Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rachunkowość finansowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1103-ZP000-ISP-RAFIN Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rachunkowość finansowa
Jednostka: Instytut Organizacji Systemów Produkcyjnych
Grupy: Przedmioty wspólne dla sem.3, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, st. stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Wiedza: problematyka rachunkowości finansowej, w szczególności sprawozdań finansowych przedsiębiorstw, znajomość podstaw prawnych rachunkowości finansowej

Umiejętności: podział kosztów w układzie rodzajowym, posługiwanie się kontami księgowymi, opanowanie przez studentów umiejętności ewidencjonowania operacji gospodarczych za pomocą kont bilansowych i procesowych

Postawy: zachowywania zasad rachunkowości, w tym w szczególności zasady ostrożnej wyceny, współmierności kosztów i przychodów, postępowanie zgodne z przepisami prawa podczas tworzenia sprawozdań finansowych

Pełny opis:

WYKŁADY

1. Organizacja zajęć, literatura podstawowa i uzupełniająca.

2. Istota rachunkowości finansowej. Podstawy prawne rachunkowości (UoR, KSR, MSR/MSSF)

3. Podział rachunkowości.

4. Podstawowe zasady rachunkowości finansowej.

5. Koszty, przychody, wynik finansowy, wpływy, wydatki.

6. Wstęp do sprawozdań finansowych.

7. Bilans księgowy (rachunek majątku i kapitału). Konto księgowe, jako podstawowe narzędzie w rachunkowości. Klasyfikacja kont.

8. Rachunek Zysków i Strat –budowa, podstawowa analiza.

9. Rachunek Przepływu Środków Pieniężnych –budowa podstawowa analiza.

10. Ewidencja aktywów trwałych, Amortyzacja.

11. Ewidencja środków pieniężnych i krótkoterminowych aktywów finansowych.

12. Rozrachunki. Należności i zobowiązania.

13. Ewidencja materiałów i towarów.

14. Ewidencja, rozliczenie i kalkulacja kosztów.

15. Ewidencja produktów pracy.

16. Ewidencja kapitałów, funduszy i rezerw.

17. Rachunkowość jako podstawowe źródło informacji gospodarczej.

18. Sprawdzian wiedzy.

ĆWICZENIA

1. Organizacja zajęć.

2. Podstawy rachunkowości finansowej. Analiza struktury bilans i wyznaczanie kapitału obrotowego.

3. Funkcjonowanie kont księgowych. Ewidencja operacji gospodarczych.

4. Rozrachunki - zadania.

5. Majątek trwały. Amortyzacja - zadania.

6. Środki pieniężne - zadania.

7. Rachunek przychodów, kosztów i wyników - zadania.

8. Kolokwium zaliczeniowe - zadania.

Literatura:

. Walińska E. (red.), Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.

2. Kiziukiewicz T. (red.), Rachunkowość. Zasady prowadzenia według znowelizowanych regulacji krajowych i międzynarodowych. Część I, Wyd. Ekspert, Wrocław 2009.

3. Gmytrasiewicz M., Karmańska A., Olchowicz I., Rachunkowość finansowa. Część I. Wykład, Vademecum rachunkowości, DIFIN, Warszawa 2001.

4. Gmytrasiewicz M., Karmańska A., Olchowicz I., Rachunkowość finansowa. Część II. Zbiór zadań, Vademecum rachunkowości, DIFIN, Warszawa 2001.

5. Olchowicz I., Podstawy rachunkowości. Część 1, wykład, DIFIN, Warszawa 2000.

6. Olchowicz I., Rachunkowość. Część 2, zadania, DIFIN, Warszawa 2001.

7. Sawicki K. (red.), Rachunkowość finansowa przedsiębiorstw, Wyd. Ekspert, Wrocław 1995.

8. Komajda E., Rachunkowość w zadaniach, Wyd. Wyższej Szkoły Handlu i Prawa, Warszawa 1998.

9. Komajda E., Przewodnik rachunkowości finansowej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2000.

10. Marciniak S., Głodziński E., Krwawicz M., Ekonomika przedsiębiorstw produkcyjnych dla inżynierów, OW PW, Warszawa 2013.

Efekty uczenia się:

Uzasadnienie punktów ECTS

Zajęcia kontaktowe z nauczycielem:

wykłady 15h

ćwiczenia 15h

Zajęcia bez kontaktu z nauczycielem:

przygotowanie do ćwiczeń 30h

przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń 30h

przygotowanie do zaliczenia wykładu 10h

Sumaryczna liczba godzin pracy studenta: 100

Punkty ECTS za zajęcia kontaktowe z nauczycielem: 1

Punkty ECTS za zajęcia praktyczne łącznie; kontaktowe i bez kontaktu z nauczycielem: 4

Metody i kryteria oceniania:

WYKŁAD:zaliczenie na końcu zajęć - wymagane zaliczenie 50%+1p.

CWICZENIA:

- ocena za pracę na zajęciach 30% oceny

W tym

– obecność na zajęciach 30%

-ocena za rozwiązywane zadania 70%

-zaliczenie końcowe 70% oceny

- kolokwium zaliczeniowe za maks 100 pkt. wymagane do zaliczenia 50%+1 pkt

Student ma prawo do jednego dodatkowego terminu na poprawę kolokwium zaliczeniowego.

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2022/2023 - sem. zimowy" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Maleńczyk
Prowadzący grup: Izabela Maleńczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Maleńczyk
Prowadzący grup: Izabela Maleńczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Kukurba
Prowadzący grup: Maria Kukurba, Izabela Maleńczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.