Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Cyfrowy profil użytkownika

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 103A-TLTIC-MSP-CPU
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Cyfrowy profil użytkownika
Jednostka: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Grupy: ( Przedmioty techniczne )---EITI
( Przedmioty zaawansowane obieralne )-Teleinformatyka i cyberbezpieczeństwo-mgr.-EITI
( Przedmioty zaawansowane techniczne )--mgr.-EITI
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
 • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
 • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
 • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
 • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
 • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Jednostka decyzyjna:

103000 - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Kod wydziałowy:

CPU

Numer wersji:

1

Skrócony opis:

Przedmiot opiera się na interdyscyplinarnym podejściu do zagadnień funkcjonowania cyfrowego profilu użytkownika w Internecie oraz jego uwierzytelniania. Jednym z problemów przy komercyjnym wdrażaniu technologii informatycznych jest zbyt silne koncentrowanie się na aspektach technologicznych i pomijanie aspektów funkcjonalnych, prawnych czy biznesowych. Prowadzi to do częstych konfliktów na linii właściciel biznesowy–wdrożeniowiec, które powodują, że realizowane rozwiązania często nie są optymalne. W trakcie zajęć przekazywane zagadnienia będą ilustrowane przykładami z rynku–zarówno złymi, jak i dobrymi praktykami. Duży nacisk położony będzie na zrozumienie rzeczywistych potrzeb biznesowych oraz ograniczeń regulacyjnych. Wiele uwagi poświęcone będzie najnowszym trendom i kierunkom rozwoju rynku w obszarze cybertożsamości (np. blockchain). W dużej części zajęcia będą polegały na rozwiazywaniu w podgrupach rzeczywistych problemów poprzez znajdowanie optymalnych rozwiązań oraz narzędzi.

Pełny opis:

Wykład:

 1. Wprowadzenie. Czym jest profil cyfrowy, czym jest uwierzytelnianie, jakie są korzyści i zagrożenia dla użytkownika i dostawcy usługi, statystyki. (2h)
 2. Jak dobrze wdrożyć profil cyfrowy. Omówienie metod realizacji profili cyfrowych oraz metod uwierzytelniania. (2h)
 3. Aspekty prawne i biznesowe funkcjonowania cyfrowego profilu. (2h)
 4. Technologie używane w realizacji cyfrowych profili (OpenID Connect, mobile connect, profil zaufany, SAML, oAuth). (4h)
 5. Profil behawioralny. (2h)
 6. Profil biometryczny. (2h)
 7. Profile użytkownika w usługach finansowych. (4h)
 8. Możliwe ataki z wykorzystaniem cyfrowych profili. Problemy profili nieprawdziwych (2h)
 9. Omówienie obowiązujących regulacji prawnych: ochrona danych osobowych (GIODO), wymagania bezpieczeństwa systemów finansowych (PCI DSS), regulacje UE (eIDAS). (2h)
 10. Optymalna ścieżka projektowania usług wykorzystujących profile cyfrowe. (2h)
 11. Najciekawsze przykłady zastosowań cyfrowych profili. (2h)
 12. Wyzwania i kierunki rozwoju cyfrowej tożsamości oraz metod uwierzytelniania. (2h)
 13. Dyskusja podsumowująca, weryfikująca zrozumienie zagadnienia. (2h)


Warsztaty:

 • Dobór metod uwierzytelniania do wymogów biznesowych
 • Optymalny proces pozyskiwania danych osobowych użytkowników
 • Wykorzystanie istniejących mechanizmów uwierzytelniania
 • Praktyczne zastosowania regulacji eIDAS
 • Zarządzanie poziomem zaufania/bezpieczeństwa w rozwiązaniach komercyjnych
 • Praktyczne aspekty regulacji RODO
 • Dobór optymalnych narzędzi i mechanizmów do wymogów biznesowych z uwzględnieniem regulacji prawnych


Projekt:

Analiza technologiczna, prawna oraz biznesowa wybranej komercyjnej usługi wykorzystującej/przetwarzającej dane osobowe oraz klientów. Projekt realizowany w grupach trzyosobowych.


Organizacja zajęć:

Przedmiot będzie prowadzony w formie zajęć zintegrowanych. W ich skład wchodzą:

 • interaktywne, angażujące studentów wykłady, ilustrowane konkretnymi przykładami technologicznymi, biznesowymi oraz regulacjami prawnymi,
 • warsztaty, w trakcie którego studenci w podgrupach będą analizowali (nie tylko od strony technologicznej) różne zagadnienia oraz wyzwania związane z cyfrową tożsamością oraz rozwiązywali związane z nimi przykładowe wyzwania,
 • realizowany w grupach projekt dotyczący analizy wybranej komercyjnej usługi wykorzystującej cyfrową tożsamość.

W trakcie zajęć będzie wykorzystywanych wiele rzeczywistych problemów/przykładów ilustrujących dane zagadnienia.

i swojej analizy.

Literatura:

 1. Slajdy do wykładów.
 2. Odsyłacze do stosownych materiałów w Internecie (regulacje, specyfikacje, opisy).
 3. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0910
 4. https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj
 5. https://openid.net/connect/
 6. https://fidoalliance.org/

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2022/2023 - sem. zimowy" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Zajęcia zintegrowane, 60 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Janicki
Prowadzący grup: Artur Janicki, Henryk Kułakowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Zajęcia zintegrowane, 60 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Janicki
Prowadzący grup: Artur Janicki, Henryk Kułakowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Zajęcia zintegrowane, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Janicki
Prowadzący grup: Artur Janicki, Henryk Kułakowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Janicki
Prowadzący grup: Artur Janicki, Henryk Kułakowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Janicki
Prowadzący grup: Artur Janicki, Henryk Kułakowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Janicki
Prowadzący grup: Artur Janicki, Henryk Kułakowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Janicki
Prowadzący grup: Artur Janicki, Henryk Kułakowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Janicki
Prowadzący grup: Artur Janicki, Henryk Kułakowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Janicki
Prowadzący grup: Artur Janicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-14)