Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Materiały i konstrukcje

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 103A-ELEIF-ISP-MAKO
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Materiały i konstrukcje
Jednostka: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Grupy: ( Podstawy elektroniki - obieralne )-Inżynieria internetu rzeczy-inż.-EITI
( Przedmioty obieralne )-Inżynieria internetu rzeczy-inż.-EITI
( Przedmioty obowiązkowe )-Elektronika i fotonika-inż.-EITI
( Przedmioty podstawowe )-Systemy elektroniczne i wbudowane-mgr.-EITI
( Przedmioty podstawowe obieralne )-Systemy zintegrowanej elektroniki i fotoniki-mgr.-EITI
( Przedmioty techniczne )---EITI
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
 • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
 • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
 • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
 • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
 • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Jednostka decyzyjna:

103000 - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Kod wydziałowy:

MAKO

Numer wersji:

1

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest, aby po jego zaliczeniu student:

 • posiadał wiedzę z zakresu metod konstruowania prostych i modułowych urządzeń elektronicznych z uwzględnieniem ergonomii oraz aspektów ekologicznych,
 • potrafił zaproponować zarys technologii montażu prostych urządzeń elektronicznych i ocenić wpływ przyjętej technologii montażu na koszt, funkcjonalność, na środowisko i możliwość recyklingu materiałów użytych do produkcji.
Pełny opis:

Wykład:

 1. Ogólne zasady konstruowania aparatury elektronicznej (2h-W1)
  Decyzja o podjęciu procesu konstruowania. Struktura procesu konstruowania: formuło-wanie zadania, wymagania konstrukcyjne, poszukiwanie wariantów rozwiązania, czyn-niki decydujące o wyborze rozwiązania, wybór rozwiązania. Kryteria oceny konstrukcji.
 2. Materiały stosowane w konstrukcjach aparatury elektronicznej (6 h)
  Właściwości mechaniczne materiałów konstrukcyjnych: metali, ceramik i szkła, polime-rów oraz materiałów kompozytowych (2h-W8). Właściwości termiczne materiałów sto-sowanych w konstrukcjach aparatury elektronicznej (2h-W9). Właściwości elektryczne materiałów stosowanych w konstrukcjach aparatury elektronicznej (2h-W10)
 3. Elementy, obudowy, architektura wyprowadzeń (2h-W4)
  Elementy czynne i bierne do montażu przewlekanego. Elementy bierne do montażu po-wierzchniowego. Obudowy układów scalonych.
 4. Poziomy i technologie montażu aparatury elektronicznej (4 h)
  Montaż drutowy, montaż flip chip z wykorzystaniem lutów i klejów (2h- W11). Podstawy procesu lutowania, stopy i pasty lutownicze (2h-W12)

 • Moduły i standardy w konstruowaniu aparatury elektronicznej (2h-W3)

  Koncepcja podziału modułowego i poziomy montażu. Modularyzacja w sprzęcie kon-sumenckim oraz profesjonalnym. Systemy modułowe.

 • Chłodzenie aparatury elektronicznej (2 h-W6)

  Źródła ciepła w urządzeniach elektronicznych. Podstawowe mechanizmy transportu cie-pła naturalne i wymuszone. Wybór sposobu chłodzenia.

 • Aspekty ergonomiczne w konstruowaniu aparatury (2h-W5)

  Operator jako część systemu elektronicznego. Odbiór informacji, czas reakcji. Sterowa-nie – obszar pracy, czynności sterownicze.

 • Niezawodność konstrukcji aparatury elektronicznej. (2h-W7)

  Podstawowe pojęcia. Testy niezawodności, testy przyspieszone. Procedury i standardy w ocenie niezawodności

 • Projektowanie proekologiczne. Recykling (4 h)

  Materiały niebezpieczne w aparaturze elektronicznej. Projektowanie proekologiczne. Cykl życia wyrobu (2h-W13). Recykling. Stopnie recyklingu. Demontaż aparatury elek-tronicznej. Odzysk materiałów i surowców (2h-W14)

 • Komputerowe wspomaganie procesu konstruowania (2 h- W2)

  Komputerowe wspomaganie projektowania rozwiązania, numeryczna ocena niezawod-ności. Projektowanie numeryczne elementów lub zespołów, wytwarzanie komputerowo zintegrowane.

