Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Bazy danych 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 103A-INxxx-ISP-BD1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Bazy danych 1
Jednostka: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Grupy: ( Podstawy informatyki )-Informatyka-inż.-EITI
( Przedmioty obieralne )-Automatyka i robotyka-inż.-EITI
( Przedmioty techniczne )---EITI
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
 • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
 • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
 • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
 • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
 • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Jednostka decyzyjna:

103000 - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Kod wydziałowy:

BD1

Numer wersji:

1

Skrócony opis:

Przedmiot przedstawia pojęcie bazy danych i systemu zarządzania bazą danych oraz mo-dele danych (relacyjny i inne). Daje podstawowe wiadomości na temat budowy systemów informacyjnych z bazami danych oraz problemów występujących w takich systemach. Zawiera także wprowadzenie do tematyki fizycznej organizacji baz danych i optymalizacji zapytań. Część praktyczna przedmiotu, obejmująca laboratorium, dotyczy języka SQL użytego w różnych środowiskach.

Pełny opis:

Przedmiot przedstawia pojęcie bazy danych i systemu zarządzania bazą danych oraz mo-dele danych (relacyjny i inne). Daje podstawowe wiadomości na temat budowy systemów informacyjnych z bazami danych oraz problemów występujących w takich systemach. Zawiera także wprowadzenie do tematyki fizycznej organizacji baz danych i optymalizacji zapytań. Część praktyczna przedmiotu, obejmująca laboratorium, dotyczy języka SQL użytego w różnych środowiskach.


Treść wykładu

 1. Sprawy organizacyjne i prezentacja regulaminu przedmiotu. (1 godz.)
 2. Pojęcie bazy danych: co jest a co nie jest bazą danych i dlaczego. (1 godz.)
 3. System zarządzania bazą danych, rola i zadania SZBD. System informatyczny z bazą danych: baza danych, słownik b.d., SZBD, języki dostępu do b.d., warstwa sieciowa, programy narzędziowe. Architektury s.i. z b.d.: klient-serwer, wielowarstwowa, rozproszone (JEE, .Net, Web services itp.). (2 godz.)
 4. Modele danych. Podstawy modelu relacyjnego, porównanie z innymi modelami: przedrelacyjnymi, obiektowym, XML itd. (2 godz.)
 5. Model relacyjny bardziej formalnie. Pojęcie klucza. Reprezentacja związków, pojęcie klucza obcego. Redundancja i dlaczego trzeba jej unikać; wprowadzenie do postaci normalnych. Wprowadzenie do rachunków relacji. (2 godz.)
 6. Język SQL. Rola SQL, typy danych, wartości NULL i logika trójwartościowa. Zapytania proste i złożone. Zapytania z funkcjami agregującymi; wprowadzenie do funkcji analitycznych. DML i DDL. (6 godz.)
 7. SQL zanurzony w inne języki programowania: embedded SQL, ODBC, JDBC, wyko-rzystanie SQL w oprogramowaniu biurowym (np. MS Word, Excel). (2 godz.)
 8. Aplikacje w s.i. z b.d. – przegląd najważniejszych technologii. (2 godz.)
 9. Wprowadzenie do organizacji fizycznej relacyjnych baz danych. (2 godz.)
 10. Podstawy optymalizacji zapytań. Organizacja i rola indeksów. (2 godz.)
 11. Problemy wielodostępu i ich rozwiązywanie: izolacja transakcji, blokady. Podstawy przetwarzania transakcyjnego, model ACID. Mechanizmy zarządzania transakcjami i współbieżnością w SZBD. (2 godz.)
 12. Podstawy administrowania SZBD, rola i obowiązki administratora. Prawa dostępu, role. Kopie rezerwowe, awarie i odtwarzanie. (2 godz.)
 13. Kolokwia. (4 godz.)Zakres laboratorium

Laboratorium jest poświęcone głównie językowi SQL wykorzystywanemu w różnych środo-wiskach.

 • Język SQL (zaawansowany, ale bez projektowania struktur – na przygotowanych przykładach).
 • Wprowadzenie do optymalizacji zapytań (badania na „żywej” bazie danych): analiza planów wykonania zapytań, konsekwencje błędnego sformułowania zapytań, skutki istnienia/nieistnienia indeksów itp.
 • Użycie zanurzonego SQL na dwa sposoby: „klasyczny” embedded SQL oraz bezpo-średnie użycie API, np. w języku Java (SQLJ oraz JDBC).
 • Tworzenie aplikacji klienckiej: prosty program użytkowy tworzony w znanym środo-wisku do tworzenia aplikacji nad bazami danych (np. PowerBuilder).
 • Opcjonalnie: tworzenie dynamicznej strony WWW wyświetlającej dane z bazy, np. za pomocą JSP/JSF oraz – dla porównania – w PHP.
Literatura:

 1. Slajdy do wykładu.
 2. Instrukcja do laboratorium.
 3. Podręczniki:
  • Garcia-Molina, Ullman, Widom: Systemy baz danych. Helion.
  • Banachowski: Bazy danych. Tworzenie aplikacji. AOW PLJ.
  • Connolly, Begg: Systemy baz danych. Wyd. RM.
  • Date: Wprowadzenie do systemów baz danych. WNT.
  • Elmasri, Navathe: Wprowadzenie do systemów baz danych. Helion.
  • Garcia-Molina, Ullman, Widom: Implementacja systemów baz danych. WNT.
 4. Relacyjna baza danych (np. Oracle) oraz narzędzia do wykonywania zapytań i do tworze-nia aplikacji.

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2023/2024 - sem. zimowy" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 130 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 130 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Chudziak, Piotr Maciąg, Agnieszka Szmurło
Prowadzący grup: Robert Bembenik, Jarosław Chudziak, Tomasz Gambin, Piotr Maciąg, Wojciech Sitek, Agnieszka Szmurło
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103200 - Instytut Informatyki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2022/2023 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Chudziak, Piotr Maciąg
Prowadzący grup: Jarosław Chudziak, Piotr Maciąg, Michał Rudowski, Wojciech Sitek, Agnieszka Szmurło
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103200 - Instytut Informatyki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2022/2023 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 128 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 128 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Chudziak, Piotr Maciąg, Agnieszka Szmurło
Prowadzący grup: Robert Bembenik, Jarosław Chudziak, Tomasz Gambin, Piotr Maciąg, Piotr Salata, Wojciech Sitek, Agnieszka Szmurło
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103200 - Instytut Informatyki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2022-02-23 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Chudziak, Agnieszka Szmurło
Prowadzący grup: Jarosław Chudziak, Piotr Maciąg, Agnieszka Szmurło
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103200 - Instytut Informatyki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 132 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 132 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Chudziak, Agnieszka Szmurło
Prowadzący grup: Jarosław Chudziak, Tomasz Gambin, Piotr Maciąg, Agnieszka Szmurło
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103200 - Instytut Informatyki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Chudziak, Agnieszka Szmurło
Prowadzący grup: Jarosław Chudziak, Piotr Maciąg, Agnieszka Szmurło
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103200 - Instytut Informatyki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Chudziak, Agnieszka Szmurło
Prowadzący grup: Jarosław Chudziak, Wojciech Kamiński, Piotr Maciąg, Agnieszka Szmurło, Leszek Śliwa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103200 - Instytut Informatyki

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-25)