Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Eksploatacja i bezpieczeństwo maszyn

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1105-00000-ISP-EKBEM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0715) Mechanika i metalurgia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Eksploatacja i bezpieczeństwo maszyn
Jednostka: Instytut Technik Wytwarzania
Grupy:
Strona przedmiotu: http://www.zaoios.pw.edu.pl/zaoios-site/
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Jednostka decyzyjna:

ITW

Kod wydziałowy:

1105-00000-ISP-EKBEM

Moduł językowy:


Skrócony opis:

Przedmiot ma za zadanie przedstawienie podstawowych problemów zagadnień eksploatacji, czyli zagadnień racjonalnego użytkowania oraz obsługi urządzeń technicznych - w zakresie konserwacji, remontów, obsługi narzędziowej, transportowej i energetycznej.Drugi moduł przybliża podstawową wiedzę niezbędną do bezpiecznego użytkowania urządzeń produkcyjnych.

Pełny opis:

Treść przedmiotu obejmuje niektóre zagadnienia teorii eksploatacji, niezawodności, a także opiera się na praktycznych doświadczeniach służb eksploatacyjnych. Uwzględniono szczególnie zagadnienia związane z odbiorem maszyny od producenta, instalowaniem oraz uruchamianiem. Część materiału dotyczy zagadnień związanych z ustalaniem stanu maszyny, serwisowaniem oraz remontami.

Przedmiot obejmuje również zagadnienia związane z bezpiecznym używaniem maszyn i urządzeń. Szczególny nacisk został położony na wiadomości związane z dyrektywami europejskimi nowego podejścia, zwłaszcza dotyczącymi stosowania znaku CE. Przedstawiono klasyfikację ryzyka oraz metody jego określania. Wykład przedstawia przykłady bezpiecznych systemów sterujących, redundancyjnych oraz samonadzorujących. Podane są również informacje dotyczące podstawowych systemów zabezpieczających.

Literatura:

1. Cygan Z.: Sterowanie eksploatacją systemów technicznych. PWN. Warszawa, 1998.

2. Okręglicki W., Łopuszyński B.: Użytkowanie urządzeń mechanicznych. WNT.

3. Sotskow W.: Teoria niezawodności system ow technicznych. PWN. Warszawa, 1996.

4. Dyrektywa Maszynowa Unii Europejskiej 98/37/WE oraz Nowa Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE.

5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn i elementów bezpieczeństwa (Dz.U. 2005 nr 259 poz. 2170).

6. Rozporządzenie Ministra GPi PS z 10 kwietnia 2003 r. (Dz.U. Nr 91. poz. 858).

7. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących BHP w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy.

8. Materiały Państwowej Inspekcji Pracy, Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu.

9. Zasady zapewnienia bezpieczeństwa przy maszynach według polskich przepisów BHP i wymagań europejskich. Materiały SICK Optic Electronic Sp. z o.o

Efekty uczenia się:

* ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu inżynierii produkcji, w szczególności

eksploatacji i bezpieczeństwa maszyn

* ma podstawową wiedzę o cyklu życia mechanicznych maszyn

* ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia w działalności inżynierskiej

uwarunkowań prawnych

* ma elementarną wiedzę w zakresie eksploatacji maszyn i urządzeń wystarczającą do planowania i nadzorowania zadań obsługowych dla zapewnienia niezawodnej eksploatacji maszyn i urządzeń

* ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej, w tym uwarunkowań społecznych, prawnych i ekonomicznych, ma podstawową wiedzę z zakresu bezpieczeństwa maszyn

* ma elementarna wiedzę w zakresie elektrotechniki, elektroniki, napędów elektrycznych i automatyki niezbędną do zrozumienia podstaw sterowania procesami technologicznymi oraz maszynami i urządzeniami

Metody i kryteria oceniania:

Wymagana forma uczestnictwa w zajęciach laboratoryjnych, zalecana obecność na wykładach.

Sposób bieżącej kontroli: rozmowa sprawdzająca wiadomości przed rozpoczęciem wykonywania ćwiczeń laboratoryjnych.

Sprawdzenie wiedzy i umiejętności: egzamin pisemny

Zasady ustalania oceny łącznej z przedmiotu: 0.7x wynik kolokwium zaliczeniowe+ 0.3x stopień z laboratorium ( wynik łączny pozytywny po przekroczeniu trzech punktów)

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Chrzanowski, Grzegorz Lis, Dominika Śniegulska-Grądzka, Maciej Winiarski
Prowadzący grup: Krzysztof Bieliszczuk, Jarosław Chrzanowski, Grzegorz Lis, Aleksander Przesmycki, Dominika Śniegulska-Grądzka, Maciej Winiarski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Chrzanowski, Grzegorz Lis, Maciej Winiarski
Prowadzący grup: Krzysztof Bieliszczuk, Jarosław Chrzanowski, Grzegorz Lis, Maciej Winiarski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Chrzanowski, Grzegorz Lis, Maciej Winiarski
Prowadzący grup: Jarosław Chrzanowski, Wojciech Kramarek, Grzegorz Lis, Aleksander Przesmycki, Andrzej Rutkowski, Maciej Winiarski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Lis, Maciej Winiarski
Prowadzący grup: Jarosław Chrzanowski, Wojciech Kramarek, Grzegorz Lis, Aleksander Przesmycki, Andrzej Rutkowski, Maciej Winiarski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Kramarek, Grzegorz Lis
Prowadzący grup: Jarosław Chrzanowski, Wojciech Kramarek, Grzegorz Lis, Andrzej Rutkowski, Maciej Winiarski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2015/2016 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2014/2015 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2015-02-23 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2014/2015 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2014-09-29 - 2015-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2013/2014 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2013-10-01 - 2014-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2012/2013 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2012-10-01 - 2013-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)