Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

BHP i ochrona środowiska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-00000-ISP-BHPOS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: BHP i ochrona środowiska
Jednostka: Instytut Mechaniki i Poligrafii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

W ramach zajęć przedstawiane są najistotniejsze zagadnienia z obszaru bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska w różnych obszarach przemysłu. Szczegółowo omówione są przepisy bhp oraz czynniki szkodliwe i niebezpieczne występujące w środowisku pracy. Przedstawione są podstawowe informacje i przepisy dotyczące ochrony środowiska i gospodarki odpadami oraz metod postępowania z wybranymi odpadami.

Pełny opis:

W ramach prowadzonych zajęć studentom przedstawiane są najistotniejsze zagadnienia z obszaru nauki o pracy, a szczególnie dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska w różnych obszarach przemysłu. Ich uwaga kierowana jest na różnorodne zagrożenia i niebezpieczne sytuacje, z którymi mogą się spotkać w praktyce zawodowej. Ponadto są informowani o obowiązkach i prawach zarówno pracodawcy, jak i pracownika w zakresie BHP, o przyczynach i skutkach wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Studenci zostają również zapoznani z przepisami międzynarodowymi i krajowymi z zakresu bezpieczeństwa i ochrony pracy obowiązującymi w kraju. Poznają czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe w środowisku pracy oraz metody ograniczania występujących zagrożeń.

Oczekuje się, że dzięki zdobytej wiedzy studenci będą uwrażliwieni zagadnienia bhp, co zaowocuje ich prawidłowymi zachowaniami na różnych stanowiskach w pracy i pozwoli na szerzenie w środowisku pracy kultury bezpieczeństwa i higieny pracy.

WYKŁADY:

2h – Wprowadzenie - podstawowe pojęcia i definicje związane z BHP i ochroną zdrowia.

2h – Podstawowe zagadnienia z ergonomii.

5h – Akty prawne, regulacje dotyczące BHP: definicje pojęć podstawowych, geneza ochrony pracy, konwencje, normy, uregulowania międzynarodowe w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników (Międzynarodowa Organizacja Pracy, Rada Europy, Unia Europejska), systemy ochrony pracy w Polsce, obowiązki pracodawcy w zakresie BHP, obowiązki pracownika w zakresie BHP.

1h – Ocena ryzyka zawodowego.

2h – Przyczyny występowania i następstwa chorób zawodowych i wypadków.

2h – Kolokwium zaliczeniowe.

1h – Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy.

11h – Charakterystyka niebezpiecznych i szkodliwych czynników występujących w przemyśle poligraficznym oraz metody ograniczenia narażenia na nie: hałas, czynniki mechaniczne, pyły, drgania mechaniczne, promieniowanie optyczne, widzialne, laserowe, elektryczność i pola elektromagnetyczne.

2h – Identyfikacja odpadów powstających w przemyśle, metody ich utylizacji i unieszkodliwiania.

2h – Kolokwium zaliczeniowe.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Izdebska J.: Podstawy BHP i analiza zagrożeń w przemyśle poligraficznym, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2016.

2. Kodeks pracy: https://www.pip.gov.pl/pl/kodeks-pracy/2651,kodeks-pracy.html

Literatura uzupełniająca:

1. Rączkowski B.: BHP w praktyce, ODDK, Gdańsk 2014.

Literatura dodatkowa:

1. Górska E.: Ergonomia: projektowanie, diagnoza, eksperymenty, OWPW, Warszawa 2002.

2. Olszewski J.: Podstawy ergonomii i fizjologia pracy, PWN, Warszawa 1998.

3. Nauka o pracy - bezpieczeństwo, higiena i ergonomia, CIOP, Warszawa 2006.

4. Szczęch K., Bukała W.: Bezpieczeństwo i higiena pracy. WSiP, Warszawa 2013.

5. Szlązak J.: Bezpieczeństwo i higiena pracy, Wydawnictwo AGH, 2010.

6. Koradecka D. (red.): Bezpieczeństwo i higiena pracy, CIOP PIB, Warszawa 2008.

7. Uzarczyk A.: Czynniki szkodliwe i uciążliwe w środowisku pracy, ODDK, Gdańsk 2009.

8. Kwiatkowska I., Stankiewicz B.: Gospodarka odpadami w zakładach poligraficznych, COBRPP 2001.

Efekty uczenia się:

- wiedza niezbędna do rozumienia potrzeby przestrzegania przepisów BHP oraz ochrony środowiska w przemyśle;

- wiedza obejmująca podstawowe zagadnienia z zakresu ochrony środowiska podczas procesów produkcyjnych, a także przepisów BHP obowiązujących w Polsce;

- wiedza dotycząca prowadzenia działalności gospodarczej w przemyśle, w szczególności związana z przestrzeganiem przepisów BHP i ochroną środowiska;

- potrafi sformułować ocenę ryzyka na stanowisku pracy. W zależności od rodzaju powstałego odpadu umie zaproponować właściwą metodę jego utylizacji.

Metody i kryteria oceniania:

2 kolokwia zaliczeniowe - 1 na 8 zajęciach, 2 na 15 zajęciach

- czas trwania kolokwium - 45 min.

- pytania testowe wielokrotnego wyboru z jedną prawidłową odpowiedzią

- średnia ocen uzyskanych z kolokwiów zaliczeniowych jest oceną końcową

- warunkiem koniecznym zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie obu kolokwiów

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Kossobudzka-Górska
Prowadzący grup: Aneta Kossobudzka-Górska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Izdebska-Podsiadły, Agnieszka Rusin
Prowadzący grup: Joanna Izdebska-Podsiadły, Agnieszka Rusin
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)