Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Systemy czasu ciągłego i dyskretnego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 103A-TLxxx-ISP-SYST
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Systemy czasu ciągłego i dyskretnego
Jednostka: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Grupy: ( Podstawy sygnałów i systemów )-Telekomunikacja-inż.-EITI
( Przedmioty techniczne )---EITI
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
 • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
 • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
 • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
 • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
 • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Jednostka decyzyjna:

103000 - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Kod wydziałowy:

SYST

Numer wersji:

1

Skrócony opis:

Głównym celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z opisem matematycznym, właściwościami i projektowaniem układów przetwarzania sygnałów czasu ciągłego i dyskretnego. Przedmiot SYST jest ściśle powiązany (notacja, kompatybilność treści kształcenia) z przedmiotem „Podstawy przetwarzania sygnałów” (PSYG) prowadzonym na sem. 2. Na wykładach student opanuje metody opisu systemów (głównie liniowych) w dziedzinie czasu ciągłego i dyskretnego, oraz w dziedzinie częstotliwości. Zapozna się z analizą stabilności systemów LTI oraz z wykorzystaniem transformacji Laplace’a i Z w tej analizie. Opanuje podstawowe metody projektowania filtrów cyfrowych FIR (SOI) i IIR (NOI). Zapozna się z podstawami teorii filtrów adaptacyjnych i z zastosowaniami takich filtrów.


Ćwiczenia rachunkowe posłużą do utrwalenia tej wiedzy i wdrożą do samodzielnego rozwiązywania problemów.


W czasie ćwiczeń laboratoryjnych student utrwali posiadaną wiedzę i zastosuje ją do rozwiązywania zagadnień praktycznych.

Pełny opis:

Głównym celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z opisem matematycznym, właściwościami i projektowaniem układów przetwarzania sygnałów czasu ciągłego i dyskretnego. Przedmiot SYST jest ściśle powiązany (notacja, kompatybilność treści kształcenia) z przedmiotem „Podstawy przetwarzania sygnałów” (PSYG) prowadzonym na sem. 2. Na wykładach student opanuje metody opisu systemów (głównie liniowych) w dziedzinie czasu ciągłego i dyskretnego, oraz w dziedzinie częstotliwości. Zapozna się z analizą stabilności systemów LTI oraz z wykorzystaniem transformacji Laplace’a i Z w tej analizie. Opanuje podstawowe metody projektowania filtrów cyfrowych FIR (SOI) i IIR (NOI). Zapozna się z podstawami teorii filtrów adaptacyjnych i z zastosowaniami takich filtrów.


Ćwiczenia rachunkowe posłużą do utrwalenia tej wiedzy i wdrożą do samodzielnego rozwiązywania problemów.


W czasie ćwiczeń laboratoryjnych student utrwali posiadaną wiedzę i zastosuje ją do rozwiązywania zagadnień praktycznych.Treść wykładu

 • Systemy przetwarzania sygnałów i ich podział: układy operujące w czasie ciągłym i dyskretnym, liniowe i nieliniowe, z pamięcią i bez pamięci, niezależne i zależne od czasu ( w tym adaptacyjne). Przykłady systemów.
 • Systemy LTI czasu ciągłego (liniowe, niezmiennicze względem czasu) i ich opis za pomocą splotu. Odpowiedz impulsowa, charakterystyka częstotliwościowa, odpowiedz jednostkowa. Widmo amplitudowe, gęstość energii i mocy na wyjściu układu LTI. Opis systemów LTI za pomocą układów równań różniczkowych zwyczajnych.
 • Analiza układów LTI w stanie ustalonym przy pobudzeniu sygnałem harmonicznym – związek z metodą amplitud zespolonych.
 • Transformacja (przekształcenie) Laplace’a jako jednostronna transformacja Fouriera sygnału poddanego eksponencjalnemu tłumieniu. Własności transformacji Laplace’a. Odwracalność. Obliczanie odwrotnej transformaty Laplace’a metodą rozkładu na ułamki proste.
 • Pojęcie stabilności (BIBO), wykorzystanie transformacji Laplace’a do analizy stabilności systemów LTI.
 • Analiza stanów przejściowych układów LTI. Wykorzystanie transformacji Laplace’a w tej analizie.
 • Przegląd metod projektowania filtrów, typy filtrów.
 • Systemy LTI czasu dyskretnego i ich opis za pomocą splotu. Odpowiedz impulsowa, transmitancja, charakterystyka częstotliwościowa. Odpowiedz jednostkowa.
 • Stabilność systemów LTI w sensie BIBO, wykorzystanie transformacji Z do analizy stabilności.
 • Opis systemów LTI czasu dyskretnego za pomocą równań różnicowych. Wyznaczanie transmitancji układu.
 • Filtry o skończonej (FIR) i nieskończonej (IIR) odpowiedzi impulsowej. Reprezentacje graficzne filtrów w układzie transwersalnym i kaskadowym.
 • Analiza układów LTI w stanie ustalonym przy pobudzeniu spróbkowanym sygnałem harmonicznym. Wykorzystanie transformat Z i DTFT.
 • Projektowanie filtrów FIR metodą próbkowania w dziedzinie częstotliwości z wykorzystaniem IDFT.
 • Projektowanie filtrów FIR metodą okien czasowych.
 • Przegląd metod projektowania filtrów IIR i najbardziej popularne rozwiązania (filtr Butterwortha, eliptyczny).
 • Liniowe filtry adaptacyjne FIR czasu dyskretnego. Wyznaczanie parametrów filtru metodą stochastycznego gradientu (LMS).
 • Przegląd zastosowań filtrów adaptacyjnych.Treść ćwiczeń

