Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Projektowanie i testowanie systemów i protokołów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 103A-TLTTI-ISP-PTSP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Projektowanie i testowanie systemów i protokołów
Jednostka: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Grupy: ( Przedmioty obieralne - Teleinformatyka )-Cyberbezpieczeństwo-inż.-EITI
( Przedmioty obieralne )-Cyberbezpieczeństwo-inż.-EITI
( Przedmioty obieralne )-Techniki teleinformatyczne-inż.-EITI
( Przedmioty techniczne )---EITI
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
 • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
 • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
 • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
 • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
 • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Jednostka decyzyjna:

103000 - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Kod wydziałowy:

PTSP

Numer wersji:

1

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The course presents design, and its inherent part – testing, as the engineer's core activity and competence area. The main objective of the course is to provide students with solid methodological foundation and skills related to the design and testing of networked computer systems, their protocols, and communication/information services they provide. In order to gradually develop the students' ability to self-reflect on their future design tasks, the course proceeds in rounds. It first deals with methodology and tools specific to the design and testing of services and protocols in the standardized telecommunications-oriented environment, and provides hands-on illustration of the standard methods of dealing with typical design/testing problems. Such specialized activities are then placed in a wider perspective of Engineering Design. Finally, the course surveys the generic issues of Design as a kind of productive human activity.

Pełny opis:

WYKŁADY:

Projektowanie:

 • Projektowanie w cyklu życia obiektów teleinformatycznych. Specyfika projektowania takich obiektów (systemu, protokołu, usługi). Wymagania (requirements) i ich klasyfikacje; ograniczenia realizacyjne; specyfikacja, implementacja, realizacja; weryfikacja i walidacja w cyklu życia o charakterze korektywnym. Charakterystyczne języki (URN, MSC, SDL, profile UML) i narzędzia projektowe (zilustrowane w ćwiczeniu laboratoryjnym). Typowy przypadek cyklu projektowego. Miejsce metod formalnych i automatyzacji. Rola standaryzacji teleinformatycznej w realizacji zadań projektowych.
 • Projektowanie inżynierskie – elementy wspólnej metodologii, jej ewolucja. Mechanizmy opanowania złożoności, redukcjonizm a emergencja. Morfologia inżynierskich modeli cyklu życia. Problemy łagodne (tame) i uwikłane (wicked), koewolucja problemu i rozwiązania. Projektowanie radykalne a normalne. Aspekty kreatywne i rutynowe w projektowaniu; metody/narzędzia ich wspierania. Inwentyka, wzorce (patterns) i anty-wzorce (Alexander, Dwyer), Systems/Design Thinking, Human-Centered Design.Elementy stylu projektowania (m.in. afordancje, skeuomorfizm, satisficing, “forma podąża za funkcją”). Specyfika projektowania przedmiotów wirtualnych.

Testowanie:

 • Teleinformatyczne koncepcje i praktyki testowania; ich ekspozycja w standardach. “Metodyka-matka”: testowanie zgodności (conformance, ISO 9646). Standaryzowane teleinformatyczne notacje i języki dla testowania (TPLan, TDL, TTCN-2, TTCN-3, dokumenty ICS/IXIT/IFS). Studium typowego przypadku: zaprojektowanie systemu testowego, użycie go w kampanii testowej. Rozszerzenia: testowanie zdolności do współpracy (interoperability); testowanie własności poza-logicznych (ilościowych, wydajnościowych). Klasyfikacje i charakterystyka metod i rodzajów testowania (czynne/bierne, black/grey/white-box, online/offline, sztywne/adaptacyjne, itd). Testowanie a monitorowanie i Runtime Verification.
 • Testowanie z szerszej perspektywy projektowania inżynierskiego (jako nieodłączny element projektowania). Poza-techniczne korzenie testowania: testowanie hipotez. Testowanie ad-hoc, metodyczne, formalne. Obiekty i role w testowaniu: wzorzec oceny, obiekt poddawany testom, obiekt oceniany, relacja poprawności. Problem wyroczni (oracle) i testowanie metamorficzne. Postaci wzorca odniesienia. Trafność testu i jakość Zestawu Testów: pokrycie, adekwatność, problem wyboru (test selection). Werdykt a diagnoza. Źródła trudności: niedeterminizm; testowanie w kontekście; odwzorowanie zdarzeń, rozproszenie; asynchronizm; niewierność obserwacji; niedoskonałość kontroli. Testowanie teleinformatyczne na tle testowania w innych dziedzinach (w tym – w Software Engineering). Niestandardowe zastosowania metod testowych. Testowanie w eksperymentach walidacyjnych dla systemów socjotechnicznych.

