Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Komputerowa analiza danych doświadczalnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1050-FT000-ISP-6KAD
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0588) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje obejmujące nauki przyrodnicze, matematykę i statystykę Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Komputerowa analiza danych doświadczalnych
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy:
Strona przedmiotu: http://www.if.pw.edu.pl/~lgraczyk/wiki/index.php/KADD_2021/2022
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kod wydziałowy:

KAD

Liczba godzin zajęć praktycznych:

30

Liczba godzin zajęć teoretycznych:

15

Skrócony opis:

Podstawowe pojęcia i metodyka analizy danych doświadczalnych z wykorzystaniem komputera

Pełny opis:

1. Pomiary w eksperymentach fizycznych (przypomnienie z rachunku niepewności).

2. Zmienne losowe i ich rozkłady (1D, 2D, nD).

3. Elementy metody Monte Carlo, generacja liczb pseudolosowych za pomocą komputera.

4. Podstawowe rozkłady statystyczne (dyskretne i ciągłe; centralne twierdzenie graniczne).

5. Pomiar jako pobieranie próby. Estymatory.

6. Metoda największej wiarygodności.

7. Weryfikacja hipotez statystycznych (m. in. test χ2)

8. Metoda najmniejszych kwadratów (przypadek liniowy, wielomianowy, ...)

9. Zagadnienie minimalizacji i optymalizacji.

Literatura:

1. S. Brand, “Analiza danych: metody statystyczne i obliczeniowe”, PWN, Warszawa (1998)

2. R. Nowak, “Statystyka dla fizyków”, PWN, Warszawa (2002)

3. W.T.Eadie, D.Drijard, F.E.James, M.Ross, B.Sadoulet, “Metody statystyczne w fizyce doświadczalnej”, PWN, Warszawa (1989)

4. A.Plucińska, E.Pluciński, “Elementy probabilistyki”, PWN, Warszawa (1979)

5. Przykładowe programy i dokumentacja środowiska ROOT i Matlab

Efekty uczenia się:

WIEDZA

KADD_W01

Ma wiedzę z probabilistyki oraz statystyki matematycznej niezbędną do analizy danych doświadczalnych

KADD_W02

Potrafi odnieść abstrakcyjne pojęcia statystyki (np. próba losowa) do rzeczywistych przypadków eksperymentalnych i wykorzystać je w praktyce

KADD_W03

Potrafi stawiać i weryfikować hipotezy statystyczne na podstawie rzeczywistych wyników eksperymentalnych

UMIEJĘTNOŚCI

KADD_U01

Potrafi zastosować wiedzę z zakresu probabilistyki i statystyki matematycznej do obróbki rzeczywistych danych eksperymentalnych oraz weryfikacji stawianych hipotez badawczych

KADD_U02

Potrafi poprawnie przedstawić wynik analizy danych doświadczalnych w postaci wykresu, podania niepewności i poziomu istotności akceptacji hipotezy badawczej

KADD_U03

Potrafi wykonać analizę danych doświadczalnych za pomocą poznanego oprogramowania komputerowego

Metody i kryteria oceniania:

Maksymalnie można otrzymać 150 pkt.

Za każde z 11 punktowanych laboratoriów można otrzymać 0-5 pkt.

Za każde z 2 kolokwiów na laboratorium można otrzymać 30 pkt.

Za kolokwium na wykładzie można otrzymać 35 pkt.

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2022/2023 - sem. letni" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Graczykowski
Prowadzący grup: Waldemar Bajdecki, Łukasz Graczykowski, Mateusz Ozimek, Wioleta Rzęsa, Jakub Zieliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2022-02-23 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Graczykowski
Prowadzący grup: Waldemar Bajdecki, Łukasz Graczykowski, Mateusz Ozimek, Wioleta Rzęsa, Jakub Zieliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Graczykowski
Prowadzący grup: Waldemar Bajdecki, Anna Chmiel, Łukasz Graczykowski, Wioleta Rzęsa, Maria Stefaniak, Paweł Szymański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Graczykowski
Prowadzący grup: Waldemar Bajdecki, Łukasz Graczykowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Graczykowski
Prowadzący grup: Waldemar Bajdecki, Łukasz Graczykowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Graczykowski
Prowadzący grup: Łukasz Graczykowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Graczykowski
Prowadzący grup: Łukasz Graczykowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-14)