Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Elektronika mikrofalowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 103A-ELEIF-ISP-MIKE
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Elektronika mikrofalowa
Jednostka: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Grupy: ( Przedmioty obowiązkowe )-Elektronika i fotonika-inż.-EITI
( Przedmioty techniczne )---EITI
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
 • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
 • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
 • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
 • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
 • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Jednostka decyzyjna:

103000 - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Kod wydziałowy:

MIKE

Numer wersji:

1

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami elektroniki mikrofalowej. Przedmiot jest kontynuacją „Teorii elektromagnetyzmu” i ma zapewnić podstawowe informacje wymagane dla kolejnych przedmiotów związanych tematyką układów wielkiej częstotliwości.

Przedmiot stanowi wprowadzenie studentów studiów inżynierskich do podstawowej problematyki układów wielkiej częstotliwości. W szczególności przedstawione są najważniejsze elementy układów wielkiej częstotliwości, oraz wstępne informacje o ich projektowaniu. Przedstawione zostaną też zagadnienia analizy układów elektronicznych pracujących w zakresie wielkich częstotliwości.

Pełny opis:

 1. WYKŁAD (2 godziny) - wprowadzenie, przypomnienie podstaw dotyczących pól i fal elektromagnetycznych
  • Wprowadzenie i przedstawienie zasad zaliczenia przedmiotu
  • Omówienie stosowanych zakresów częstotliwości fal elektromagnetycznych stosowanych w elektronice i telekomunikacji.
  • Przedstawienie podstawowych i zaawansowanych zastosowań układów wielkiej częstotliwości, np. w systemach komunikacji przewodowej i bezprzewodowej, kontroli procesów produkcyjnych lub w systemach synchronizacji i sterowania akceleratorami cząstek.
  • Przypomnienie podstaw teorii pola elektromagnetycznego - w zastosowaniach praktycznych
   • Omówienie wielkości opisujących pole EM.
   • Omówienie rodzajów ośrodków i pól w tych ośrodkach, przypomnienie równań brzegowych.
   • Omówienie fali płaskiej.
  • Decybele i rachunek decybelowy
 2. WYKŁAD 2 (4 godziny) - prowadnice falowe i linie transmisyjne
  • Omówienie rodzajów fal w prowadnicach falowych.
  • Prowadnice TEM
  • Równania linii długiej:
   • obwód zastępczy odcinka linii,
   • równania telegrafistów,
   • rozwiązania równań linii długiej.
   • omówienie fal postępującej i odbitej, omówienie (przypomnienie)
   • prędkości fazowa i grupowa.
  • Omówienie impedancji charakterystycznej.
   • Transformacja impedancji i jej zastosowanie praktyczne
   • Przepływ mocy i dopasowanie energetyczne
    • Omówienie współczynnika odbicia.
    • Omówienie fali stojącej.
    • Omówienie przebiegów napięcia i prądu wzdłuż linii, omówienie wpływu obciążenia linii na napięcie i prąd.
   • Zastosowanie praktyczne
  • Omówienie budowy i zastosowania różnych rodzajów linii transmisyjnych
   • Falowody
   • Linie współosiowe
   • Linia powietrzna
   • Przewód koncentryczny
   • Struktury planarne, stosowane w obwodach w.cz PCB
    • linia mikropaskowa
    • linia paskowa wbudowana
    • linia koplanarna
    • linia różnicowa
   • Rozkłady pól w wybranych liniach
    • Straty w liniach transmisyjnych - propagacja w liniach transmisyjnych.
   • Złącza stosowane z liniami transmisyjnymi
    • Rodzaje złącz
    • Modelowanie złącz
 3. WYKŁAD (2 godziny) - metody opisu, analizy i projektowania układów mikrofalowych
  • Opis dwuwrotnika i wielowrotnika, oraz stosowanych metod ich opisów, z naciskiem na macierz rozproszenia.
  • Omówienie dokładne macierzy rozproszenia, jej własności.
   • Omówienie dostępności plików symulacyjnych macierzy rozproszenia, wskazanie na ich ograniczenia.
   • Krótkie omówienie formatu Touchstone, pokazanie przykładowych plików macierzy S od producentów układów w.cz
   • Związki elementów macierzy rozproszenia z parametrami układów w.cz
   • Samodzielne tworzenie macierzy S
  • Grafy przepływu sygnału
   • definicje, działania
   • reguła Masona
   • przykłady zastosowania grafów dla prostych układów mikrofalowych.
  • Omówienie wykresu Smitha, oraz podstawowych działań na nim. Przedstawienie wykresu Smith’a jako narzędzia do projektowania obwodów dopasowujących, łącznie z transformatorami impedancji.
  • Przedstawienie problemu projektowania obwodów dopasowujących bezstratnych i stratnych, oraz szerokopasmowych.
   • Przedstawienie przykładów praktycznych realizacji obwodów dopasowujących.
  • Pokazanie i omówienie oprogramowania symulacyjnego dla obwodów w.cz
