Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie portfelem projektów IT

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1103-00000-MSP-ZPPRO
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie portfelem projektów IT
Jednostka: Instytut Organizacji Systemów Produkcyjnych
Grupy: Przedmioty dla specjalności IC, sem.3, ZiIP, st. stacjonarne II stopnia
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kod wydziałowy:

ZPPRO

Liczba godzin zajęć praktycznych:

Laboratorium 45


Liczba godzin zajęć teoretycznych:

Wykład 15

Skrócony opis:

Celem przedmiotu ZPPRO jest przekazanie studentom podstawowej wiedzy o: przedsiębiorstwie; organizacji i zarządzaniu; planowaniu i jego roli i miejscu w pracy inżyniera, a także typowych zadaniach/problemach występujących w inżynierii produkcji, zaopatrzeniu, sprzedaży i marketingu, logistyce (transporcie i gospodarce magazynowej), finansach i księgowości, kadrach i płacach, zarzadzaniu zasobami IT; formułowaniu celów i przewidywaniu potrzeb; nowoczesnych metodach zarządzania przedsiębiorstwem w kontekście planowania jego rozwoju; możliwościach i celowości zastosowania takich rozwiązań IT, jak: Systemy Informatyczne Zarzadzania, MS Project, MS Project Server, Confluence/JiraAtlassian, Enterprise Architect itp. do wspomagania planowania przedsięwzięć w ogóle, a projektów informatycznych – w szczególności.

Pełny opis:

Wymagania wstępne

1. Wiedza: Podstawowa wiedza w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, zarzadzania produkcją, planowania, systemów informatycznych zarządzania

2. Umiejętności: Zdolność do dostrzegania zewnętrznych uwarunkowań i analizowania problemu inżynierskiego w jego społeczno-gospodarczym, geopolitycznym i historycznym tle.

3. Kompetencje społeczne: Świadomość konieczności ciągłego aktualizowania i uzupełniania wiedzy i umiejętności, umiejętność współpracy w zespołach.

Cel przedmiotu Przekazanie studentom podstawowej wiedzy w zakresie:

podstaw organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem; planowania i jego roli i miejsca w pracy inżyniera; typowych zadań/problemów występujących w inżynierii produkcji, zaopatrzeniu, sprzedaży i marketingu, logistyce (transporcie i gospodarce magazynowej), finansach i księgowości, kadrach i płacach, zarzadzaniu zasobami IT; metodycznych podstaw formułowania celów i przewidywania potrzeb; zastosowań nowoczesnych metod zarządzania przedsiębiorstwem w kontekście planowania jego rozwoju; możliwości zastosowania takich rozwiązań IT, jak: Systemy Informatyczne Zarzadzania, MS Project, MS Project Server, Confluence/JiraAtlassian, Enterprise Architect itp. do wspomagania planowania przedsięwzięć w ogóle, a projektów informatycznych – w szczególności.

Treści programowe

Wykład

1. Podstawowe pojęcia z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem, a w tym zastosowań rozwiązań IT.

2. Przedsiębiorstwo jako system wielowymiarowy (wg Siatki Zachaman, TOGAF itp.) - składowa systemu gospodarczego państwa.

3. Zarządzanie zasobami IT w przedsiębiorstwie (ITIL, COBIT).

4. Cele planowania, system planów (portfel, portfolio, program).

5. Podstawy prawne planowania i zarządzania przedsiębiorstwem, w tym rozwiązaniami IT w nim stosowanymi.

6. Studia i analizy w procesie planowania zharmonizowanej architektury biznesowej i IT, np. według Siatki Zachmana.

7. Zasady planowania działalności IT w kontekście potrzeb przedsiębiorstwa, a w tym jego sfer działania.

8. Zasady usytuowania planów rozwoju IT w planach działalności przedsiębiorstwa (wg Siatki Zachmana).

9. Wprowadzenie do zarządzania aktywami przedsiębiorstwa i planowania ich rozwoju.

10. Przegląd norm w zakresie zarządzania zasobami IT.

11. Rozwój i zarządzanie infrastrukturą techniczną, oprogramowaniem i kadrami IT (ITIL), jako element planowania działalności przedsiębiorstwa

12. Rozwój produkcji i sfer ją zabezpieczających, w tym stosowanej tam infrastruktury IT w kontekście celów zrównoważonego rozwoju (wg Siatki Zachmana).

