Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy automatyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1105-00000-ISP-PAUTO Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy automatyki
Jednostka: Instytut Technik Wytwarzania
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu przedstawić podstawy automatyki w zakresie metod opisu i analizy układów liniowych o działaniu ciągłym oraz podstaw sterowania. Szczególnie istotna będzie umiejętność określania własności obiektów regulacji lub sterowania oraz znajomość charakterystyk typowych elementów automatyki, jak przetworniki pomiarowe, regulatory, sterowniki, zespoły napędowe. Efektem finalnym powinna być umiejętność zaprojektowania prostego układu regulacji.

Pełny opis:

Zagadnienia omawiane w ramach przedmiotu:

Pojęcia podstawowe automatyki: sygnał, informacja, element, układ automatyki, sterowanie w układzie otwartym, sterowanie w układzie zamkniętym, regulacja automatyczna. Sprzężenie zwrotne. Struktura podstawowego zamkniętego układu sterowania i układu regulacji automatycznej.

Definicja układu liniowego. Linearyzacja układów. Założenie stacjonarności układów. Opis matematyczny układów liniowych.

Charakterystyki statyczne. Sposoby opisu dynamiki układów. Typowe wymuszenia (sygnały wejściowe) i odpowiedzi układu na te wymuszenia. Przejście z opisu różniczkowego na operatorowy (wykorzystanie przekształcenia Laplace’a). Pojecie transmitancji operatorowej.

Elementy podstawowe automatyki – podział ze względu na własności dynamiczne. Przykłady elementów, wyznaczanie ich charakterystyk statycznych. Charakterystyki częstotliwościowe: definicja, sposoby prezentacji graficznej w różnych układach współrzędnych, charakterystyki logarytmiczne.

Układanie i przekształcanie schematów blokowych. Pojecie obiektu regulacji. Klasyfikacja obiektów i metody identyfikacji obiektów –analityczne i doświadczalne. Wyznaczanie przybliżonych modeli matematycznych obiektów na podstawie doświadczalnie wyznaczonych odpowiedzi skokowych.

Podstawowe wiadomości o regulatorach: funkcja PID, regulatory mikroprocesorowe, ich biblioteki algorytmów. Przykładowe odpowiedzi skokowe regulatorów PID. Wymagania stawiane układom automatyki: stabilność, dokładność statyczna, jakość dynamiczna. Definicja stabilności, ogólny warunek stabilności układów liniowych. Kryteria Hurwitza i Nyquista. Pojęcia zapasu modułu i zapasu fazy. Wpływ nastaw regulatora PID na stabilność układu.

Odchyłka statyczna jako miara dokładności statycznej. Wpływ nastaw regulatora na dokładność statyczna. Wskaźniki jakości dynamicznej: czas regulacji, odchyłka maksymalna, przeregulowanie, pasmo przenoszenia. Dobór nastaw regulatora: metoda Zieglera – Nicholsa, metody oparte na wynikach doświadczalnej identyfikacji obiektu.

Podstawy algebry Boole’a. Przedstawianie liczb oraz informacji przez ciąg znaków binarnych. Sygnał asynchroniczny oraz synchroniczny.

Podstawowe funkcje logiczne: negacji, alternatywy oraz koniunkcji. Układy zestykowe realizujące podstawowe funkcje logiczne. Prawa de

Morgana. Bramki logiczne NAND oraz NOR. Układy funkcjonalnie pełne. Przykład prostego układu logicznego. Projektowanie kombinacyjnego układu logicznego metoda intuicyjna. Minimalizacja funkcji logicznych metoda Karnaugha. Układ sekwencyjny (z pamięcią). Elementarne układy pamięci, przykład przekaźnikowego elementu pamięci. Przerzutniki RS oraz JK. Przebiegi czasowe sygnałów w przerzutnikach asynchronicznych oraz synchronicznych.

Przerzutnik typu D. Funkcjonalne bloki logiczne: rejestr, multiplekser, demultiplekser, licznik. Schematy budowy oraz przykłady działania w/w elementów.

