Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy elektroniki i pomiarów 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 103A-TLxxx-ISP-PELP1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy elektroniki i pomiarów 1
Jednostka: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Grupy: ( Podstawy elektroniki )-Inżynieria internetu rzeczy-inż.-EITI
( Podstawy elektroniki )-Telekomunikacja-inż.-EITI
( Przedmioty techniczne )---EITI
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
 • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
 • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
 • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
 • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
 • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Jednostka decyzyjna:

103000 - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Kod wydziałowy:

PELP1

Numer wersji:

1

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie podstawowych sposobów opisu sygnałów i obwodów elektrycznych, przekazanie podstawowej wiedzy o metodach pomiarowych i aparaturze wykorzystywanej w pomiarach obwodów, a także przygotowanie studentów do praktycznej realizacji układów i pomiarów oraz interpretacji uzyskiwanych wyników.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie podstawowych sposobów opisu sygnałów i obwodów elektrycznych, przekazanie podstawowej wiedzy o metodach pomiarowych i aparaturze wykorzystywanej w pomiarach obwodów, a także przygotowanie studentów do praktycznej realizacji układów i pomiarów oraz interpretacji uzyskiwanych wyników.Treść wykładu

A. Część pierwsza: Podstawy wiedzy o sygnałach i obwodach elektrycznych. (10 godz.)

 1. Sprawy organizacyjne i regulaminowe. Obwód elektryczny i jego model, podstawowe wielkości elektryczne, konwencje oznaczeń i strzałkowania. (2 godz.)
 2. Rezystancyjne elementy elektryczne obwodów (skupione, liniowe, stacjonarne) i ich parametry. Dzielniki napięciowe i prądowe. Źródła niezależnie i sterowane, idealne i rzeczywiste, zamiana i łączenie źródeł, idealny wzmacniacz operacyjny. (2 godz.)
 3. Podstawowe prawa obwodowe: Ohma, Kirchhoffa i Tellegena. Układanie niezależnych równań Kirchhoffa. Zasada kompensacji, zasada ruchliwości źródeł. Dopasowanie energetyczne dla prądu stałego. (2 godz.)
 4. Zasada superpozycji i proporcjonalności, źródła zastępcze Thévenina i Nortona, nie-liniowe układy rezystancyjne. (2 godz.)
 5. Sygnały okresowe (w tym sinusoidalne) i ich podsta¬wowe parametry (amplituda, wartość międzyszczytowa, składowa stała, okres, częstotliwość). Kolokwium wykładowe 1. (2 godz.)


B. Część druga: Podstawowe pomiary elektryczne. (10 godz.)

 1. Podstawowe oprzyrządowanie laboratorium elektronicznego. Multimetry cyfrowe. Źródła zasilania, generatory sygnałów. Zasady użytkowania przyrządów i ich podstawowe właściwości metrologiczne. (2 godz.)
 2. Podstawy wiedzy o pomiarach. Błąd pomiaru, rodzaje błędów, przyczyny ich powstawania. Niedokładność przyrządów pomiarowych i wzorców. Niepewność pomiarów. (2 godz.)
 3. Oscyloskop – zasada działania i obsługa. (2 godz.)
 4. Pomiary parametrów sygnałów. Pomiar napięcia i prądu stałego. Pomiar parametrów napięcia zmiennego. Pomiar częstotliwości i okresu. (2 godz.)
 5. Pomiar rezystancji przy prądzie stałym. Kolokwium wykładowe 2. (2 godz.)Treść ćwiczeń

 • Ćwiczenia rachunkowe (na tablicy i z wykorzystaniem środowiska MATLAB, w tym z możliwością szybkiej ilustracji) – zajęcia te stanowią uzupełnienie wykładu, a w ich ramach omawiane będą praktyczne techniki rozwiązywania zagadnień związanych z teorią prezentowaną na wykładzie.
 • Pokazy eksperymentów laboratoryjnych i symulacyjnych (z wykorzystaniem symula-tora LTSpice); w ramach zajęć zintegrowanych istnieje możliwość przedstawienia pomiarów z wykorzystaniem bardziej specjalizowanej aparatury (jednostkowej) np. analizatora obwodów czy analizatora widma.


