Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Komputerowe metody optyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1050-FTOPS-MSP-1KMO
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Komputerowe metody optyki
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Teoretyczne i praktyczne poznanie podstawowych technik komputerowych stosowanych w optyce.

Pełny opis:

Zakres wykładu obejmuje szereg tematów poświęconych optyce komputerowej. W ramach wykładów omawiane są następujące tematy: koherencja czasowa i przestrzenna światła, opis zjawiska dyfrakcji światła, transformacja Fouriera (FT, DFT, FFT), układy liniowe, próbkowanie, akwizycja i wstępne przetwarzanie obrazu wczytanego z kamery CCD, filtracje numeryczne obrazów, numeryczna symulacja propagacji światła w strefie Fresnela, holografia syntetyczna.

Laboratorium obejmuje 8 zaawansowanych ćwiczeń (po 4h każde) poświęconych optyce komputerowej. W ramach ćwiczeń realizowane są następujące tematy: koherencja czasowa i przestrzenna światła, transformacja Fouriera i próbkowanie, akwizycja i wstępne przetwarzanie obrazu wczytanego z kamery CCD, filtracje numeryczne obrazów, numeryczna symulacja propagacji światła w strefie Fresnela, holografia syntetyczna. Laboratorium związane jest z wykładem pt. Komputerowe metody optyki.

Literatura:

• John C. Russ, "The Image Processing Handbook" CRC Press Inc. 2007

• E. Heht, A. Zajac, "Optics" Addison - Wesley Publishing Company 2003

• J. W. Goodman, "Introduction to Fourier Optics", (McGraw-Hill, New York, 1968).

• M. Sypek, "Modelowanie zjawiska skalarnej propagacji światła w optyce dyfrakcyjnej",Oficyna Wydawnicza PW, 2008 Warszawa

Efekty uczenia się:

WIEDZA

KMO_W01 Ma podbudowaną teoretycznie szczegółową wiedzę w zakresie optyki stosowanej, a w szczególności technik komputerowych przydatnych w optyce egzamin, kolokwium T2A_W03,

T2A_W04 KMO_W01

KMO_W02 Ma wiedzę o tendencjach rozwojowych i najistotniejszych osiągnięciach z zakresu studiowanej specjalności egzamin, kolokwium T2A_W05,

T2A_W07 KMO_W02

KMO_W03 Wykazuje się znajomością zjawisk towarzyszących propagacji światła w strukturach i układach optycznych egzamin, kolokwium T2A_W03,

T2A_W04 KMO_W03

KMO_W04 Zna właściwości fizyczne i optyczne wybranych struktur i układów optycznych egzamin, kolokwium T2A_W03,

T2A_W04 KMO_W04

KMO_W05 Zna budowę, działanie i zastosowanie wybranych układów i przyrządów optoelektronicznych egzamin, kolokwium T2A_W03,

T2A_W04 KMO_W05

KMO_W06 Zna metody analityczne i numeryczne opisujące propagację światła egzamin, kolokwium T2A_W03,

T2A_W04 KMO_W06

UMIEJĘTNOŚCI

KMO_U01 Potrafi określić kierunki dalszego uczenia się i zrealizować proces samokształcenia egzamin T2A_U05 KMO_U01

KMO_U02 Potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych technik w środowisku zawodowym oraz innych środowiskach w języku angielskim lub innym języku obcym stosowanym w dziedzinie egzamin T2A_U02 KMO_U02

KMO_U03 Potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich i prostych problemów badawczych metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne sprawozdania z laboratorium T2A_U09 KMO_U03

KMO_U04 Umie dobrać i wykorzystać technikę komputerową do danego problemu z dziedziny optyki egzamin, sprawozdania z laboratorium FO2_U05, FO2_U13 KMO_U04

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

KMO_K01 Potrafi pracować indywidualnie w celu realizacji określonego zadania kolokwia,

egzamin FO2_K08 KMO_K01

KMO_K02 Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role sprawozdania z laboratorium T2A_K03 KMO_K02

KMO_K03 Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania oraz identyfikować i rozstrzygać związane z tym dylematy sprawozdania z laboratorium T2A_K04, T2A_K05 KMO_K03

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa stanowi średnią zaliczenia wykładu oraz laboratorium. Wykład zaliczany na podstawie średniej z 2 kolokwiów. Ocena laboratorium to średnia z ocen sprawozdań. Wszystkie oceny muszą być >=3.

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2022/2023 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Suszek
Prowadzący grup: Adam Kowalczyk, Artur Sobczyk, Jarosław Suszek, Maciej Sypek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Makowski
Prowadzący grup: Michał Makowski, Agnieszka Siemion, Artur Sobczyk, Mateusz Surma
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Makowski
Prowadzący grup: Michał Makowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Sypek
Prowadzący grup: Maciej Sypek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-30)