Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Grafika inżynierska 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1101-00000-ISP-GRIN1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Grafika inżynierska 1
Jednostka: Zakład Konstrukcji Maszyn i Inżynierii Biomedycznej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Cel przedmiotu:

Celem przedmiotu jest praktyczna nauka rysunku technicznego maszynowego oraz zapoznanie studenta z podstawami tolerowania wymiarów, oznaczania stanu powierzchni i zasad korzystania z norm.

Treści kształcenia:

Wykład:

1. Elementy zapisu konstrukcji (formaty arkuszy, tabliczki rysunkowe, zasady umieszczania informacji tekstowych na rysunkach, podziałki rysunkowe (rodzaje, przykłady), pismo techniczne, linie rysunkowe: podział, przykłady zastosowań.

2. Rzutowanie prostokątne (niezmienniki rzutowania, zasady odwzorowania za pomocą rzutów prostokątnych, pojęcie wysokości i głębokości punktu, rzutowanie na rzutnie wzajemnie prostopadłe metodą pierwszego kąta, zasady rozmieszczania rzutów na arkuszach rysunkowych).

3. Przekroje w rysunku technicznym (zasady wykonywania i oznaczania przekroi: prostych, złożonych (stopniowych, łamanych), rozwiniętych, miejscowych, półwidoków - półprzekroi, kłady przekroi, widoki przedmiotów dowolnych i przedmiotów symetrycznych, płaszczyzny i osie symetrii przedmiotów, podstawowe zasady wykonywania widoków pomocniczych i cząstkowych, przekroje i widoki ukośne).

4. Zasady rysowania wybranych elementów części maszyn (zasady zapisu elementów obrotowych typu wałek, tuleja, dobór rzutu głównego, ogólne reguły wymiarowania, znaki wymiarowe, uproszczenia wymiarowe, wymiarowanie powierzchni walcowych, kulistych, stożków zewnętrznych i wewnętrznych, sposoby rysowania części typu płyta, dźwignia, sposoby rysowania kół zębatych).

5. Uproszczenia rysunkowe i rysunki schematyczne (rysunki elementów gwintowanych i połączeń śrubowych, normalizacja elementów gwintowych, rysunki połączeń spawanych i klejonych).

6. Zasady zapisu tolerancji wymiarów oraz stanu powierzchni (sposób oznaczania na rysunkach wykonawczych chropowatości powierzchni - powiązane ze sposobem obróbki, oznaczanie na rysunkach błędów kształtu i położenia, tolerowanie wymiarów współpracujących części).

7. Rysunek złożeniowy (rodzaje rysunków złożeniowych, sposoby ich tworzenia, reguły numeracji części, części znormalizowane, archiwizacja dokumentacji).

Ćwiczenia

1. Formaty rysunkowe, linie rysunkowe i ich zastosowania. Przekroje i kłady. Szkicowanie i wymiarowanie części maszynowej typu wałek.

2. Stosowanie przekroi wzdłużnych, pół-widok pół-przekrój. Podcięcia technologiczne. Szkicowanie i wymiarowanie części maszynowej typu tulejka.

3. Bazy wymiarowe. Wymiarowanie szeregowe i równoległe. Wymiarowanie płyt symetrycznych i niesymetrycznych. Szkicowanie i wymiarowanie części maszynowej typu płyta.

4. Wykonanie arkusza połączeń gwintowych (rodzaje gwintów, sposób rysowania połączeń, wymiarowanie, normatywy).

5. Szkicowanie i wymiarowanie detalu o stopniu trudności 2.

6. Wykonanie rysunku odlewu obudowy łożyska. Linie przenikania w rysunku technicznym, rysowanie promieni i pochyleń odlewniczych.

7. Szkicowanie i wymiarowanie detalu o stopniu trudności 3.

8. Tworzenie i odczytywanie rysunku złożeniowego, specyfikacja części. Archiwizacja dokumentacji.

9. Oznaczanie chropowatości, tolerancja wymiarów, odchyłek kształtu i położenia; stosowanie elementów normatywnych w konstrukcji, praca z normami.

Szczegółowy harmonogram dla danego roku akademickiego podano w materiałach dla kursu.

Literatura:

1. Dobrzański T.: Rysunek techniczny maszynowy, WNT, Warszawa 2004.

2. Paprocki K.: Zasady zapisu konstrukcji, OWPW, Warszawa 2006.

3. Rydzanicz O.: Rysunek techniczny jako zapis konstrukcji. Zadania, WNT, Warszawa 2004.

4. Polskie Normy dotyczące rysunku technicznego.

Efekty uczenia się:

Wiedza

IK1A_W07: Procent wypełnienia: + (33%)

Efekt kształcenia dla przedmiotu: Student ma wiedzę z zakresu zapisu konstrukcji (dokumentacja płaska), zna zasady obowiązujące w rysunku technicznym maszynowym

Sposób sprawdzania: Egzamin, kolokwia, na których student samodzielnie wykonuje rysunki techniczne zadanych detali

PK1A_W03: Procent wypełnienia: + (33%)

Efekt kształcenia dla przedmiotu: Student ma wiedzę z zakresu zapisu konstrukcji (dokumentacja płaska), zna zasady obowiązujące w rysunku technicznym maszynowym

Sposób sprawdzania: Egzamin, kolokwia, na których student samodzielnie wykonuje rysunki techniczne zadanych detali

Umiejętności

IK1A_U02: Procent wypełnienia: + (33%)

Efekt kształcenia dla przedmiotu: student zna zasady grafiki inżynierskiej (rysunku technicznego), potrafi zastosować je w praktyce do przekazania informacji związanych z konstrukcją różnego rodzaju urządzeń