 • Kolokwia zaliczeniowe (2h)

 • Laboratorium:

  (5 ćwiczeń 3 godzinnych, 15 h)

  1. Projekt obwodu drukowanego cz. I (3h)
  2. Projekt obwodu drukowanego cz. II (3h)
  3. Montaż elementów w obudowie i mikropołączenia (3 h)
  4. Montaż obwodu drukowanego (3h).
  5. Testy zmontowanego układu (3h)

  Laboratoria stanowią logiczny ciąg, na który składa się wykonanie projektu obwodu druko-wanego, montaż elementu do obudowy i wykonanie mikropołączeń, a na kolejnym etapie montaż elementów do wykonanego obwodu drukowanego i jako końcowa część – testowanie wykonanego układu.  Projekt:

  Projekt stanowi część uzupełniająca do laboratorium i je poprzedza. Pozwala na opracowanie treści związanych indywidualnym zadaniem rozwiązywanym przez studenta. Ponadto umożliwia rozwiązanie powstających problemów, uzupełnienie wiedzy, naukę w grupach i dzielenie się doświadczeniem z pozostałymi studentami. Szczególnie ważną częścią projektową jest przygotowanie praktyczne do realizowanego laboratorium. Pozwala to na optymalne wykorzystanie czasu podczas dostępu do sprzętu.

  Literatura:

  1. J. Felba, R. Kisiel, ”Podstawy konstrukcji aparatury elektronicznej” Oficyna Wydaw-nicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2015
  2. R. Kisiel „Podstawy technologii montażu dla elektroników” Wydawnictwo BTC, Le-gionowo 2012
  3. J. Felba „Montaż w elektronice” Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2011
  4. Z. Celiński „Materiałoznawstwo elektrotechniczne” Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2011
  5. R Kisiel, A. Bajera „Podstawy konstruowania urządzeń elektronicznych” Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1999
  6. Materiały dedykowane (w tym elektroniczne),
   • Opracowane materiały do wykładu w PowerPoincie


  Oprogramowanie: Altium Designer

  Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2023/2024 - sem. zimowy" (zakończony)

  Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
  Wybrany podział planu:
  Przejdź do planu
  Typ zajęć:
  Laboratorium, 15 godzin, 100 miejsc więcej informacji
  Projekt, 15 godzin, 100 miejsc więcej informacji
  Wykład, 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
  Koordynatorzy: Ryszard Kisiel, Marcin Myśliwiec, Aleksander Werbowy
  Prowadzący grup: Monika Janik, Jerzy Kalenik, Ryszard Kisiel, Marcin Koba, Marcin Myśliwiec, Aleksander Werbowy
  Lista studentów: (nie masz dostępu)
  Zaliczenie: Ocena łączna
  Jednostka realizująca:

  103500 - Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki

  Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2022/2023 - sem. zimowy" (zakończony)

  Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
  Wybrany podział planu:
  Przejdź do planu
  Typ zajęć:
  Laboratorium, 15 godzin, 100 miejsc więcej informacji
  Projekt, 15 godzin, 100 miejsc więcej informacji
  Wykład, 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
  Koordynatorzy: Ryszard Kisiel, Marcin Myśliwiec, Aleksander Werbowy
  Prowadzący grup: Monika Janik, Jerzy Kalenik, Ryszard Kisiel, Marcin Koba, Marcin Myśliwiec, Aleksander Werbowy
  Lista studentów: (nie masz dostępu)
  Zaliczenie: Ocena łączna
  Jednostka realizująca:

  103500 - Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki

  Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
  Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.
  pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)