Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fizyka 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 114A-IBxxx-ISP-FI1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fizyka 1
Jednostka: Wydział Mechatroniki
Grupy: ( Fizyka )-Inżynieria biomedyczna-inż.-EITI
( Przedmioty techniczne )---EITI
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
 • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
 • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
 • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
 • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
 • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Jednostka decyzyjna:

103000 - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
114000 - Wydział Mechatroniki

Kod wydziałowy:

FI1

Numer wersji:

1

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami fizyki w zakresie mechaniki klasycznej, elektrodynamiki i optyki. Wykład jest realizowany ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb studentów kierunku Inżynierii Biomedycznej. W wykładzie podkreśla się uniwersalność i interdyscyplinarność praw fizyki, eksponuje jej doświadczalny charakter i elementy współczesnego naukowego obrazu Przyrody.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami fizyki w zakresie mechaniki
klasycznej, elektrodynamiki i optyki w zakresie typowym dla potrzeb Kierunku Inżynierii Biomedycznej. W wykładzie
podkreśla się uniwersalność i interdyscyplinarność praw fizyki, eksponuje jej doświadczalny
charakter i elementy współczesnego naukowego obrazu przyrody.

Treść wykładu

 1. Wstęp. Istota i struktura fizyki. Eksperyment, skala pomiaru i model w fizyce. (1h)

 2. Mechanika: Opis ruchu układu fizycznego. Zasady dynamiki Newtona. Równania ruchu. Zasady zachowania pędu, momentu pędu i energii. Siły zachowawcze i niezachowawcze. Ruch drgający. Rezonans układów drgających. Ruch falowy. Równania ruchu falowego. Elementy akustyki (zjawiska fizyczne w procesie słyszenia). Efekt Dopplera. Przyczynowość równań ruchu. Zjawiska
  nieliniowe w ruch drgającym i falowym. Elementy mechaniki relatywistycznej (12h).

 3. Elementy statyki i dynamiki płynów: przepływy laminarne i nielaminarne. Krew i układ krwionośny (2h).

 4. Elektrodynamika: pole elektryczne. Prawo Coulomba. Natężenie i potencjał pola elektrycznego. Prawo Gaussa. Równanie Poissona i Laplace'a. Pole elektryczne w dielektryku (zjawisko polaryzacji dielektrycznej).
  Pole magnetyczne. Siła Lorentza. Prawo Ampere'a dla prądów stałych i dla prądów zmiennych. Prawo indukcji Faradaya. Indukcyjność. Prawo Biota-Savarta. Równania Maxwella (postać różniczkowa i całkowa, interpretacja). Równania materiałowe. Dyspersja fal elektromagnetycznych. Promieniowanie UV (8h).

 5. Optyka: falowa i geometryczna. Polaryzacja. Interferencja fal. Dyfrakcja i jej rodzaje. Elementy transformacji optycznych. Związek dyfrakcji z transformatą Fouriera. Modele oka i wady wzroku. Urządzenia optyczne. Wstęp do teorii ciała doskonale czarnego (7h).


  Treść ćwiczeń
  Harmonogram ćwiczeń oraz ich treść odpowiada treści wykładów, w zakresie analizy, przykładów i rozwiązywania zadań.
  Zakres laboratorium
  Laboratorium zakresem swoim obejmuje oba semestry fizyki dla Kierunku Inżynierii Biomedycznej.

Literatura:

  1. J. Massalski, M. Massalska Fizyka dla inżynierów. Fizyka klasyczna WNT

  2. W. Bogusz, J. Garbarczyk, F. Krok, Podstawy Fizyki, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej,

  3. R. P. Feynmann, Rb. Leighton, M. SandsFeynmanna Wykłady z Fizyki PWN

  Zbiory zadań:

  1. K. Jezierski, B. Kołodka, K. Sierański Zadania z rozwiązaniami cz. I WNT 2002

  2. K. Blankiewicz, M. Igalson Zadania i problemy z fizyki. Zbiór zadań rachunkowych z fizyki

  3. W.Brański, M.Herman, L.Widomski, Zbiór zadań z fizyki -Elektryczność i magnetyzm

Metody i kryteria oceniania:

OCENA KOŃCOWA z przedmiotu:

0.4*wyk+0.3*ćw.+0.3*lab

Każdy element przedmiotu jest zaliczany oddzielnie. Brak pozytywnej oceny dla jednego z nich skutkuje niezaliczeniem przedmiotu.

Zaliczenie części wykładowej:

A. przygotowanie tekstów i edycja książki wg ustalonych zasad i w podziale na podgrupy.

B. egzamin obejmujący 5 pytań z 10 znanych wcześniej.

Dla osób niezainteresowanych realizacją projektu egzamin obejmujący 16 pytań spośród 35 znanych wcześniej.

ocena końcowa jest wystawiana na podstawie następujących relacji punkty-ocena:

pkt ocena

16-19 3

19.5-21.5 3.5

22-25.5 4

26-28 4.5

>28 5

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2023/2024 - sem. zimowy" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Petelczyc
Prowadzący grup: Joanna Aftyka, Teodor Buchner, Mateusz Ozimek, Monika Petelczyc
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

105000 - Wydział Fizyki
105000 - Wydział Fizyki
105000 - Wydział Fizyki
105000 - Wydział Fizyki
105000 - Wydział Fizyki
105000 - Wydział Fizyki
105000 - Wydział Fizyki
105000 - Wydział Fizyki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2022/2023 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Petelczyc
Prowadzący grup: Teodor Buchner, Mateusz Ozimek, Monika Petelczyc
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

105000 - Wydział Fizyki
105000 - Wydział Fizyki
105000 - Wydział Fizyki
105000 - Wydział Fizyki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-22
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Petelczyc
Prowadzący grup: Teodor Buchner, Mateusz Ozimek, Monika Petelczyc
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

105000 - Wydział Fizyki
105000 - Wydział Fizyki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Petelczyc
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

105000 - Wydział Fizyki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Petelczyc
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Petelczyc
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

105000 - Wydział Fizyki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Petelczyc
Prowadzący grup: Teodor Buchner, Mateusz Ozimek, Monika Petelczyc
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Petelczyc
Prowadzący grup: Monika Petelczyc
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

105000 - Wydział Fizyki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Żebrowski
Prowadzący grup: Jan Żebrowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

105000 - Wydział Fizyki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2015/2016 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2016-02-23 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Żebrowski
Prowadzący grup: Jan Żebrowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

105000 - Wydział Fizyki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2014/2015 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2015-02-23 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Żebrowski
Prowadzący grup: Jan Żebrowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

105000 - Wydział Fizyki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2013/2014 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2014-02-24 - 2014-09-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Żebrowski
Prowadzący grup: Jan Żebrowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

105000 - Wydział Fizyki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2012/2013 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2013-02-20 - 2013-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Żebrowski
Prowadzący grup: Jan Żebrowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

105000 - Wydział Fizyki

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-30)