Design jako taki:

 • Obiekty (systemy) sztuczne – artefakty: ich istota, trudności definiowania, kryteria klasyfikowania i kategoryzowania. Funkcja właściwa (proper function) a „funkcjonowanie jako”; niewłaściwe funkcjonowanie (malfunctioning). Reprezentowanie i modelowanie, podstawy semiotyczne (Peirce). Problem odnoszenia się do obiektu przyszłego (dopiero projektowanego).
 • Związki aktywności wytwórczej (pojetycznej) i poznawczej (epistemicznej). Przepis i opis, kierunek przystawania (direction-of-fit). Nauka (science) a Projektowanie (design); koncepcje „nauki projektowej” (Science of Design, Science for Design, Design Research). Design w architekturze, sztuce, inżynierii. Użytkownik (zbiorowy), projektant, budowniczy – kto jest twórcą? Generalne teorie projektowania. Komunikacja między rolami projektowymi, charakter wiedzy projektowej. Odpowiedzialność projektanta, etyka projektowania.

  Laboratoria:

  Dwóm pierwszym blokom wykładowym towarzyszą dwa duże ćwiczenia laboratoryjne, mające na celu ilustrację i utrwalenie treści wykładowych w kontekście teleinformatycznym. Wykorzystuje się profesjonalne narzędzia wspomagające projektowanie i testowanie.
 • Przeprowadzenie cyklu projektowego dla systemu/protokołu o wskazanych funkcjach, z użyciem standaryzowanych języków wyrażania wymagań i specyfikowania zachowania, z elementami prototypowania i walidacji rozwiązania.
 • Przeprowadzenie cyklu testowego dla wskazanej implementacji systemu/protokołu (modelu-prototypu z Ćwiczenia 1 bądź innego wskazanego obiektu). Obserwacja efektów użycia specyfikacji wzorcowych o różnym stopniu formalności i skutków defektów wprowadzanych do implementacji.

PROJEKT:

Studenci w zespołach przygotowują opracowanie wskazanego zagadnienia z dziedziny projektowania, dotyczącego np. metodologii ogólnej (szkoły, aspektu, dziedziny czy metody designu) albo metod i technik projektowania w domenie sieciowej/teleinformatycznej.

Zespołowi wskazuje się publikację-„korzeń”. Oczekuje się wyszukania dalszych materiałów, analizy zagadnienia oraz przygotowania zwięzłej prezentacji na jego temat. Podczas spotkań projektowych o charakterze seminarium (w drugiej części semestru) zespoły kolejno prezentują rezultaty swej pracy przed wszystkimi uczestnikami, po czym następuje moderowana dyskusja. W ten sposób każdy zespół uzyskuje pogłębiony wgląd w wybrane przez siebie zagadnienie, a wszyscy uczestnicy zyskują dodatkową możliwość zapoznania się z zagadnieniami, które podczas wykładów mogą nie być szerzej rozwijane.

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2023/2024 - sem. zimowy" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Projekt, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Brzeziński
Prowadzący grup: Krzysztof Brzeziński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2022/2023 - sem. letni" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Projekt, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Brzeziński
Prowadzący grup: Krzysztof Brzeziński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2023-05-15)