Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teoria obwodów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 103D-TExxx-ISP-TOB
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Teoria obwodów
Jednostka: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Grupy: ( Obwody i sygnały )-Elektronika, Telekomunikacja-inż.-EITI
( Przedmioty techniczne )---EITI
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
 • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
 • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
 • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
 • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
 • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Jednostka decyzyjna:

103000 - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Kod wydziałowy:

TOB

Numer wersji:

4

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami teorii obwodów w zakresie najważniejszych pojęć, koncepcji i zasad oraz opanowanie przez nich metod opisu i analizy obwodów pracujących przy różnych pobudzeniach. Zakłada się, że student nabędzie umiejętność samodzielnego rozwiązywania typowych zadań i problemów. Uzupełnieniem warstwy wykładowej jest laboratoryjna demonstracja powiązań teorii z praktyką, w tym ocena adekwatności poznanych modeli matematycznych w stosunku do rzeczywistych elementów i obwodów. Poszczególne ćwiczenia laboratoryjne ilustrują zjawiska występujące w prostych obwodach i umożliwiają weryfikację pomiarową podstawowych praw teorii obwodów.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami teorii obwodów w zakresie najważniejszych pojęć, koncepcji i zasad oraz opanowanie przez nich metod opisu i analizy obwodów pracujących przy różnych pobudzeniach. Zakłada się, że student nabędzie umiejętność samodzielnego rozwiązywania typowych zadań i problemów.
Uzupełnieniem warstwy wykładowej jest laboratoryjna demonstracja powiązań teorii z praktyką, w tym ocena adekwatności poznanych modeli matematycznych w stosunku do rzeczywistych elementów i obwodów. Poszczególne ćwiczenia laboratoryjne ilustrują zjawiska występujące w prostych obwodach i umożliwiają weryfikację pomiarową podstawowych praw teorii obwodów.


Treść wykładu

 1. Pojęcia podstawowe - elementy.
 2. Element obwodowy, obwód, układ, sieć, sygnał, moc i energia pobierana przez element. Opór, indukcyjność, pojemność jako modele elementów rzeczywistych. Elementy skupione, liniowe, stacjonarne, bezinercyjne. Elementy nieliniowe i ich parametry. Elementy rezystancyjne. Indukcyjności sprzężone, transformator idealny (5h).
 3. Pojęcia podstawowe - układy.
 4. Warunek quasistacjonarności. Prawa Kirchhoffa. Zasada Tellegena. Łączenie elementów. Dwójnik, czwórnik, n-wrotnik. Układy bezźródłowe. Zasada superpozycji. Moce. Pasywność i aktywność. Bezstratność. Klasa układów SLS (3h).
 5. Źródła.
 6. Źródła niezależne, idealne, rzeczywiste. Siła elektromotoryczna. Wydajność prądowa. Równoważność źródła napięciowego i prądowego. Łączenie źródeł. Moc oddawana. Źródła sterowane. Żyrator. Wzmacniacze: operacyjny (2h).
 7. Obwody prądu stałego.
 8. Opór zastępczy. Dzielniki. Metody analizy: metoda zamiany źródeł, metoda superpozycji, zasady Thevenina i Nortona. Moce, bilans mocy, dopasowanie na maksimum mocy, moc dysponowana źródła. Podstawowe metody analizy układów nieliniowych. (4h).
 9. Obwody SLS prądu sinusoidalnego
 10. Pojęcie stanu ustalonego. Sygnały okresowe. Wartość średnia i wartość skuteczna. Sygnał sinusoidalny. Amplituda zespolona. Metoda amplitud zespolonych. Równania zespolone elementów SLS. Prawa Kirchhoffa w zapisie zespolonym. Pojęcie immitancji. Metody analizy obwodów SLS prądu sinusoidalnego. Moce: czynna bierna, pozorna, zespolona. Dopasowanie na maksimum mocy czynnej (6h).
 11. Obwody prądu okresowego.