Programowane sterowniki logiczne, PLC. Przykład budowy procesora logicznego. Zasady działania i typowe struktury sterowników. Metody programowania i podstawowe jezyki PLC. Zakres zastosowań i dodatkowe funkcje.

Literatura:

Szafarczyk M., Śniegulska-Grądzka D., Wypysiński R.: Podstawy układów sterowań cyfrowych i komputerów, PWN Warszawa 2007

Kramarek W., Szulewski P.: Laboratorium Podstaw Automatyki i Sterowania. Oficyna wydawnicza Politechniki Warszawskiej 2014

Gessing R.: Podstawy automatyki. Wydawnictwo Politechniki Slaskiej, Gliwice 2001

Mazurek J., Vogt h., Zydanowicz W.: Podstawy automatyki. Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2002

Krakowiak S.: Wprowadzenie do techniki automatyzacji, PWN, 1989r.

Kosmol J.: Automatyzacja obrabiarek i obróbki skrawaniem. WNT W-wa, 1995

Efekty uczenia się:

- ma podstawową wiedzę obejmującą zagadnienia powiązane z inżynierią produkcji w zakresie podstaw automatyki

- ma podstawową wiedzę obejmującą zagadnienia powiązane z inżynierią produkcji w zakresie podstaw automatyki

- ma elementarną wiedzę z zakresu sterowania i automatyki

- ma podstawową wiedzę z zakresu elektrotechniki i elektroniki, w tym wiedzę umożliwiającą analizę, dobór i projektowanie napędów elektrycznych oraz układów sterowania maszyn

- ma podstawową wiedzę z zagadnień mechatroniki, budowy systemu mechatronicznego i jego działania

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin po zakończeniu wykładu

Zaliczenie laboratorium po wykonaniu wszystkich ćwiczeń, na podstawie sprawozdań i oceny przebiegu ćwiczeń.

Wymagana forma uczestnictwa w zajęciach: obowiązkowa obecność w czasie ćwiczeń laboratoryjnych, zalecana obecność na wykładach

Sposób bieżącej kontroli: rozmowa sprawdzająca wiadomości przed rozpoczęciem wykonywania ćwiczeń laboratoryjnych, dopuszczenie do wykonywania ćwiczenia po stwierdzeniu przygotowania teoretycznego. Wymagane jest odrobienie wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych.

Studenci wykonują ćwiczenia w grupach, wymagane jest wykonanie sprawozdania po odrobieniu ćwiczenia (jedno na grupę). Stopień końcowy jest średnią z przeprowadzonych wejściówek oraz wykonanych sprawozdań. Przewidziany jest jeden termin rezerwowy dla osób odrabiających ćwiczenia laboratoryjne.

Sprawdzenie wiedzy i umiejętności: egzamin pisemny po zakończeniu semestru

Zasady ustalania oceny łącznej z przedmiotu: 0.75x wynik egzaminu pisemnego + 0.25x stopień z laboratorium

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Szulewski, Dominika Śniegulska-Grądzka
Prowadzący grup: Tadeusz Kowalski, Grzegorz Lis, Mirosław Nejman, Piotr Szulewski, Dominika Śniegulska-Grądzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dominika Śniegulska-Grądzka
Prowadzący grup: Tadeusz Kowalski, Grzegorz Lis, Mirosław Nejman, Piotr Szulewski, Dominika Śniegulska-Grądzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Kramarek, Dominika Śniegulska-Grądzka
Prowadzący grup: Tadeusz Kowalski, Wojciech Kramarek, Grzegorz Lis, Mirosław Nejman, Jerzy Rapcewicz, Dominika Śniegulska-Grądzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Kramarek, Dominika Śniegulska-Grądzka
Prowadzący grup: Tadeusz Kowalski, Wojciech Kramarek, Grzegorz Lis, Mirosław Nejman, Dominika Śniegulska-Grądzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.