgowe, promień zbieżności, szereg Taylora i Maclaurina. Szereg trygonometryczny Fouriera.
 6. Przestrzeń wielowymiarowa (1 godz.)
  Przestrzenie liniowe, przestrzenie metryczne, przykłady. Przestrzenie Banacha i Hilberta, przykłady.
 7. Funkcje wielu zmiennych rzeczywistych (3 godz.)
  Funkcje wielu zmiennych rzeczywistych: granica, ciągłość. Pochodne cząstkowe, kierunkowe, definicja i własności operatorów różniczkowych, dywergencji i rotacji. Pochodne funkcji złożonych, ekstrema funkcji wielu zmiennych. Wartość największa i najmniejsza funkcji. Gradient, różniczka funkcji.
 8. Całki wielokrotne, krzywoliniowe (2 godz.)
  Całka podwójna, własności, podstawowe twierdzenia, całka potrójna. Całki krzywoliniowe, skierowana i nieskierowana, twierdzenie Greena, potencjał.
 9. Całki powierzchniowe, analiza wektorowa (2 godz.)
  Całki powierzchniowe, niezorientowane i zorientowane, podstawowe twierdzenia. Strumień i dywergencja, twierdzenie Gaussa-Ostrogradskiego. Rotacja i cyrkulacja, twierdzenie Stokesa.
 10. Funkcje zespolone (4 godz.)
  Funkcje zespolone zmiennej rzeczywistości. Postać zespolona szeregu Fouriera. Funkcje zespolone zmiennej zespolonej, szeregi potęgowe, pochodna i holomorficzność, funkcje harmoniczne. Całka funkcji zmiennej zespolonej, podstawowe twierdzenia. Szereg Taylora i Laurenta. Twierdzenia całkowe o residuach.
 11. Równania różniczkowe zwyczajne (3 godz.)
  Podstawowe równania pierwszego rzędu. Liniowe równania różniczkowe pierwszego i wyższych rzędów o stałych współczynnikach. Rozwiązywanie równań różniczkowych metodami klasycznymi.
 12. Przekształcenia całkowe (3 godz.)
  Przekształcenie Laplace’a, własności, odwrotne przekształcenie Laplace'a, splot, twierdzenie Borela. Rozwiązywanie równań różniczkowych metodą operatorową. Wzór całkowity Fouriera, przekształcenie Fouriera, dyskretna i szybka transformata Fouriera.Treść ćwiczeń

Podczas ćwiczeń audytoryjnych omawiane będą kolejno zadania i problemy związane z najważniejszymi zagadnieniami wymienionymi powyżej. W ramach uzupełnienia ćwiczeń proponowane będą materiały m.in. z portalu Khan Academy oraz zadawane będą prace w systemie zeszyt.online.


Zakres laboratorium
W ramach zajęć laboratoryjnych studenci będą mieli do rozwiązania zadania teoretyczne i praktyczne ściśle związane z bieżącą problematyką omawianą na wykładzie i ćwiczeniach, które będą musieli wykonać z wykorzystaniem programu Mathematica.Zakres projektu

W ramach projektu 3-4-osobowe zespoły będą losowały zestawy zawierające zadania związane z problemami praktycznymi odpowiadającymi zagadnieniom omawianym na wykładach oraz zawierające zadania teoretyczne (dowody). Zadania praktyczne rozwiązywane będą w programie Mathematica, a ostateczna wersja projektu (po korektach) zostanie zaprezentowana na zajęciach; w prezentacji muszą brać udział wszyscy członkowie zespołu.

Literatura:

Materiały do zajęć - slajdy, zestawy zadań ćwiczeniowych, zestawy laboratoryjne i projektowe, opracowania, prezentacje internetowe.


Książki:

 1. W. Żakowski, G. Decewicz, Matematyka cz. I, WNT, Warszawa 2017.
 2. W. Żakowski, W. Kołodziej, Matematyka cz. II,WNT, Warszawa 2017.
 3. W. Żakowski, W. Leksiński, Matematyka cz. IV, WNT, Warszawa 2012.
 4. J. Banaś, S. Wędrychowicz, Zbiór zadań z analizy matematycznej, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 5. W. Stankiewicz, Zadania z matematyki dla wyższych uczelni technicznych cz. I B, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 6. E. Kącki, L. Siewierski, Wybrane działy matematyki wyższej z ćwiczeniami, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki w Łodzi.
 7. P. Hartman, Ordinary Differential Equations, Birkhauser 1982.
 8. R. Rudnicki, Wykłady z analizy matematycznej, PWN 2001.
 9. D. Bachman, Advanced Calculus Demystified, McGraw Hill Professional, 2007.
 10. C. Arangala, K. Yokley, Exploring Calculus, Routledge 2016.
 11. M. Abell, J. Braselton, Differential Equations with Mathematica, Academic Press, 2016.


Oprogramowanie:

 1. Wolfram Mathematica.
 2. Inne oprogramowanie open source i komercyjne do realizacji zadań projektowych.


Inne:

 1. Prezentacje internetowe do realizacji zadań teoretycznych i projektowych w ramach wykładów, ćwiczeń i zajęć projektowych.

Metody i kryteria oceniania:

Sprawdzanie założonych efektów kształcenia realizowane jest przez:

 • ocenę wiedzy i umiejętności związanych z realizacją zadań laboratoryjnych – ocenę poprawności realizowanych zadań;
 • ocenę wiedzy i umiejętności związanych z realizacją zadań projektowych – ocenę prezentacji i przygotowanych materiałów;
 • ocenę wiedzy i umiejętności związanych z rozwiązywaniem problemów w systemie zeszyt.online – ocenę poprawności rozwiązań;
 • ocenę wiedzy i umiejętności związanych z rozwiązywaniem problemów podczas ćwiczeń audytoryjnych – ocenę poprawności rozwiązań;
 • ocenę wiedzy i umiejętności wykazanych na kolokwium pisemnym;
 • ocenę wiedzy i umiejętności wykazanych na egzaminie pisemnym oraz – w przypadkach wątpliwości co do oceny – na egzaminie ustnym.

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2023/2024 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Projekt, 15 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Stróżyna
Prowadzący grup: Michał Dybowski, Przemysław Kosewski, Kacper Kurowski, Ewa Stróżyna, Anna Walczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

112000 - Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2022/2023 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: Ewa Stróżyna
Prowadzący grup: (brak danych)
Strona przedmiotu: http://poprawkowy.termin.egzaminu.dla.semestru.zimowego(MAT2)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

112000 - Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2022/2023 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Projekt, 15 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Stróżyna
Prowadzący grup: Piotr Bies, Michał Dybowski, Przemysław Kosewski, Ewa Stróżyna, Marcin Zubilewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

112000 - Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-22
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Projekt, 15 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Stróżyna
Prowadzący grup: Renata Gruszka, Przemysław Kosewski, Ewa Stróżyna, Marcin Zubilewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

112000 - Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Projekt, 15 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Stróżyna
Prowadzący grup: Renata Gruszka, Paweł Lefelbajn, Ewa Stróżyna, Marcin Zubilewicz, Michał Zwierzyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

112000 - Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 1 miejsc więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin, 1 miejsc więcej informacji
Projekt, 15 godzin, 1 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 1 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Stróżyna
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

112000 - Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Projekt, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Stróżyna
Prowadzący grup: Hassan Babiker, Ewa Stróżyna, Michał Zwierzyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

112000 - Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)