Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy elektroniki i pomiarów 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 103A-TLxxx-ISP-PELP2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy elektroniki i pomiarów 2
Jednostka: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Grupy: ( Podstawy elektroniki )-Telekomunikacja-inż.-EITI
( Przedmioty techniczne )---EITI
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
 • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
 • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
 • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
 • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
 • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Jednostka decyzyjna:

103000 - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Kod wydziałowy:

PELP2

Numer wersji:

1

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie podstawowych sposobów opisu sygnałów i obwodów elektrycznych, a także przygotowanie studentów do praktycznej realizacji układów i pomiarów oraz interpretacji uzyskiwanych wyników.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie podstawowych sposobów opisu sygnałów i obwodów elektrycznych, a także przygotowanie studentów do praktycznej realizacji układów i pomiarów oraz interpretacji uzyskiwanych wyników.Treść wykładu

C. Część trzecia: Elementy teorii obwodów liniowych. (10 godz.)

 1. Sprawy organizacyjne i regulaminowe. Reaktancyjne elementy elektryczne (C, L, M). Klasyfikacja elementów. (2 godz.)
 2. Metoda amplitud zespolonych (wskazowa). Prawa teorii obwodów w zapisie zespolonym. (2 godz.)
 3. Pojęcie immitancji i wskazowego schematu zastępczego. Analiza obwodów liniowych przy wymuszeniach sinusoidalnych. Wykresy wskazowe. Wartość skuteczna. Moce: czynna, bierna, pozorna i zespolona. (2 godz.)
 4. Energie gromadzone w elementach reaktancyjnych. Obwody rezonansowe: szeregowy i równoległy, wzmianka o obwodach dwugałęziowych. Parametry obwodów: uniwersalna krzywa rezonansowa, warunki rezonansu, dobroć i pasmo. (2 godz.)
 5. Dopasowanie na maksimum mocy czynnej dla prądu sinusoidalnie zmiennego. Kolokwium wykładowe 1. (2 godz.)


D. Część czwarta: Elementy teorii sygnałów. (10 godz.)

 1. Obwody z wymuszeniami okresowymi niesinusoidalnymi. Szereg Fouriera i jego podstawowe właściwości. Widmo amplitudowe i fazowe sygnału. Wartość średnia i skuteczna. (2 godz.)
 2. Twierdzenie Parsevala, zawartość harmonicznych. Analiza obwodów liniowych z wymuszeniami okresowymi. Transmitancja, charakterystyka amplitudowa, fazowa i amplitudowo-fazowa. Decybele, wykresy Bodego. (2 godz.)
 3. Czwórniki – podejście elementarne i opis macierzowy (macierzami Z, Y, H, A). Łączenie czwórników. Symetrie czwórników. Parametry falowe. (2 godz.)
 4. Stany nieustalone. Pojęcie stanu ustalonego. Składowa przejściowa i ustalona. Pojęcie komutacji i warunków początkowych. Prawa komutacji. (2 godz.)
 5. Elementarna analiza obwodów pierwszego rzędu tzw. metodą uproszczoną (bez przekształcenia Laplace’a). Kolokwium wykładowe 2. (2 godz.)Treść ćwiczeń

Zajęcia będą łączyły cechy:

 • ćwiczeń rachunkowych (na tablicy i z wykorzystaniem środowiska MATLAB, w tym z możliwością szybkiej ilustracji) – zajęcia te stanowią uzupełnienie wykładu, a w ich ramach omawiane będą praktyczne techniki rozwiązywania zagadnień związanych z teorią prezentowaną na wykładzie;
 • pokazów eksperymentów laboratoryjnych i symulacyjnych (z wykorzystaniem symulatora LTSpice), w ramach zajęć zintegrowanych istnieje możliwość przedstawienia pomiarów z wykorzystaniem bardziej specjalizowanej aparatury (jednostkowej) np. analizatora obwodów czy analizatora widma.

Na dwóch terminach odbędzie się jednogodzinne kolokwium ćwiczeniowe.Zakres laboratorium

 1. Zajęcia organizacyjne, szkolenie BHP. (1 godz.)
 2. Prostownik jedno- i dwupołówkowy. Obserwacja charakterystyki diody LED na ekranie oscyloskopu. Obserwacja sygnałów na wyjściu przetworników. Wpływ charakterystyki diody na sygnał wyjściowy. Projekt woltomierza napięcia zmiennego. Realizacja i wyznaczenie charakterystyki zaprojektowanego woltomierza. (2 godz.)
 3. Badania czwórników. Symulacja w programie LTSpice – wyznaczenie charakterystyki amplitudowej i fazowej czwórnika. Realizacja dzielnika skompensowanego. Badanie właściwości czwórnika. Obserwacja sygnału wyjściowego przy pobudzeniu falą prostokątną. Badanie właściwości sondy oscyloskopowej. (3 godz.)
 4. Ćwiczenie rozszerzające umiejętności posługiwania się oscyloskopem m. in. w obszarze wizualizacji i badań stanów nieustalonych (w układzie RC bądź LC) oraz analizy małosygnałowej (układ z diodą, sygnał zmienny ze składową stałą – wpływ punktu pracy na sygnał wyjściowy). (3 godz.)
 5. Identyfikacja obiektów na podstawie pomiarów ich parametrów. Identyfikowane obiekty: rezystor, kondensator, cewka indukcyjna, dioda półprzewodnikowa, połączenie RC, połączenie RL, szeregowy obwód rezonansowy. Pomiary dostępnymi przyrządami: omomierz, woltomierz, amperomierz, obserwacja charakterystyk na ekranie oscyloskopu. Symulacje komputerowe. (3 godz.)
Literatura:

