Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pozatechniczne aspekty pracy inżyniera

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 103A-CBxxx-ISP-PAPIN
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pozatechniczne aspekty pracy inżyniera
Jednostka: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Grupy: ( Przedmioty ekonomiczno-społeczne )--inż.-EITI
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
 • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
 • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
 • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
 • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
 • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Jednostka decyzyjna:

103000 - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Kod wydziałowy:

PAPIN

Numer wersji:

1

Skrócony opis:

Ze względu na wieloaspektową tematykę przedmiotu zajęcia będą prowadzone przez różnych specjalistów. Większość z nich będzie miała charakter warsztatowo-treningowy - zajęcia te zostały sklasyfikowane jako ćwiczenia/zajęcia zintegrowane. Pozostałe zajęcia będą mialy formę projektu.

Pełny opis:

Od inżynierów wymaga się dzisiaj nie tylko wiedzy technicznej, lecz znajomości różnorodnych pozatechnicznych uwarunkowań występujących w działalności zawodowej. Głównym celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze społecznymi, ekonomicznymi, prawnymi, etycznymi i innymi pozatechnicznymi aspektami pracy inżyniera - jego działalności zawodowej związanej z realizacją projektów.

Ponadto w ramach przedmiotu kształtowane są umiejętności korzystania ze źródeł i prezentowania – w różnej formie – wyników swojej pracy, a także umiejętność pracy zespołowej.


Ze względu na wieloaspektową tematykę przedmiotu zajęcia będą prowadzone przez różnych specjalistów. Większość z nich będzie miała charakter warsztatowo-treningowy - zajęcia te zostały sklasyfikowane jako ćwiczenia/zajęcia zintegrowane. Pozostałe zajęcia będą mialy formę projektu.Treść ćwiczeń

Zajęcia warsztatowe obejmują następujące moduły tematyczne:

 1. Biznesowe aspekty projektu: cykl zarządzania projektem, kontekst biznesowy projektu, określanie potrzeb i celu projektów, struktura i elementy projektu biznesowego, szacowanie ryzyka, analiza efektywności, analiza kosztów projektu, analiza strategiczna projektu, benchmarking, Key Performance Indicators, SWOT, diagramy Gantta, ocena projektu (narzędzia).
 2. Zarządzenie wiedzą i kreatywne rozwiązywanie problemów: aspekty i strategie zarządzania wiedzą, identyfikacja barier i trudności w zarządzeniu wiedzą, wzmacnianie kreatywności i innowacyjności, metody i techniki kreatywnego rozwiązywania problemów.
 3. Zespół projektowy: analiza i identyfikacja elementów skuteczności zespołowej, dynamika zespołowa, dynamika i rozwój zespołu, role zespołowe, blokady pracy zespołowej, konstruktywne i niekonstruktywne zachowania zespołowe, zespołowe podejmowanie decyzji.
 4. Skuteczne i sprawne komunikowanie się w projekcie: osobowościowe i behawioralne czynniki komunikowani się w zespole projektowym, podstawy skutecznej komunikacji, techniki wspierające komunikacje.
 5. Umiejętność prezentacji treści i efektów pracy inżyniera: techniki, formy i rodzaje.
 6. Prawne aspekty pracy inżyniera: normy prawne i ich wpływ na działalność inżynierską, np. wpływ zapisów dotyczących ochrony danych osobowych (RODO), komercjalizacja wiedzy oraz ochrona rozwiązań technicznych, technologicznych, pomysłów i tajemnic biznesowych.
 7. Etyczne aspekty pracy inżyniera.Zakres projektu

Projekty będą wymagały przygotowania i przedstawienia – w różnej formie („klasyczna prezentacja”, nagranie krótkiego wystąpienia) prezentacji na temat wyników uzyskanych w ramach zajęć warsztatowych, z uwzględnieniem wiedzy pozyskanej z innych źródeł.

Literatura:

 1. Robbins S.P., Organizational behavior, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey 2014.
 2. Dessler G., Human Resource Management, Pearson, 2011.
 3. Leathers D., Successful nonverbal communication, Routledge 2007.
Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia są prowadzone w blokach czterogodzinnych (4x45min): 11 bloków to zajęcia w formie warsztatowo-treningowej, a 4 bloki to prezentacja wyników projektu. Zaliczenie zajęć następuje na podstawie aktywności studentów i tego, co wypracują w trakcie zajęć i przedstawią (jako efekt prac w zespołach) – po uzupełnieniu treściami pozyskanymi z samodzielnie wyszukanych dodatkowych źródeł – w formie różnego typu prezentacji. Przewidywane są prezentacje dotyczące: projektu biznesowego (z uwzględnieniem różnych aspektów ćwiczonych na zajęciach warsztatowych) oraz zagadnień prawno-etycznych (studiów przypadków). Prezentacje będę podlegały – oprócz oceny przez prowadzących – ocenie studentów, a ich jakość (merytoryczna i techniczna) będzie przedmiotem dyskusji w gronie uczestników zajęć.

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2023/2024 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 44 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Projekt, 16 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Górniak, Andrzej Kraśniewski
Prowadzący grup: Katarzyna Górniak, Andrzej Kraśniewski, Paweł Mazurek, Danuta Ojrzeńska-Wójter
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji
118000 - Wydział Administracji i Nauk Społecznych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2022/2023 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 44 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Projekt, 16 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Górniak, Andrzej Kraśniewski
Prowadzący grup: Katarzyna Górniak, Andrzej Kraśniewski, Paweł Mazurek, Danuta Ojrzeńska-Wójter
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji
118000 - Wydział Administracji i Nauk Społecznych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-22
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 44 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Projekt, 16 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Górniak, Andrzej Kraśniewski
Prowadzący grup: Helena Bulińska-Stangrecka, Katarzyna Górniak, Andrzej Kraśniewski, Paweł Mazurek, Danuta Ojrzeńska-Wójter
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji
118000 - Wydział Administracji i Nauk Społecznych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 44 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Projekt, 16 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Górniak, Andrzej Kraśniewski
Prowadzący grup: Helena Bulińska-Stangrecka, Katarzyna Górniak, Andrzej Kraśniewski, Paweł Mazurek, Danuta Ojrzeńska-Wójter
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji
118000 - Wydział Administracji i Nauk Społecznych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 44 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Projekt, 16 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Górniak, Andrzej Kraśniewski
Prowadzący grup: Helena Bulińska-Stangrecka, Katarzyna Górniak, Andrzej Kraśniewski, Danuta Ojrzeńska-Wójter
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji
118000 - Wydział Administracji i Nauk Społecznych

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)