 • Obliczanie sygnału wyjściowego systemu LTI czasu ciągłego za pomocą splotu. Obliczanie charakterystyki częstotliwościowej filtru LTI oraz widma amplitudowego, gęstości energii i mocy sygnału na wyjściu układu LTI. Otrzymanie charakterystyki częstotliwościowej filtru z układu równań różniczkowych zwyczajnych.
 • Obliczanie sygnału wyjściowego systemu LTI w stanie ustalonym przy pobudzeniu sygnałem harmonicznym.
 • Obliczanie transformaty Laplace’a. Obliczanie odwrotnej transformaty Laplace’a metodą rozkładu na ułamki proste.
 • Badanie stabilności systemów LTI z wykorzystaniem transformacji Laplace’a.
 • Analiza stanów przejściowych układów LTI z wykorzystaniem transformacji Laplace’a.
 • Obliczanie sygnału wyjściowego systemu LTI czasu dyskretnego za pomocą splotu. Obliczanie odpowiedzi impulsowej, transmitancji, charakterystyki częstotliwościowej.
 • Wykorzystanie transformacji Z do analizy stabilności systemu LTI czasu dyskretnego.
 • Wyznaczanie transmitancji układu LTI czasu dyskretnego za pomocą równań różnicowych.
 • Analiza układów LTI w stanie ustalonym przy pobudzeniu spróbkowanym sygnałem harmonicznym. Wykorzystanie transformat Z i DTFT.
 • Projektowanie filtrów FIR metodą próbkowania w dziedzinie częstotliwości z wykorzystaniem IDFT.
 • Projektowanie filtrów FIR metodą okien czasowych.
 • Obliczanie predyktora.Zakres laboratorium

 • Filtry analogowe: pomiar odpowiedzi impulsowej i charakterystyki częstotliwościowej, wpływ biegunów transmitancji na stabilność i na charakterystykę częstotliwościową.
 • Filtry cyfrowe FIR (SOI): porównanie metod projektowania filtrów (próbkowania w dziedzinie częstotliwości i okien czasowych). Wpływ długości odpowiedzi impulsowej na parametry filtru.
 • Filtry cyfrowe IIR (NOI): porównanie parametrów filtrów Butterwortha i Cauera (eliptycznych). Rola zer i biegunów transmitancji w kształtowaniu charakterystyki częstotliwościowej. Projektowanie filtru o zadanych parametrach metodą rozmieszczania zer i biegunów transmitancji.
 • Sygnały losowe w systemach liniowych: porównanie parametrów sygnału pseudolosowego na wejściu i wyjściu filtru. Wyznaczanie transmitancji.
 • Filtracja adaptacyjna: Na przykładzie układu redukcji szumu, tłumika echa i predyktora optymalizacja szybkości zbieżności przy zachowaniu stabilności procesu adaptacji. Wpływ mocy szumu i amplitudy echa na pracę reduktora szumi i tłumika echa.
Literatura:

 • T.P. Zieliński, P. Korohoda, R. Rumian (ed), Cyfrowe przetwarzanie sygnałów w telekomunikacji – podstawy, multimedia, transmisja, PWN, 2014.
 • J. Szabatin, Przetwarzanie sygnałów, Warszawa 2003.
 • A. Jakubiak, D. Radomski, Sygnały i systemy, Oficyna Wydawnicza PW, 2011.
 • J. Wojciechowski, Sygnały i systemy, WKiŁ 2008.

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2022/2023 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Dymarski, Grzegorz Stępniak
Prowadzący grup: Łukasz Chorchos, Tomasz Czarnecki, Przemysław Dymarski, Ewa Obarska, Grzegorz Stępniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2022-02-23 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Dymarski, Grzegorz Stępniak
Prowadzący grup: Tomasz Czarnecki, Tomasz Mrozek, Ewa Obarska, Kajetana Snopek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 92 miejsc więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin, 92 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 92 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Dymarski, Grzegorz Stępniak
Prowadzący grup: Łukasz Chorchos, Tomasz Czarnecki, Przemysław Dymarski, Ewa Obarska, Grzegorz Stępniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Dymarski, Grzegorz Stępniak
Prowadzący grup: Tomasz Czarnecki, Przemysław Dymarski, Tomasz Mrozek, Kajetana Snopek, Grzegorz Stępniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 92 miejsc więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin, 92 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 92 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Dymarski, Grzegorz Stępniak
Prowadzący grup: Tomasz Czarnecki, Przemysław Dymarski, Andrzej Jakubiak, Konrad Markowski, Michał Marzęcki, Grzegorz Stępniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-14)