 12. Szeregi Fouriera (przypomnienie). Równość Parsevala. Twierdzenie o wartości skutecznej. Metody analizy. Moce. Elementy nieliniowe w obwodach prądu okresowego. Produkt nieliniowości: powielenie częstotliwości, mieszanie, modulacja, prostowanie. Prostowniki. Analiza małosygnałowa (6h).
 13. Obwody rezonansowe.
 14. Rezonans. Pulsacja rezonansowa. Szeregowy obwód rezonansowy. Opór charakterystyczny, dobroć, rozstrojenie względne i rozstrojenie bezwzględne. Krzywe rezonansowe. Pasmo przenoszenia. Wpływ oporu wewnętrznego źródła. Obwody rezonansowe: równoległy trójgałęźny, równoległy dwugałęźny (3h).
 15. Stany nieustalone.
 16. Pojęcie stanu nieustalonego. Metoda klasyczna analizy. Prawo komutacji. Metoda uproszczona dla obwodów rzędu pierwszego. Przekształcenie Laplace`a (przypomnienie). Metoda operatorowa. Immitancje operatorowe. Warunki początkowe zerowe i niezerowe. Dowolne pobudzenia określone dla t > 0. Dystrybucja Diraca. Izomorfizm opisów układów SLS przy różnych pobudzeniach (6h).
 17. Elementy teorii czwórników.
 18. Czwórniki SLSB. Macierze czwórnika. Interpretacja parametrów czwórnika. Immitancje wejściowe i transmitancje czwórnika (6h).  Treść ćwiczeń
  Przewiduje się 15 godzinnych ćwiczeń. Zakłada się, że student nabędzie umiejętność samodzielnego rozwiązywania typowych zadań.
  Podstawowe prawa i elementy. Moc, energia, równania elementów. Obwody liniowe prądu stałego. Źródła zastępcze. Elementy nieliniowe, charakterystyka wypadkowa, wyznaczanie graficzne i analityczne punktu pracy. Parametry robocze elementów nieliniowych. Obwody nieliniowe prądu stałego.
  Obwody prądu sinusoidalnego: wskazy, wartości skuteczne. Moc czynna, bierna, zespolona, pozorna. Dopasowanie na maksimum mocy czynnej. Obwody rezonansowe.
  Obwody liniowe prądu okresowego. Obwody nieliniowe prądu okresowego. Prostownik jednopołówkowy. Metoda małosygnałowa.
  Stany nieustalone: metoda klasyczna, bwody pierwszego rzędu, stała czasu, metoda operatorowa.
  Zakres laboratorium
  Przewiduje się pięć trzygodzinnych zajęć laboratoryjnych, podczas których studenci wykonują ćwiczenia z następujących tematów:
  1. Podstawowe elementy elektroniczne, ich parametry i charakterystyki. Dwuzaciskowe elementy nieliniowe: opór nieliniowy (1a) i indukcyjność nieliniowa (1b). Elementy czterozaciskowe: transformator (1b), żyrator (1c). Student wykonuje jedno z trzech ćwiczeń (1a, 1b lub 1c).
  2. Badanie obwodów liniowych przy pobudzeniach sinusoidalnych. Źródła zastępcze Thevenina i Nortona. Dopasowanie na maksimum mocy czynnej (2a). Dzielnik skompensowany częstotliwościowo (2b). Student wykonuje jedno z dwóch ćwiczeń (2a lub 2b).
  3. Obwody rezonansowe, wpływ strat
  4. Badanie obwodów liniowych przy pobudzeniach okresowych. Elementy nieliniowe w obwodach prądu okresowego. Analiza produktu nieliniowości.
  5. Stany nieustalone w obwodzie liniowym RLC i nieliniowym RL. Obwody z warunkami początkowymi niezerowymi.


Literatura:

  1. J.Osiowski, J.Szabatin: Podstawy teorii obwodów, tom I, II, III Warszawa, WNT, 1993.
  2. B. Świdzińska (red): Laboratorium teorii obwodów, Wyd. PW (preskrypt), 1999.

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Nałęcz
Prowadzący grup: Jędrzej Drozdowicz, Maciej Linczuk, Marek Nałęcz, Rafał Rytel-Andrianik, Edward Śliwa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103300 - Instytut Systemów Elektronicznych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Nałęcz
Prowadzący grup: Karol Abratkiewicz, Marcin Bączyk, Michał Bohdanowicz, Jacek Gambrych, Gustaw Mazurek, Marek Nałęcz, Rafał Rytel-Andrianik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103300 - Instytut Systemów Elektronicznych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Nałęcz
Prowadzący grup: Karol Abratkiewicz, Jacek Gambrych, Damian Gromek, Marek Nałęcz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103300 - Instytut Systemów Elektronicznych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 240 miejsc więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin, 240 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 240 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Nałęcz, Edward Śliwa
Prowadzący grup: Karol Abratkiewicz, Marcin Bączyk, Michał Bohdanowicz, Jędrzej Drozdowicz, Jacek Gambrych, Adam Grabowski, Konrad Jędrzejewski, Krzysztof Kulpa, Anna Kurowska, Maciej Linczuk, Łukasz Maślikowski, Gustaw Mazurek, Jacek Misiurewicz, Marek Nałęcz, Grzegorz Nieradka, Marek Rupniewski, Edward Śliwa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103300 - Instytut Systemów Elektronicznych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Nałęcz
Prowadzący grup: Michał Bohdanowicz, Jacek Gambrych, Marek Nałęcz, Grzegorz Nieradka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103300 - Instytut Systemów Elektronicznych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 130 miejsc więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin, 130 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 130 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Nałęcz, Edward Śliwa
Prowadzący grup: Michał Bohdanowicz, Jacek Gambrych, Damian Gromek, Maciej Linczuk, Łukasz Maślikowski, Gustaw Mazurek, Jacek Misiurewicz, Marek Nałęcz, Rafał Rytel-Andrianik, Edward Śliwa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103300 - Instytut Systemów Elektronicznych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Nałęcz
Prowadzący grup: Marek Nałęcz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103300 - Instytut Systemów Elektronicznych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 130 miejsc więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin, 130 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 130 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Nałęcz, Edward Śliwa
Prowadzący grup: Marek Nałęcz, Edward Śliwa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103300 - Instytut Systemów Elektronicznych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Nałęcz
Prowadzący grup: Marek Nałęcz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103300 - Instytut Systemów Elektronicznych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2015/2016 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2016-02-23 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 130 miejsc więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin, 130 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 130 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Nałęcz, Edward Śliwa
Prowadzący grup: Marek Nałęcz, Edward Śliwa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103300 - Instytut Systemów Elektronicznych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2015/2016 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-22
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Nałęcz
Prowadzący grup: Marek Nałęcz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103300 - Instytut Systemów Elektronicznych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2014/2015 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2015-02-23 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Nałęcz, Edward Śliwa
Prowadzący grup: Marek Nałęcz, Edward Śliwa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103300 - Instytut Systemów Elektronicznych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2014/2015 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2014-09-29 - 2015-02-22
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 130 miejsc więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin, 130 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 130 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Nałęcz
Prowadzący grup: Marek Nałęcz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103300 - Instytut Systemów Elektronicznych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2013/2014 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2014-02-24 - 2014-09-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 140 miejsc więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin, 140 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 140 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Nałęcz, Edward Śliwa
Prowadzący grup: Marek Nałęcz, Edward Śliwa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103300 - Instytut Systemów Elektronicznych

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-30)