 1. J. Osiowski, J. Szabatin: Podstawy teorii obwodów, t. I, II i III, WNT, Warszawa, 1992 (i późniejsze wydania – w 2016 t. I i w 2017 t. II zostały wydane w PWN).
 2. Praca zbiorowa pod redakcją J. Szabatina i E. Śliwy: Zbiór zadań z teorii obwodów, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2015.
 3. Z. Filipowicz: Zadania z teorii obwodów, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2016.
 4. St. Bolkowski, W. Brociek, H. Rawa: Teoria obwodów elektrycznych. Zadania, PWN, Warszawa, 2017.
 5. Ćwiczenia laboratoryjne z podstaw elektroniki i pomiarów 1 dla telekomunikacji. Preskrypt na prawach rękopisu. Warszawa, 2019.
 6. J. Dusza, P. Gąsior, G. Tarapata: Podstawy pomiarów, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2019.
 7. J. Arendarski: Niepewność pomiarów, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2006.
Metody i kryteria oceniania:

Ogólne zasady zaliczania


Przedmiot zaliczany jest na podstawie:

 • dwóch kolokwiów ćwiczeniowych, ocenianych w skali 0÷7 pkt. (pierwsze kolokwium), i 0÷8 pkt. (drugie kolokwium),
 • czterech ćwiczeń laboratoryjnych, które oceniane są w skali 0÷5 pkt. każde,
 • dwóch kolokwiów wykładowych, ocenianych w skali 0÷7 pkt. (pierwsze kolokwium), i 0÷8 pkt. (drugie kolokwium).


Prowadzący ćwiczenia może, w przypadku wyróżniającej aktywności studenta, przyznać mu dodatkowe punkty (maks. 1).


Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie łącznie co najmniej 25 pkt. Oceny wystawiane są według następującej skali:


poniżej 25 pkt - 2,0


25÷29 pkt - 3,0


30÷34 pkt - 3,5


35÷39 pkt - 4,0


40÷44 pkt - 4,5


co najmniej 45 pkt - 5,0.


Ćwiczenia i kolokwia ćwiczeniowe.

 • Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa i kontrolowana przez prowadzącego.
 • Dwie godziny ćwiczeń przeznaczone są na kolokwia. Terminy kolokwium są podane w harmonogramie zajęć przedmiotu i mogą być zmieniane tylko w wyjątkowych przypadkach.
 • Kolokwia polegają na rozwiązaniu dwóch zadań. Liczba punktów możliwych do uzyskania za poszczególne zadania jest każdorazowo podana na arkuszu z zadaniami.
 • Na kolokwiach nie można korzystać z żadnych materiałów pomocniczych (notatek, książek itp.). Dopuszczalne jest korzystanie z prostych (nie graficznych) kalkulatorów naukowych.
 • Osoba nieobecna na kolokwium, a usprawiedliwiona ważnymi przyczynami (itp. chorobą), może w porozumieniu z prowadzącym ćwiczenia pisać kolokwium w dodatkowym terminie.
 • W przypadku uzyskania niezadowalającego wyniku z kolokwium ćwiczeniowego student ma prawo przystąpić do kolokwium poprawkowego, zgodnie z regulaminem studiów.

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2022-02-23 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Laboratorium, 12 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Wykład, 20 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Maślikowski, Marek Nałęcz
Prowadzący grup: Jacek Gambrych, Jerzy Jędrachowicz, Arkadiusz Lewandowski, Maciej Linczuk, Łukasz Maślikowski, Jacek Sochoń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103300 - Instytut Systemów Elektronicznych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Laboratorium, 12 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 20 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Maślikowski, Marek Nałęcz
Prowadzący grup: Jacek Dusza, Jerzy Jędrachowicz, Piotr Kolasiński, Maciej Linczuk, Łukasz Maślikowski, Grzegorz Pankanin, Jacek Sochoń, Zbigniew Wawrzyniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103300 - Instytut Systemów Elektronicznych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Laboratorium, 12 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Wykład, 20 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Maślikowski, Marek Nałęcz
Prowadzący grup: Jacek Gambrych, Jerzy Jędrachowicz, Arkadiusz Lewandowski, Maciej Linczuk, Marek Nałęcz, Jacek Sochoń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103300 - Instytut Systemów Elektronicznych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 56 miejsc więcej informacji
Laboratorium, 12 godzin, 56 miejsc więcej informacji
Wykład, 20 godzin, 56 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Maślikowski, Marek Nałęcz
Prowadzący grup: Jacek Dusza, Jerzy Jędrachowicz, Piotr Kolasiński, Maciej Linczuk, Łukasz Maślikowski, Grzegorz Pankanin, Jacek Sochoń, Zbigniew Wawrzyniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103300 - Instytut Systemów Elektronicznych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Laboratorium, 12 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Wykład, 20 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Nałęcz
Prowadzący grup: Michał Bohdanowicz, Jacek Dusza, Jerzy Jędrachowicz, Maciej Linczuk, Michał Marzęcki, Łukasz Maślikowski, Marek Nałęcz, Grzegorz Pankanin, Jacek Sochoń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103300 - Instytut Systemów Elektronicznych

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)