Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fizyka ogólna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 103A-TLxxx-ISP-FOGT
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fizyka ogólna
Jednostka: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Grupy: ( Fizyka )-Telekomunikacja-inż.-EITI
( Przedmioty techniczne )---EITI
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
 • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
 • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
 • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
 • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
 • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Jednostka decyzyjna:

103000 - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Kod wydziałowy:

FOGT

Numer wersji:

1

Skrócony opis:

Głównym celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zjawiskami i teoriami fizycznymi, ważnymi dla telekomunikacji, szczególnie w obszarze elektromagnetyzmu.

Pełny opis:

Głównym celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zjawiskami i teoriami fizycznymi, ważnymi dla telekomunikacji, szczególnie w obszarze elektromagnetyzmu.Treść wykładu

 1. Wprowadzenie. (3 godz.)
  Pola skalarne i wektorowe. Operatory dywergencji, rotacji, gradientu, laplasjan. Strumień pola. Całki objętościowe i powierzchniowe. Całka wzdłuż krzywej. Twierdzenie Gaussa i Stokesa. Twierdzenie Helmholtza. Potencjał skalarny i wektorowy. Rodzaje oddziaływań w przyrodzie.
 2. Pole elektryczne. (5 godz.)
  Ładunek elektryczny, linie sił pola elektrycznego, natężenie i indukcja pola elektrycznego, prawo Gaussa i Coulomba. Dipol. Zasada zachowania ładunku. Potencjał skalarny pola elektrycznego, równanie Poissona. Kondensator. Energia pola elektrycznego. Zjawisko indukcji elektrycznej, ładunki swobodne i związane. Przewodniki i dielektryki, polaryzacja ośrodka, parametry materiałowe.
 3. Pole magnetyczne. (4 godz.)
  Prąd elektryczny. Pole magnetyczne, indukcja i natężenie pola magnetycznego. Siła Lorentza, siła elektrodynamiczna. Potencjał wektorowy, prawo Biota – Savarta. Prawo Ampere’a. Magnetyzacja, prądy swobodne i związane. Ferromagnetyki, diamagnetyki, paramagnetyki, parametry materiałowe.
 4. Indukcja elektromagnetyczna. (2 godz.)
  Prawo indukcji Faradaya, reguła Lenza. Samoindukcja. Energia pola magnetycznego. Prawa elektrodynamiki w ośrodkach materialnych, postać całkowa i różniczkowa.
 5. Równania Maxwella. (3 godz.)
  Prąd przesunięcia. Równania Maxwella w postaci całkowej i różniczkowej. Elementarne rozwiązania równań Maxwella w próżni i w ośrodkach materialnych. Fale elektromagnetyczne. Podstawy teorii promieniowania. Widmo fal elektromagnetycznych.
 6. Optyka geometryczna i falowa. (3 godz.)
  Optyka geometryczna jako przybliżenie optyki falowej. Odbicie i załamanie światła. Zasada Huyghensa, zasada Fermata. Interferencja i dyfrakcja światła. Siatki dyfrakcyjne. Elementy teorii falowodów i światłowodów.
 7. Kryzys fizyki klasycznej. (1 godz.)
  Promieniowanie ciała doskonale czarnego, hipoteza de Broglie’a, eksperyment Taylora, Davissona-Germera.
 8. Podstawy fizyki kwantowej. (4 godz.)
  Funkcja falowa, postulaty mechaniki kwantowej, równanie Schrödingera zależne i niezależne od czasu, stany stacjonarne. Przestrzeń Hilberta. Operatory liniowe, teoria pomiaru kwantowego. Komutatory, zasada nieoznaczoności Heisenberga. Metody matematyczne dla przestrzeni funkcyjnych: iloczyn skalarny, wartości i funkcje własne, funkcje bazowe, bazy ortonormalne.
 9. Atom wodoru. (3 godz)
  Funkcje falowe elektronów w atomie wodoru. Fermiony i bozony. Układ okresowy pierwiastków. Wprowadzenie do teorii pasmowej ciał stałych.
 10. Elementy fizyki statystycznej. (2 godz.)
  Mikrostany i makrostany. Przestrzeń fazowa. Rozkład Boltzmanna. Zespół mikrokanoniczny. Entropia. Układ dwustanowy, inwersja obsadzeni, laser.Treść ćwiczeń

Ćwiczenia rachunkowe

 1. Pole elektryczne, prawo Coulomba i Gaussa. (3 godz.)
 2. Praca w polu elektrycznym, potencjał, pojemność. (2 godz.)
 3. Pole magnetyczne, prawo Biota-Savarta i Ampere’a. (2 godz.)
 4. Kolokwium. (1 godz.)
 5. Indukcja elektromagnetyczna, prawo Faradya. (2 godz.)
 6. Elementarne problemy fizyki kwantowej (ujęcie analityczne). (2 godz.)
 7. Elementarne problemy fizyki statystycznej (ujęcie analityczne). (1 godz.)
 8. Kolokwium (1 godz.)


Zajęcia zintegrowane


Podstawy fizyki kwantowej. (6 godz.) Studnia potencjału nieskończona i skończona (2 godz.). Oscylator harmoniczny (1 godz.). Rozpraszanie na barierze potencjału (2 godz.). Obliczenia kwantowe (1 godz.).

Literatura:

 1. W. Bogusz, J. Garbarczyk, F. Krok, Podstawy Fizyki, OW PW, Warszawa 1997 i wyd. następne np. wyd. 5, 2016).
 2. R. Kosiński, Wprowadzenie do mechaniki kwantowej i fizyki statystycznej, OW PW 2018.
 3. D.J. Griffiths, Podstawy elektrodynamiki, PWN 2016.

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2022/2023 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 21 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Teodor Buchner, Maciej Mrowiński
Prowadzący grup: Andrzej Krawiecki, Maciej Mrowiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

105000 - Wydział Fizyki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2022-02-23 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 21 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Mrowiński
Prowadzący grup: Maciej Mrowiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

105000 - Wydział Fizyki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 21 godzin, 95 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 95 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Teodor Buchner, Maciej Mrowiński
Prowadzący grup: Andrzej Krawiecki, Maciej Mrowiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

105000 - Wydział Fizyki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 21 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Mrowiński
Prowadzący grup: Andrzej Krawiecki, Maciej Mrowiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

105000 - Wydział Fizyki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 21 godzin, 95 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 95 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Teodor Buchner
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

105000 - Wydział Fizyki

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-14)