Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wprowadzenie do telekomunikacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 103A-TLxxx-ISP-WDT
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do telekomunikacji
Jednostka: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Grupy: ( Podstawy telekomunikacji )-Telekomunikacja-inż.-EITI
( Przedmioty techniczne )---EITI
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
 • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
 • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
 • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
 • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
 • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Jednostka decyzyjna:

103000 - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Kod wydziałowy:

WDT

Numer wersji:

1

Skrócony opis:

Głównym celem przedmiotu jest zapoznanie nowoprzyjętych studentów z dziedziną ich studiów – Telekomunikacją poprzez ciekawe wykłady wprowadzające i demonstracje (eksperymenty) ilustrujące ciekawe zjawiska i zasady działania, a także - wprowadzenie podstawowych pojęć telekomunikacji i omówienie zakresu studiów na kierunku.

Pełny opis:

Głównym celem przedmiotu jest zapoznanie nowoprzyjętych studentów z dziedziną ich studiów – Telekomunikacją poprzez ciekawe wykłady wprowadzające i demonstracje (eksperymenty) ilustrujące ciekawe zjawiska i zasady działania, a także - wprowadzenie podstawowych pojęć telekomunikacji i omówienie zakresu studiów na kierunku.Treść wykładu

 1. Telekomunikacja to transmisja informacji.
  Dziedzina Telekomunikacji: definicja, podstawowe pojęcia i jednostki. Historia rozwoju telekomunikacji. Możliwości i ograniczenia transmisji analogowej i cyfrowej Charakterystyka sygnałów i metody ich przystosowywania do transmisji. Media, tory i kanały transmisyjne. Transmisja przewodowa – możliwości, ograniczenia, zastosowanie. Specyfika transmisji radiowej (propagacja fal radiowych w ujęciu praktycznym, zasięgi, interferencje, odbiór w ruchu). Systemy komórkowe (podstawy). Wykorzystanie transmisji radiowej do lokalizacji i obrazowania.
 2. Telekomunikacja to Internet.
  Idea funkcjonowania Internetu. Podstawowe komponenty i ich przeznaczenie. Sieci bezprzewodowe (2G, 3G, 4G, 5G) siłą napędową Internetu. W jakim kierunku zmierza rozwój Internetu?
 3. Telekomunikacja to rozrywka.
  Telekomunikacja jako nieodzowny element życia codziennego. Dostęp do zasobów sieciowych, sieci społecznościowe, „Chmura”, gry online, strumieniowanie muzyki i filmów, Sygnały akustyczne: opis fizyczny, propagacja fali w przestrzeni, percepcja dźwięku przez człowieka. Światło – opis fizyczny, percepcja światła przez człowieka. Możliwości kompresji obrazu i dźwięku, transmisja danych multimedialnych w sieciach szerokopasmowych. Systemy rozsiewczej transmisji radiowej i telewizyjnej.
 4. Telekomunikacja to usługi.
  Wykorzystanie zasobów sieci telekomunikacyjnej w kreowaniu usług. Przegląd istniejących rozwiązań, kierunki rozwoju. Zakupy w Internecie, zdalny dostęp, usługi bankowe, monitorowanie zasobów, wpływ rozwoju usług telekomunikacyjnych na inne dziedziny np. transport, medycyna, rolnictwo itd.
 5. Telekomunikacja to bezpieczeństwo.
  Przegląd rozwiązań związanych z bezpieczeństwem sieci telekomunikacyjnych. Bezpieczeństwo sprzętu i oprogramowania, bezpieczeństwo użytkowników. Zagrożenia i ataki w sieciach teleinformatycznych, złośliwe oprogramowanie, ukrywanie informacji, anonimowość. Systemy zabezpieczania transakcji. Bezpieczeństwo transmisji bezprzewodowej. Prognozy rozwoju technik bezpieczeństwa sieciowego i Cyberbezpieczeństwo.
 6. Telekomunikacja to najnowsze techniki.
  Aktualny stan techniki, integracja telekomunikacji z informatyką (teleinformatyka), Internet Rzeczy, Inteligentny Budynek, najnowsze rozwiązania techniczne związane z przetwarzaniem informacji (dźwięk, obraz, dane), Rzeczywistość Rozszerzona, Rzeczywistość Wzbogacona, dedykowane rozwiązania sprzętowe (FPGA, CPLD itp.) i programowe (procesory).
 7. Telekomunikacja - prawo i biznes.
  System prawa w Polsce: - prawo cywilne, gospodarcze, administracyjne. Ustawa - Prawo telekomunikacyjne i rola UKE. Ograniczenia stosowania radiowych urządzeń nadawczych. Spółki osobowe i spółki kapitałowe. Definiowanie misji, wizji i budowa strategii przedsiębiorstwa telekomunikacyjnego. Podstawowe cele i zadania jednostek organizacyjnych przedsiębiorstw telekomunikacyjnych. Systemy wspomagania zarządzania procesami operacyjnymi i biznesowymi zgodne ze standardem eTOM.
 8. Telekomunikacja to rozwój.
  Charakterystyka kroków milowych w rozwoju sieci telekomunikacyjnych. Kierunki rozwoju rozwiązań sieci szkieletowych, dostępowych i wydzielonych. Rozwój technologii mobilnych 5G/6G. Rola sztucznej inteligencji w rozwoju systemów wsparcia zarządzania procesami operacyjnymi, procesami biznesowymi oraz infrastrukturą telekomunikacyjną.Zakres laboratorium

