Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metoda elementów skończonych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1102-MB000-MZP-MELES
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metoda elementów skończonych
Jednostka: Instytut Mechaniki i Poligrafii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Pełny opis:

Cel przedmiotu:

Student zdobywa wiedzę na temat podstawowej metody obliczeniowej wykorzystywanej współcześnie do rozwiązywania problemów technicznych występujących w pracach projektowych i badawczych. W ramach laboratorium student praktycznie poznaje zasady modelowania i analizy przy pomocy MES rozwiązując wielu problemów z użyciem systemu ADINA lub ANSYS.

Treści kształcenia:

Wprowadzenie do Metody Elementów Skończonych – rys historyczny i etapy rozwoju.

Oznaczenia i podstawowe zależności. Rodzaje elementów wykorzystywanych w modelowaniu zagadnień statyki i dynamiki. Macierze sztywności, mas i tłumienia elementów.

Układanie macierzy dla całej analizowanej struktury. Rozwiązywanie układu równań algebraicznych dla zagadnień statyki, znajdowanie wartości własnych przy rozwiązywaniu zagadnień drgań własnych, całowanie krok po kroku przy rozwiązywaniu równań ruchu.

Zagadnienie kontaktowe – metody iteracyjne rozwiązania.

Modelowanie zagadnień termicznych – znajdowanie ustalonego pola temperatur. Elementy używane do

modelowania przewodzenia, konwekcji i promieniowania. 2h –

Podstawowe wiadomości na temat modelowania zagadnień przepływowych w MES.

Aktualne tendencje w rozwoju Metody Elementów Skończonych.

Wprowadzenie do systemu Metody Elementów Skończonych ADINA lub ANSYS. Moduły systemu. pre i postprocesory systemu ADINA (ANSYS). Rozwiązanie problemów prowadzących do otrzymania modeli liniowych –

kratownica i rama.

Płaski stan naprężeń i płaski stan odkształceń – wykorzystanie elementu 2DSOLID. Model osiowo

symetryczny.

Modele bryłowe budowane przy użyciu elementu 3DSOLID.

Rozwiązanie zagadnienia wyznaczenia ustalonego pola temperatur dla struktury osiowo-symetrycznej.

Budowa modelu przy pomocy elementu powłokowego. Całkowanie równań ruchu utwierdzonej belki obciążonej udarowo.

Literatura:

1. O.C Zienkiewicz: Metoda elementów Skończonych., Arkady, Warszawa 1972

2. Dacko M.,Borkowski W., Dobrociński S., Niezgoda T., Wieczorek M., Metoda Elementów Skończonych w mechanice konstrukcji, Arkady, Warszawa, 1994

Efekty uczenia się:

Punkty ECTS za zajęcia kontaktowe z nauczycielem: 2

Punkty ECTS za zajęcia praktyczne łącznie; kontaktowe i bez kontaktu z nauczycielem: 1

Uzasadnienie punktów ECTS:

Zajęcia kontaktowe z nauczycielem:

Wykład 15

Laboratorium 15

Konsultacje 2

Zajęcia bez kontaktu z nauczycielem:

Przygotowanie do kolokwium20

Studiowanie literatury 10

Przygotowanie do ćwiczeń 15

Sumaryczna liczba godzin pracy studenta: 77

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu następuje po otrzymaniu pozytywnej oceny z kolokwium sprawdzającego.

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Pawlikowski
Prowadzący grup: Marcin Białas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Pawlikowski
Prowadzący grup: Marcin Białas, Janusz Domański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Pawlikowski
Prowadzący grup: Ewa Bednarczyk, Janusz Domański, Zdzisław Lindemann, Yanfei Lu
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Pawlikowski
Prowadzący grup: Ewa Bednarczyk, Andrzej Bieńkowski, Janusz Domański, Krzysztof Jankowski, Yanfei Lu
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2023-05-15)