Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Mechanika kwantowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1050-FTFTJ-MSP-1MKW
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Mechanika kwantowa
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy:
Strona przedmiotu: https://magierski.fizyka.pw.edu.pl/wyklady.html
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kod wydziałowy:

MKW

Liczba godzin zajęć teoretycznych:

30

Skrócony opis:

Wykład jest kontynuacją i wykładu Fizyka kwantowa.

Ma na celu poszerzenie wiedzy studenta w zakresie zaawansowanej mechaniki kwantowej. Zawiera informacje dotyczące rachunku zaburzeń, rozpraszania cząstek kwantowych, relatywistycznej mechaniki kwantowej i związków mechaniki kwantowej z fizyką klasyczną.

Pełny opis:

1. Rachunek zaburzeń. Rachunek zaburzeń z zaburzeniem zależnym od czasu. Złota reguła Fermiego.

2. Sprzężenie dyskretnego stanu z widmem ciągłym. Eksponencjalne prawo rozpadu.

3. Stany czyste i mieszane. Macierz gęstości.

4. Kwantowa teoria zderzeń, przekrój czynny, amplituda rozpraszania. Przybliżenie Borna.

5. Związek między fizyką klasyczną i kwantową: sformułowanie mechaniki kwantowej przy pomocy całek po trajektoriach.

6. Przybliżenie półklasyczne mechaniki kwantowej, metoda WKB jej zastosowania.

7. Relatywistyczna mechanika kwantowa. Równanie Kleina-Gordona.

8. Równanie Diraca.

9. Przybliżenie nierelatywistyczne dla elektronu w polu elektromagnetycznym, równanie Pauliego.

Literatura:

1.L. Schiff, Mechanika kwantowa, PWN 1997

2. A.S. Dawydow, Mechanika kwantowa, PWN 1969

3. L. Adamowicz, Mechanika kwantowa. Formalizm i zastosowania. Ofic. Wyd. PW2005

4. C. Cohen Tanoudji, B. Diu, F. Laloe, Quantum Mechanics, vol. 1-2, Wiley-Interscience 2006

5. R. Shankar, Mechanika kwantowa, PWN 2006

6. J.D. Bjorken, S.D. Drell, Relatywistyczna teoria kwantów, PWN 1985

Efekty uczenia się:

FT2_W01, FT_W03

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń. Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa. W semestrze można mieć dwie nieusprawiedliwione nieobecności. Na ocenę z ćwiczeń składa się wynik z kolokwium, ocena umiejętności rozwiązywania zadań domowych oraz aktywność na zajęciach. Szczegółowe wymagania przedstawia prowadzący ćwiczenia na pierwszych zajęciach. Ocena z przedmiotu = 2/3*(ocena z egzaminu) + 1/3*(ocena z ćwiczeń).

Regulamin ćwiczeń

Ćwiczenia składają się z 8 spotkań:

Spotkanie 1 [1h]: organizacyjne

Spotkania 2-7 [każde po 2h]: rozwiązywanie zadań wraz z nauczycielem.

Pierwsza godzina spotkania poświęcona, jest krótkiemu wprowadzaniu do tematyki zadań, rozwiązaniu przykładowych zadań przez nauczyciela oraz dyskusji rozwiązań. Podczas drugiej godziny studenci samodzielnie rozwiązują zadanie/a przygotowane przez nauczyciela. Studenci mogą korzystać w tym czasie z materiałów (notatki, książki) oraz mogą konsultować się z nauczycielem. Materiały dla każdego spotkania będę udostępniane przez MS Teams.

Spotkanie 8 [2h]: kolokwium

Zadania rozwiązywane przez studentów podczas spotkań 2-7 będę oceniane w skali 0-2pkt. Dla każdego zadania nauczyciel określi w jakiej formie powinien być przedstawiony końcowy wynik (wyprowadzenie wzoru, obliczenie wartości liczbowej, przygotowanie wykresu...). Dopuszczalne jest przedstawienie rozwiązania zadania/zadań podczas kolejnego spotkania. Przykładowo, student może przedstawić rozwiązanie problemu z zajęć 2 na zajęciach 3 i otrzymać punkty za rozwiązanie. W innym przypadku student nie otrzymuje punktów za rozwiązanie zadania. W szczególności nie jest dopuszczalne, że na ostatnich zajęciach (spotkanie 8) student przedstawia rozwiązania zaległych zadań z spotkań 2-6. Maksymalna ilość punktów jaką student może otrzymać za rozwiązywanie zadań podczas ćwiczeń to 6x2pkt.=12pkt.

Kolokwium będzie składało się z 5 zadań, z czego student wybiera 3, których rozwiązania się podejmuje. Każde zadanie oceniane jest w skali 0-6pkt. Maksymalnie z kolokwium można otrzymać 3x6pkt.=18pkt. Kolokwium uważa się za zaliczone jeśli student otrzyma co najmniej 6pkt. Podczas kolokwium student może korzystać z własnoręcznie przygotowanej karty wzorów (max strona A4).

Aby otrzymać pozytywną ocenę z ćwiczeń student musi zaliczyć kolokwium (co najmniej 6pkt) oraz zdobyć łącznie co najmniej 15pkt.

Ocena końcowa wystawiana jest zgodnie z tabelą (z czego min 6pkt musi być zdobyte z kolokwium):

Ocena Liczba punktów

nzal 0-14

3 15-17

3.5 18-20

4 21-23

4.5 24-26

5 27-30

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2022/2023 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Magierski
Prowadzący grup: Piotr Magierski, Andrzej Makowski, Gabriel Wlazłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2022-02-23 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Magierski
Prowadzący grup: Piotr Magierski, Agata Zdanowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Magierski
Prowadzący grup: Konrad Kobuszewski, Piotr Magierski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Magierski
Prowadzący grup: Konrad Kobuszewski, Piotr Magierski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Magierski
Prowadzący grup: Konrad Kobuszewski, Piotr Magierski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Magierski
Prowadzący grup: Viktor Begun, Piotr Magierski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Magierski
Prowadzący grup: Viktor Begun, Piotr Magierski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-30)