Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Physics in Economics and Social Sciences

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1050-FTEDM-MSP-1PESA
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Physics in Economics and Social Sciences
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Jednostka decyzyjna:

Wydział Fizyki

Kod specjalności:

FT-EDM

Kod wydziałowy:

1050-FTEDM-MSP-1PESA

Liczba godzin zajęć praktycznych:

0

Liczba godzin zajęć teoretycznych:

30

Numer wersji:

1

Poziom języka:

B1

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przekazanie studentowi wiedzy na temat metod i modeli fizyki wykorzystywanych dla analizy procesów ekonomicznych i społecznych

Pełny opis:

1. Wprowadzenie do socjofizyki.

1.1. Model wpływu społecznego, efekty grupowania i polaryzacji, wpływ silnego lidera, przejście fazowe do stanu jednorodnego, histereza społeczna, przejście fazowe indukowane szumem (temperaturą), pokazy symulacji komputerowych.

1.2. Model dynamiki większościowej, model Sznajdów

1.3. Model automatu głosującego, dynamika połączeń nieuzgodnionych, średnia opinia i średnia ważona opinia.

1.4. Model ewolucji kultur Axelroda, rola małego szumu.

1.5. Model ograniczonego zaufania Krauze-Hexelmana-Deffuanta.

1.6. Równanie Master w socjologii. Model Weidlichia, przejście fazowe demokracja - dyktatura, zastosowanie w demografii.

1.7. Kiedy mniejszość wygrywa: model Isinga na sieciach sprzężonych.

1.8. Modele powstawania hierarchii społecznych.

2. Elementy teorii gier w naukach społecznych i ekonomii.

2.1 Macierz wypłat, równowaga Nasha, przykłady gier kooperatywnych i współzawodnictwa, tragedia dóbr wspólnych.

2.2 Gry ewolucyjne.

2.3 Gry parlamentarne, siła głosu koalicji, system pierwiastkowy Penrosa.

3. Ekonofizyka

3.1 Zastosowanie modeli stochastycznych dla rynku kapitałowego i dewizowego.

3.2 Definicja procesu stochastycznego, rozkłady stabilne, skalowanie i podobieństwo.

3.3 Fluktuacje w finansowych szeregach czasowych, skalowanie indeksu giełdowego S& P 500.

3.4 Klastrowanie się fluktuacji, procesy stochastyczne typu ARCH i GARCH.

3.5 Definicje pochodnych instrumentów finansowych: kontrakty forward, opcje europejskie i amerykańskie.

3.6 Uniwersalny charakter instrumentów pochodnych, strategie osłonowe i spekulacyjne, elementy inżynierii finansowej, wycena kontraktów forward, model rynku idealnego.

3.7 Wycena opcji europejskich, wzór Blacka-Scholesa.

3.8 Model pajęczynowy zmian cen towarów o skończonym czasie produkcji.

3.9 .Model Feichtingera współzawodniczących firm, chaos deterministyczny i kontrola chaosu.

Literatura:

1. C. Castellano, S. Fortunato , V. Loreto, Statistical physics of social dynamics, Reviews of Modern Physics 81, 591-646 (2009)

2. J. Lorenz, Continuous Opinion Dynamics under Bounded Confidence: A Survey, International Journal of Modern Physics C Vol. 18, No. 12, 1819 - 1838 (2007)

3. K. Kacperski and J.A. Hołyst , Opinion formation model with strong leader and external impact: a mean field approach, Physica A 269 511-526 (1999)

4. R. Mantegna, H.E. Stanley, Wprowadzenie do Ekonofizyki, PWN 2001

5. M. Malawski, A. Wieczorek, H. Sosnowska, Konkuracja i kooerperacja, teora gie w ekonomii i naukach społecznych, PWN 2004

6. B.A. Eales, Financial risk management, Mc Graw Hill, 1995.

7. J.P. Bouchand, Theory of financial risks, from statistical physics to risk managements” Cambridge Univ. Press, 2000

Efekty uczenia się:

WIEDZA

Efekt MMFENS_W01 Student ma podstawową i rozszerzoną wiedzę w zakresie automatów komórkowych, dynamiki dyskretnej imodeli stochastycznych oraz teorii gier FT2_W02, X2A_W02

Efekt MMFENS_W02 Student ma podstawową i rozszerzoną wiedzę w zakresie wykorzystania automatów komórkowych i modeli stochastycznych w układach złożonych w tym w ekonomii i naukach społecznych FT2_W03, X2A_W03, X2A_W03

Efekt MMFENS_W02 Student ma podstawową i rozszerzoną wiedzę w zakresie wykorzystania automatów komórkowych i modeli stochastycznych w układach złożonych w tym w ekonomii i naukach społecznych FT2_W03, X2A_W03

X2A_W04

Efekt MMFENS_W03 Student ma wiedzę o tendencjach rozwojowych i najistotniejszych osiągnięciach z zakresu ekonofizyki I socjofizyki FT2_W04, X2A_W06

UMIEJĘTNOŚCI

Efekt MMFENS_U01 Student potrafi pozyskiwać informacje z literatury i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje na temat ekonofizyki i socjofizyki FT2_U01, X2A_U03

Efekt MMFENS_U02 Student potrafi określić kierunki dalszego uczenia się i zrealizować proces samokształcenia w ekonofizyce i socjofizyce FT2_U04, X2A_U07

Efekt MMFENS_U03 Student potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania prostych problemów badawczych związanych z analizą układów społecznych I procesów ekonomicznych metody analityczne i symulacyjne FT2_U06 X2A_U02, X2A_U04

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Efekt MMFENS_K01 Student potrafi myśleć i sposób kreatywny i krytyczny na temat układów społecznych i procesów ekonomicznych kolokwium/egzamin FT2_K01 X2A_K07

Efekt MMFENS_K02 Student ma świadomość ważności procesów ekonomicznych i społecznych FT2_K03 X2A_K06

Metody i kryteria oceniania:

Dwa kolokwia i/lub egzamin. Uzyskanie ponad 50 % z sumy kolokwiów zwalnia z egzaminu

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2022/2023 - sem. letni" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Hołyst
Prowadzący grup: Janusz Hołyst
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

105000 - Wydział Fizyki

Przewidywana liczba studetów:

017

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2022-02-23 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Hołyst
Prowadzący grup: Janusz Hołyst
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

105000 - Wydział Fizyki

Przewidywana liczba studetów:

017

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-14)