 4. WYKŁAD (4 godziny) - podstawowe pasywne elementy mikrofalowe i ich zastosowania
  • Elementy RLC o stałych skupionych
   • Modele elementów rzeczywistych
  • Elementy reaktancyjne o stałych rozłożonych
   • Przykłady zastosowania: obwody dopasowujące, filtry i transformatory impedancji
  • Rodzaje oraz podstawowe parametry tłumików i przesuwników fazy
  • Rodzaje oraz podstawowe parametry dzielników mocy
  • Sprzęgacze kierunkowe i kwadraturowe
   • Rodzaje i parametry
   • Zasada działania
   • Zastosowania i ograniczenia sprzęgaczy kierunkowych
   • Rodzaje i parametry sprzęgaczy kwadraturowych
   • Zastosowanie i ograniczenia sprzęgaczy kwadraturowych
   • Przykłady “niechcianych” sprzęgaczy w układach elektronicznych
  • Izolatory i cyrkulatory
   • Zasada działania elementów ferrytowych w torach w.cz
   • Zasada działania cyrkulatora i izolatora
   • Parametry cyrkulatorów i izolatorów
  • Przykłady projektowania i symulacji prostych pasywnych systemów w.cz
 5. WYKŁAD (4 godziny) - aktywne (półprzewodnikowe) elementy mikrofalowe i ich zastosowania, wzmacniacze mocy, podstawowe wiadomości dot. szumów
  • Diody i ich zastosowanie w obwodach w.cz
   • Diodowe prostowniki i detektory
   • Przełączniki w.cz
   • Diody waraktorowe
   • Detektory mocy – rodzaje i budowa
  • Wzmacniacze w.cz
   • Najważniejsze parametry wzmacniaczy w.cz - pasmo, P1dB, IP3, dopasowanie, stabilność fazowa, itp.
   • Wzmacniacze transmisyjne i odbiciowe
   • Tranzystor jako element wzmacniający, jego parametry rozproszenia, modele i ich ograniczenia, budowa tranzystorów w.cz
   • Klasy wzmacniaczy
   • Wybrane przykłady wzmacniaczy w.cz, zarówno scalonych, jak i zbudowanych z elementów dyskretnych
   • Wzmacniacze kaskadowe
   • Przykładowe układy wykorzystujące wzmacniacze w.cz
 6. WYKŁAD (2 godziny) - Obwody rezonansowe, filtry oraz układy generacyjne w.cz
  • Filtry - rodzaje, parametry
   • Tłumienność filtru
   • Charakterystyki częstotliwościowe
   • Przykładowe struktury
  • Rezonatory
   • Obwód zastępczy rezonatora oraz jego podstawowe parametry
   • Rodzaje rezonatorów
   • Rodzaje sprzężeń rezonatorów z układem w.cz
   • Zastosowania rezonatorów
  • Warunki generacji
   • Struktura i elementy generatora w.cz
   • Rodzaje generatorów w.cz
   • Generatory scalone
  • Tranzystor jako element generacyjny - polaryzacja, sprzężenie, techniki przestrajania
  • Syntezery DDS
 7. WYKŁAD (2 godziny) - metody pomiaru parametrów układów i systemów mikrofalowych
  • Podstawowe metody pomiarowe w. cz.
   • Omówienie podstawowych przyrządów:
    • Miernik mocy
    • Częstościomierz
    • Analizator widma
    • Analizatory sieci
    • Szybkie oscyloskopy
   • Przejście z dziedziny czasu na dziedzinę częstotliwości
   • Sześciowrotniki pomiarowe
 8. WYKŁAD (2 godziny) - Zaawansowane układy w.cz - przemiana częstotliwości, mieszanie, modulacja, komunikacja bezprzewodowa.
  • Przykłady rzeczywistych systemów w.cz.
  • Modulacja - pojęcia i definicje, modulacja AM, FM, PM, inne rodzaje modulacji
   • Modulatory “klasyczne”, AM, FM, PM
   • Modulatory - IQ, wektorowe, itp
   • Demodulatory
  • Pętla synchronizacji fazy (PLL)
  • Wprowadzenie elementu nieliniowego do obwodu i skutki
   • Przemiana częstotliwości - produkty przemiany częstotliwości
   • Mieszacze diodowe
   • Mnożniki i dzielniki częstotliwości
  • Podstawy radiokomunikacji
   • Anteny:
    • Podstawowe parametry
    • Budowa
    • Charakterystyka
   • Obwody współpracujące z antenami
   • Przykładowy tor radiowy w.cz - budowa, zasada działania, ograniczenia, przykładowe zastosowania
 9. WYKŁAD (2 godziny) - szumy i przykłady systemowe
  • Szumy elektroniczne - cieplne, śrutowe, 1/f, itp
  • Zastępcza temperatura szumów jednowrotnika, dwu i wielowrotnika
  • Współczynnik szumów, pasmo szumów
  • Właściwości szumowe kaskady czwórników
  • Szum amplitudowy i fazowy
  • Metody pomiarów szumów
Metody i kryteria oceniania:

Ocena z przedmiotu jest wystawiana na podstawie wyników z dwóch kolokwiów oraz jednego projektu realizowanego przez studentów w trakcie trwania semestru.

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2022/2023 - sem. letni" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Bartosz Gąsowski, Maciej Urbański
Prowadzący grup: Bartosz Gąsowski, Maciej Urbański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103300 - Instytut Systemów Elektronicznych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2022-02-23 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Bartosz Gąsowski, Maciej Urbański
Prowadzący grup: Bartosz Gąsowski, Maciej Urbański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103300 - Instytut Systemów Elektronicznych

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-11)