Sposób sprawdzania: sprawdziany, samodzielnie wykonanie rysunków części maszyn

PK1A_U07: Procent wypełnienia: + (33%)

Efekt kształcenia dla przedmiotu: student zna zasady grafiki inżynierskiej (rysunku technicznego), potrafi zastosować je w praktyce do przekazania informacji związanych z konstrukcją urządzeń poligraficznych

Sposób sprawdzania: kolokwia, samodzielne wykonanie rysunków różnych części urządzeń poligraficznych

Kompetencje społeczne

IK1A_K01: Procent wypełnienia: + (33%)

Efekt kształcenia dla przedmiotu: Student rozumie konieczność aktualizowania zdobytej wiedzy będącej następstwem zmian normatywów dotyczących rysunku technicznego; wie, gdzie i w jaki sposób szukać aktualnych informacji związanych z rysunkiem technicznym

Sposób sprawdzania: Sprawdzenie znajomości, czytania i aktualizacji norm związanych z rysunkiem technicznym. Przeprowadzenie dyskusji w trakcie zajęć.

PK1A_K01: Procent wypełnienia: + (33%)

Efekt kształcenia dla przedmiotu: Student rozumie konieczność aktualizowania zdobytej wiedzy będącej następstwem zmian normatywów dotyczących rysunku technicznego; wie, gdzie i w jaki sposób szukać aktualnych informacji związanych z rysunkiem technicznym

Sposób sprawdzania: Sprawdzenie znajomości, czytania i aktualizacji norm związanych z rysunkiem technicznym. Przeprowadzenie dyskusji w trakcie zajęć.

Punkty ECTS za zajęcia kontaktowe z nauczycielem: 2

Punkty ECTS za zajęcia praktyczne łącznie; kontaktowe i bez kontaktu z nauczycielem: 3

Uzasadnienie punktów ECTS:

Zajęcia kontaktowe z nauczycielem:

obecność na wykładach: 15

obecność na zajęciach ćwiczeniowych: 30

konsultacje: 4

Zajęcia bez kontaktu z nauczycielem:

przygotowanie do zajęć ćwiczeniowych: 15

zapoznanie się ze wskazana literaturą: 20

wykonanie dokumentacji projektowej: 30

przygotowanie do egzaminu: 20

przygotowanie się do zaliczenia: 15

Sumaryczna liczba godzin pracy studenta: 149

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceny:

Zaliczenie przedmiotu następuje po otrzymaniu pozytywnych ocen końcowych z egzaminu i części projektowej. Ocena końcowa z przedmiotu wyznaczana jest na podstawie średniej z ocen cząstkowych w następujący sposób:

O=0,5*W+0,5*C

W – ocena końcowa z egzaminu (wykładu),

C – ocena końcowa z ćwiczeń.

W zależności od wyznaczonej średniej (z dwóch ocen pozytywnych) ocena końcowa ustalana jest w następujący sposób:

Obliczona średnia Ocena końcowa

3,00 – 3,49 >>> 3,0

3,50 – 3,89 >>> 3,5

3,90 – 4,29 >>> 4,0

4,30 – 4,69 >>> 4,5

4,70 i więcej >>> 5,0

Brak zaliczenia części składowej przedmiotu (W lub P) powoduje, że w roku następnym student jest zobowiązany odrabiać cały przedmiot – oceny pozytywne nie są przepisywane na rok następny.

Egzamin przeprowadzany jest w czasie sesji, w terminach podanych przez dziekanat i składa się z kilku pytań/poleceń mających na celu sprawdzenie wiedzy studenta. Polecenia mają charakter praktycznych zadań rysunkowych, za które student otrzymuje określoną ilość punktów (techniczny sposób przeprowadzenia egzaminu, ilość poleceń, sposób oceny dla danego rocznika podana zostaje na ostatnich zajęciach przed egzaminem). Pozytywne zaliczenie egzaminu następuje po uzyskaniu min. 51% punktów. Student ma prawo do wglądu do pracy egzaminacyjnej na zasadach podanych w Regulaminie Studiów PW. Przewidziany jest jeden termin zasadniczy i kilka terminów poprawkowych (wg zasad podanych w Regulaminie Studiów PW). Student ma prawo do poprawy każdej otrzymanej oceny, jednak jeżeli zdecyduje się na poprawę oceny pozytywnej, to wiąże się to z anulowaniem oceny otrzymanej na poprzednim terminie.

Na ocenę końcową z projektowania składają się oceny cząstkowe z wszystkich prac wykonywanych samodzielnie przez studenta w trakcie zajęć, oceny z prac domowych oraz kolokwiów i sprawdzianów zaliczeniowych, przy czym największy wpływ na ocenę końcową mają wyniki kolokwiów (sposób oceny podany zostanie na pierwszych zajęciach). Wszystkie prace muszą zostać pozytywnie ocenione aby student mógł zaliczyć część praktyczną.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Wróblewski
Prowadzący grup: Waldemar Jaszczuk, Filip Kagankiewicz, Piotr Kania, Mariusz Magier, Grzegorz Wróblewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Wróblewski
Prowadzący grup: Ewa Bednarczyk, Piotr Kania, Grzegorz Wróblewski, Jolanta Zimmerman
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Wróblewski
Prowadzący grup: Katarzyna Barcz, Ewa Bednarczyk, Janusz Domański, Piotr Kania, Grzegorz Wróblewski, Jolanta Zimmerman
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2015/2016 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2014/2015 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2015-02-23 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2014/2015 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2014-09-29 - 2015-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2013/2014 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2013-10-01 - 2014-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2012/2013 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2012-10-01 - 2013-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.