13. MS Project, MS Project Serwer, Confluence/Jira Atlassian jako narzędzia IT, wspomagające planowanie, w tym ZPPRO.

14. TOGAF, Archimate, BPMN, UML jako standardy i języki opisu architektury biznesowej i informatycznej przedsiębiorstwa

Laboratorium

1. Strategia informatyzacji przedsiębiorstwa.

2. Studium wykonalności projektu informatycznego, w tym: architektura biznesu, architektura systemów informatycznych (dane i aplikacje), architektura technologii, modelowanie procesów/funkcji biznesowych, danych, aplikacji i infrastruktury przy użyciu, np. ArchiMate, BPMN, UML.

3. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) projektu informatycznego, w tym: architektura platform technologicznych, wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne.

4. Metodyki zarządzania projektami informatycznymi, np. Agile, Scrum, Kanban, Scrumban, Lean, eXtreme Programming, Waterfall, PRINCE2, PMBOK.

5. Metodyki budowy architektury korporacyjnej, np. Siatka Zachmana, TOGAF, DODAF, GERAM, IAF.

6. Project Management Office (PMO).

7. Specyfika zarządzania projektami IT.

8. Zarządzanie ryzykiem w projektach IT, techniki szacowania ryzyka, w tym: zarządzanie ryzykiem strategicznym, standardy zarządzania projektami i ryzykiem.

9. Controlling projektów informatycznych.

10. Analizy i wdrożenia systemów informatycznych dla logistyki.

11. Zastosowania oprogramowania, wspomagającego zarządzani projektami, np. MS Project Server 2019, Jira, Basecamp, Teamwork, Trello, Confluence i Draw.io.

12. Zarządzanie portfelem, dobór projektów do portfela.

13. Zarządzanie strategiczne, analiza SWOT, analiza PESTLE.

14. Zarządzanie korzyściami.

Metody dydaktyczne

1. Wykład: Prezentacje multimedialne, filmy, preskrypty. Wybrane zagadnienia omawiane są w ujęciu problemowym.

2. Laboratorium: Prezentacje multimedialne. Metoda praktyczna - opracowanie danego zagadnienia przez studentów (praca własna) i prezentacje wyników dla grupy. Laboratoria komputerowe.

Literatura:

Literatura (podstawowa)

1. 9 Of The Most Popular Project Management Methodologies Made Simple - https://thedigitalprojectmanager.com/project-management-methodologies-made-simple

2. Brzozowski M. (2014), Metody zarządzania portfelem projektów. Studia Oeconomica Posnaniensia 2014, vol. 2, no. 11 (272)

3. Chadam J. (2017), Zarządzanie portfelem projektów — Współczesne wyzwania dla menedżerów. Studium przypadku. Przegląd Organizacji, Nr 6 (929), 2017, ss. 12-19

4. Difference between IAAS, PAAS and SAAS - https://www.geeksforgeeks.org/difference-between-iaas-paas-and-saas/

5. Griffin R.W.(2017), Podstawy zarządzania organizacjami. Wydawnictwo Naukowe PWN, ss. 744

6. IEC 31010:2019 RISK MANAGEMENT — RISK ASSESSMENT TECHNIQUES;

7. ISO 15704:2019 ENTERPRISE MODELLING AND ARCHITECTURE — REQUIREMENTS FOR ENTERPRISE-REFERENCING ARCHITECTURES AND METHODOLOGIES;

8. Izdebski W, (2015), Dobre praktyki udziału gmin i powiatów w tworzeniu infrastruktury danych przestrzennych w Polsce, Geo-System, Warszawa

9. Microsoft Project - https://www.microsoft.com/pl-pl/microsoft-365/project/project-management-software

10. Microsoft Project Server 2019 - https://www.microsoft.com/pl-pl/microsoft-365/project/enterprise-project-server

11. PMO. Praktyka zarządzania projektami i portfelem projektów w organizacji. Pod redakcją Seweryna Spałka, Wydawnictwo HELION, 2012, ss. 204

13. Project Management Office (PMO) - https://www.computerworld.pl/news/Narzedzia-wspierajace-zarzadzanie-portfelem-projektow-w-Project-Management-Office-PMO,323679.html

14. Sońta-Drączkowska E. (2018), Zarządzanie portfelem projektów w kontekście teorii zarządzania strategicznego. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Zarządzania i Finansów, Oficyna Wydawnicza SGH, ZESZYT NAUKOWY 159, 159/2018, s. 127–148

15. Stoner J., Freeman R.E., Gilbert D.R. (2011), Kierowanie, PWE, Warszawa

16. The #1 software development tool used by agile teams - https://www.atlassian.com/software/jira

17. The All-In-One Toolkit for Working Remotely - https://basecamp.com/

18. Trello pomaga zespołom posuwać pracę do przodu - https://trello.com/

19. Zarządzanie portfelami projektów w dużej firmie - https://www.erp24.pl/artykuly-it-solutions/29068-zarzadzanie-portfelami-projektow-w-duzej-firmie.html

Literatura (uzupełniająca)

1. A Guide to the Project Management Body of Knowledge, Sixth Edition (PMBOK® Guide), 2017, Project Management Institute, Newtown Square.