Na dwóch terminach odbędzie się jednogodzinne kolokwium ćwiczeniowe.Zakres laboratorium

 1. Zajęcia organizacyjne, szkolenie BHP. (1 godz.)
 2. Ćwiczenie wstępne. Podstawowy sprzęt pomiarowy. Protokół elektroniczny. Pomiary bezpośrednie napięcia i prądu. Niepewność standardowa. Wyznaczenie charakterysty¬ki napięciowo-prądowej zasilacza stabilizowanego. (2 godz.)
 3. Pomiary napięć i prądów. Pomiar bezpośredni i pośredni prądu. Pomiar napięcia. Źródła rzeczywiste. Wyznaczanie rezystancji wewnętrznej. Metoda kompensacyjna pomiaru napięcia. Pomiary automatyczne. (3 godz.)
 4. Prawa obwodowe. Weryfikacja praw Kirchhoffa. Twierdzenia Thévenina i Nortona. Metoda superpozycji. Moc w funkcji rezystancji obciążenia. Dopasowanie energetyczne dla prądu stałego. (3 godz.)
 5. Oscyloskop cyfrowy i generator funkcyjny. Poznanie podstawowych możliwości pomiarowych oscyloskopów. Zapoznanie się z metodami i funkcjami pomiarowymi. Pomiary parametrów napięciowych sygnałów. Pomiary częstotliwości i okresu. Pomiary parametrów czasowych sygnałów prostokątnych. (3 godz.)
Literatura:

 1. J. Osiowski, J. Szabatin: Podstawy teorii obwodów, t. I, II i III, WNT, Warszawa, 1992 (i późniejsze wydania – w 2016 t. I i w 2017 t. II zostały wydane w PWN).
 2. Praca zbiorowa pod redakcją J. Szabatina i E. Śliwy: Zbiór zadań z teorii obwodów, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2015.
 3. Z. Filipowicz: Zadania z teorii obwodów, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2016.
 4. St. Bolkowski, W. Brociek, H. Rawa: Teoria obwodów elektrycznych. Zadania, PWN, Warszawa, 2017.
 5. Ćwiczenia laboratoryjne z podstaw elektroniki i pomiarów 1 dla telekomunikacji. Preskrypt na prawach rękopisu. Warszawa, 2019.
 6. J. Dusza, P. Gąsior, G. Tarapata: Podstawy pomiarów, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2019.
 7. J. Arendarski: Niepewność pomiarów, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2006.

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2022/2023 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 180 miejsc więcej informacji
Laboratorium, 12 godzin, 180 miejsc więcej informacji
Wykład, 20 godzin, 180 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Maślikowski, Marek Nałęcz
Prowadzący grup: Jacek Dusza, Jerzy Jędrachowicz, Kazimierz Jędrzejewski, Piotr Kolasiński, Maciej Linczuk, Łukasz Maślikowski, Grzegorz Pankanin, Piotr Samczyński, Jacek Sochoń, Edward Śliwa, Grzegorz Tarapata, Zbigniew Wawrzyniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103300 - Instytut Systemów Elektronicznych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 180 miejsc więcej informacji
Laboratorium, 12 godzin, 180 miejsc więcej informacji
Wykład, 20 godzin, 180 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Maślikowski, Marek Nałęcz
Prowadzący grup: Alicja Anuszkiewicz, Jacek Dusza, Jacek Gambrych, Jerzy Jędrachowicz, Kazimierz Jędrzejewski, Piotr Kolasiński, Łukasz Maślikowski, Tomasz Osuch, Grzegorz Pankanin, Jacek Sochoń, Edward Śliwa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103300 - Instytut Systemów Elektronicznych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Laboratorium, 12 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 20 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Maślikowski, Marek Nałęcz
Prowadzący grup: Łukasz Maślikowski, Grzegorz Pankanin, Jacek Sochoń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103300 - Instytut Systemów Elektronicznych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 180 miejsc więcej informacji
Laboratorium, 12 godzin, 180 miejsc więcej informacji
Wykład, 20 godzin, 180 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Maślikowski, Marek Nałęcz
Prowadzący grup: Jacek Dusza, Jerzy Jędrachowicz, Piotr Kolasiński, Arkadiusz Lewandowski, Maciej Linczuk, Łukasz Maślikowski, Marek Nałęcz, Grzegorz Pankanin, Jacek Sochoń, Zbigniew Wawrzyniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103300 - Instytut Systemów Elektronicznych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Laboratorium, 12 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 20 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Maślikowski, Marek Nałęcz
Prowadzący grup: Michał Bohdanowicz, Łukasz Maślikowski, Grzegorz Pankanin, Jacek Sochoń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103300 - Instytut Systemów Elektronicznych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Laboratorium, 12 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Wykład, 20 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Nałęcz
Prowadzący grup: Michał Bohdanowicz, Jacek Dusza, Jerzy Jędrachowicz, Maciej Linczuk, Łukasz Maślikowski, Marek Nałęcz, Grzegorz Pankanin, Jacek Sochoń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103300 - Instytut Systemów Elektronicznych

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-14)