Na zajęciach zintegrowanych będą realizowane eksperymenty (interaktywne pokazy w grupach) poprzedzane na ogół krótkim wprowadzeniem wykładowym. Przykładowe eksperymenty:

 1. Wielousługowe sieci pakietowe.
  Demonstracja wybranych metod sterowania wielousługowymi sieciami pakietowymi w środowisku eksperymentalnej sieci badawczej PL-LAB2020. Badanie jakości przekazu głosu i wideo dla usługi best effort oraz dla usług z zastosowaniem metod gwarancji jakości przekazu. Badanie zostanie przeprowadzone w przykładowych, zmieniających się warunkach ruchowych dla sieci Internet (ruch zostanie wygenerowany za pomocą generatorów/analizatorów ruchu IXIA, oraz Spirent, serwery wideo, terminale wideo, terminale VoIP).
 2. Kodowanie sygnałów mowy.
  Ilustracja procesów kodowania sygnałów mowy i porównanie różnych technik kodowania na postawie analizy zrozumiałości przetworzonego sygnału.
 3. Adaptacyjne strumieniowanie wideo.
  Przedstawienie zasad przekazu obrazów wideo w sieci Internet (usługi VoD, IPTV, VTC) oraz wybranych systemów dystrybucji treści (CDN, P2P, ICN, CloudVideo). Badanie metod adaptacyjnego strumieniowania obrazów wideo wysokiej rozdzielczości (4K) w warunkach zmieniających się charakterystyk przekazu pakietów w sieci. Eksperymenty zostaną przeprowadzone z wykorzystaniem infrastruktury badawczej PL-LAB2020).
 4. Konfiguracja połączeń w sieci.
  Demonstracja wybranych systemów teletransmisyjnych dla sieci dostępowych (xDSL i GPON) oraz sieci szkieletowych (SDH i SyncE) po skonfigurowaniu przykładowych relacji w sieci operatora telekomunikacyjnego.
 5. Anteny inteligentne.
  Badanie wpływu adaptacyjnego kształtowania charakterystyki kierunkowej anteny na bezprzewodowe łącze radiowe. Demonstracja zagadnień i pojęć dotyczących rozchodzenia się fal radiowych, podstawowych parametrów anten oraz algorytmów adaptacyjnych.
 6. Radiowe systemy lokalizacyjne.
  Badanie lokalizacji w pomieszczeniu z wykorzystaniem systemu. Sprawdzenie wpływu lokalizacji węzłów i efektów propagacyjnych na precyzję lokalizacji (kilkoro studentów wyposażonych w specjalne etykiety porusza się w przestrzeni laboratorium, ich lokalizacja jest wyświetlana „na bieżąco”).
 7. Bezprzewodowa transmisja informacji.
  Demonstracja podstawowych zagadnień i pojęć związanych z bezprzewodową transmisją informacji, w tym wybranych modulacji analogowych i cyfrowych. Wykorzystanie m.in. ogólnodostępnego odbiornika DVBT (ze złączem USB) jako platformy odbiornika programowego, obserwacja widm nadawanych sygnałów z wykorzystaniem analizatora widma.
 8. (Nie)bezpieczeństwo transmisji radiowej.
  Demonstracja luk bezpieczeństwa systemów telekomunikacyjnych posługujących się bezprzewodowym kanałem transmisyjnym (m.in. skutków wycieku elektromagnetycznego). Wykorzystanie urządzeń radia programowalnego (SDR) do badania podatności na celowy atak.
Literatura:

 • Banaszyński C. (red. nauk): „Cyberbezpiecczeństwo. Zarys wykładu”, Seria akademicka, Wolters Kluwer, 2018.
 • Jajszczyk A.: “Wstęp do telekomutacji”, wyd. IV, WNT, 2009.
 • Kabaciński W., Żal M., „Sieci telekomunikacyjne”, WKiŁ, 2008.
 • Katulski R., „Propagacja fal radiowych w telekomunikacji bezprzewodowej”, WKiŁ 2009.
 • Kołakowski J., Cichocki. J.: „UMTS - system telefonii komórkowej trzeciej generacji”, WKŁ, 2007-2014.
 • Kula S.: „Systemy teletransmisyjne”, WKŁ, 2016.
 • Modelski J. (red.): "Analiza stanu i kierunki rozwoju elektroniki i telekomunikacji”, Oficyna Wydawnicza PW, 2010.
 • Perlicki K.: „Systemy transmisji optycznej WDM”, WKŁ 2009.
 • Piątek S.: "Prawo telekomunikacyjne. Komentarz", 4. wydanie, C.H. Beck, 2018.
 • Wesołowski K.: „Podstawy cyfrowych systemów telekomunikacyjnych”, WKŁ, 2006.
 • Zieliński R.: „Satelitarne systemy teleinformatyczne”, WNt, 2011.
 • Zych J.: „Teleinformatyka dla bezpieczeństwa 2.0”, WYd. FNCE, 2019.
 • IEEE Communications Magazine
 • Przegląd Telekomunikacyjny – Wiadomości Telekomunikacyjne
 • Rynek telekomunikacyjny w Polsce, Raporty UKE.
 • Zalecenia ITU-T, standardy ETSI, dok. IETF.

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2022/2023 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 12 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Wykład, 21 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Czarnecki
Prowadzący grup: Grzegorz Bogdan, Jacek Cichocki, Tomasz Czarnecki, Przemysław Dymarski, Konrad Godziszewski, Przemysław Korpas, Sławomir Kula, Konrad Markowski, Dawid Rosołowski, Maciej Sosnowski, Marek Średniawa, Piotr Wiśniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 12 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Wykład, 21 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Czarnecki
Prowadzący grup: Grzegorz Bogdan, Jacek Cichocki, Tomasz Czarnecki, Przemysław Dymarski, Konrad Godziszewski, Przemysław Korpas, Sławomir Kula, Konrad Markowski, Maciej Sosnowski, Marek Średniawa, Piotr Wiśniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 12 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 21 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Czarnecki
Prowadzący grup: Grzegorz Bogdan, Andrzej Buchowicz, Tomasz Czarnecki, Vitomir Djaja-Jośko, Przemysław Dymarski, Konrad Godziszewski, Sławomir Kula, Konrad Markowski, Maciej Sosnowski, Marek Średniawa, Piotr Wiśniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 12 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Wykład, 21 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Czarnecki
Prowadzący grup: Andrzej Bęben, Andrzej Buchowicz, Tomasz Czarnecki, Przemysław Dymarski, Konrad Godziszewski, Sławomir Kula, Konrad Markowski, Halina Tarasiuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 12 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 21 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Cichocki, Tomasz Czarnecki
Prowadzący grup: Andrzej Bęben, Grzegorz Bogdan, Andrzej Buchowicz, Tomasz Czarnecki, Przemysław Dymarski, Konrad Godziszewski, Przemysław Korpas, Sławomir Kula, Konrad Markowski, Dawid Rosołowski, Halina Tarasiuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 12 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Wykład, 21 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Cichocki, Tomasz Czarnecki
Prowadzący grup: Andrzej Bęben, Grzegorz Bogdan, Andrzej Buchowicz, Jacek Cichocki, Tomasz Czarnecki, Konrad Godziszewski, Jerzy Kołakowski, Przemysław Korpas, Marcin Kowalczyk, Sławomir Kula, Konrad Markowski, Danuta Ojrzeńska-Wójter, Dawid Rosołowski, Marek Średniawa, Halina Tarasiuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-14)