2. Kerzner H., 2009, Project Management. A Systems Approach To Planning, Scheduling And Controlling, John Wiley & Sons Inc., Hoboken, New Jersey.

3. Kozarkiewicz A., 2012, Zarządzanie portfelami projektów, Wydawnictwa Profesjonalne PWN, Warszawa.

4. Lichtarski J.M., Wąsowicz M., 2014, Uwarunkowania rozwoju strategicznego zarządzania projektami w organizacji, Organizacji i Kierowanie, nr 1A.

5. Managing Successful Projects with PRINCE2, 2009, Office of Government Commerce, The Stationary Office, Norwich.

6. Management of Risk, 2010, Office of Government Commerce, The Stationary Office, Norwich.

7. The Standard for Portfolio Management, Second Edition, 2008, Project Management Institute, Newtown Square.

8. Wysocki R., McGary R., 2005, Efektywne zarządzanie projektami, Wydawnictwo Helion, Gliwice.

Efekty uczenia się:

Przedmiotowe efekty uczenia się

Wiedza

1. Student zna główne i podstawowe zasady planowania (w tym harmonogramowania), zarządzania portfelem projektów oraz stosowane/dostępne środki dla ich osiągnięcia

2. Student zna i rozumie rolę podstaw planowania i głównych dokumentów planistycznych.

3. Student zna i rozumie zasady rozwijania przedsiębiorstwa, a w tym informatyki wspinającej zarzadzanie nim w kontekście możliwości organizacyjnych, technicznych i ekonomicznych.

4. Student posiada podstawową wiedzę na temat narzędzi, wspomagających planowanie oraz zna podstawowe analizy działalności przedsiębiorstwa, w tym IT (MS Project, MS Project Server, Confluence/JiraAtlassian, Enterprise Architect, itp.), które można wykorzystać do wspomagania planowania jego działalności.

5. Student zna podstawowe normy oraz standardy zarządzania IT w przedsiębiorstwie.

Umiejętności

1. Student potrafi określić cele, podcele i zadania planowania przedsiębiorstwem, w tym IT w przedsiębiorstwie.

2. Student potrafi zidentyfikować uwarunkowania i bariery oraz określić perspektywy rozwojowe wybranego przedsiębiorstwa.

3. Student potrafi analizować dokumentację planistyczną, oraz dane niezbędne do jej przygotowania m.in. jako wyraz potrzeb i możliwości inwestora

4. Student potrafi odnaleźć i wykorzystać analizy zasobów IT w przedsiębiorstwie wykorzystywane w planowaniu jego działalności jako element zarządzania jego rozwojem

5. Student potrafi wykorzystać normy oraz standardy jako narzędzia zarządzania IT w przedsiębiorstwie.

Kompetencje społeczne

1. Student widzi konieczność systematycznego pogłębiania i rozszerzania swoich kompetencji w związku z ciągłymi zmianami narzędzi i zasad planowania.

2. Student rozumie potrzebę pracy zespołowej w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych.

3. Student rozwija umiejętności prezentacji wyników pracy indywidulanej i grupowej.

Metody i kryteria oceniania:

Metody weryfikacji efektów uczenia się i kryteria oceny

Efekty uczenia się przedstawione wyżej weryfikowane są w następujący sposób:

Wykłady:

• Zaliczenie projektu ZPPRO.

• Zaliczenie kolokwium/testu. Próg zaliczeniowy 50%. Zagadnienia oraz wyniki zostaną udostępnione za pomocą platformy MS Teams.

Laboratorium:

Na ocenę końcową laboratorium składać się będzie:

­ ocena projektów opracowywanych podczas zajęć laboratoryjnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2022/2023 - sem. zimowy" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kazimierz Waćkowski
Prowadzący grup: Andrzej Kamiński, Bartosz Wachnik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kazimierz Waćkowski
Prowadzący grup: Piotr Gołoś, Jerzy Krawiec, Kazimierz Waćkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartosz Wachnik, Kazimierz Waćkowski
Prowadzący grup: Michał Bańka, Bartosz Wachnik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-16)