Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Sieci następnej generacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 639A-ETTIN-IEP-SNAGZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Sieci następnej generacji
Jednostka: Ośrodek Kształcenia na Odległość
Grupy: ( Przedmioty razem )--inż. za. o.-EITI
( Przedmioty specjalistyczne )-Teleinformatyka-inż. za. o.-EITI
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kod wydziałowy:

SNAGZ

Numer wersji:

1

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu poznanie podstawowych rozwiązań architektonicznych, protokołów oraz technik stosowanymi w sieciach konwergentnych bazujących na koncepcji H.323, SIP i szerzej - NGN - zapoznanie z ważniejszymi technikami kształtującymi wizję przyszłego Internetu - nabycie podstawowych umiejętności w zakresie oceny alternatyw i doboru właściwych rozwiązań sieciowych NGN zależnie od wymagań operatorskich, realizacji usług aplikacyjnych z wykorzystaniem styków otwartych do warstwy sterowania zgłoszeniami i realizacji funkcji zarządzania zasobami sieci z wykorzystaniem niskopoziomowych styków do warstwy transportowej - zrozumienie roli systematycznego, architektonicznego spojrzenia na ewolucję sieci, zwłaszcza w ujęciu operatorskim, w dobie konwergencji sieci i usług.

Pełny opis:

1. Wprowadzenie do koncepcji sieci następnej generacji Geneza i podstawowe wymagania funkcjonalne na sieć następnej generacji.

Paradygmaty architektury sieci następnej generacji – ujęcie warstwowe i separacja warstw, współpraca z innymi sieciami i pojęcie bram medialnych oraz sygnalizacyjnych, ogólna rola sterowników poziomu zgłoszeń/usług oraz serwerów aplikacyjnych.

2. Sterowanie usługami w sieciach NGN na przykładzie sieci 3GPP Ewolucja architektury sieci 3GPP – zarys.

Warstwowa architektura sieci 3GPP, funkcje sterowania zgłoszeniami, funkcje bramowe dla mediów i dla sygnalizacji.

Przykład szczegółowy: koncepcja realizacji usług połączeniowych poprzez sieć pakietową i architektura sterowania w protokole BICC.

3. Architektura i protokoły H.323 Architektura usługowa H.3.2.3, bloki funkcjonalne i ich rola.

Sterowanie - model zgłoszenia.

Sterowanie połączeniem a sterowanie zgłoszeniem.

Praktyczne zastosowania H.323. Ewolucja H.323 na bazie rozszerzeń.

Współpraca systemów H.323 z innymi architekturami.

4. Architektura SIP Architektura usługowa SIP, serwery i ich rola.

Sterowanie - model zgłoszenia a sesja SIP, zgłoszenie/ dialog/ transakcja, podstawowe metody i mechanizmy SIP oraz ich rola w obsłudze sesji.

Protokół SDP jako protokół nawiązywania połączenia w architekturze SIP.

Adresowanie i routing zgłoszeń w sieci SIP – zasady i rola w realizacji usług.

Ewolucja SIP na bazie rozszerzeń protokołu – przykładowe rozszerzenia (np. Refer, Join i model 3pcc), idea usług Instant Messaging oraz usług obecności. Współpraca SIP z innymi protokołami sterowania.

5. Funkcje bramowe w NGN Współpraca różnych sieci w ramach NGN – koncepcja bram.

Bramy medialne i model współpracy warstwy sterowania zgłoszeniami/usługami z warstwą transportową.

Protokół H.248/Megaco – architektura styku MGCMGCP, model zgłoszenia, obsługa.

Bramy sygnalizacyjne: model współpracy funkcji sterowania w warstwie sygnalizacyjnej, transport sygnalizacji na bazie stosu SIGTRAN – architektura i protokoły, przykładowe zastosowanie w sieci 3GPP.

6. Współpraca międzydomenowa, koncepcja styków usługowych.

Współpraca międzydomenowa w sieciach NGN w warstwie sterowania zgłoszeniami: zestawienie roli standardów BICC, standard SIP-T/SIP-I, numeracja w sieci PSTN i w sieci IP - translacja numeracji wg ENUM.

Otwarte styki usługowe NGN: koncepcja styków jako rozwinięcie idei IN, styków popularne w zastosowaniach operatorskich, modele operatorskie Telco 2.0/3.0. 6. Sieć NGN/IMS Konwergencja usług i sieci - docelowa warstwowa architektura NGN wg organizacji normalizacyjnych.

Koncepcja podsystemów (IMS, PSTN/ISDN emulation/simulation, …).

Usługi i koncepcja filarów usługowych (service enablers).

7.Podsystem IMS Rola podsystemu IMS w realizacji usług dla terminali mobilnych i stacjonarnych.

Architektura podsystemu i sterowanie obsługą sesji.

Zasady realizacji usług sesyjnych: model z logiką usługową w sieci macierzystej - zasady kierowania wiadomości SIP, profile usługowe abonenta, współpraca warstwy sterowania sesją z warstwą aplikacyjną, scenariusze usługowe i sygnalizacja.

Sterowanie jakością przekazu - powiązanie warstwy sterowania sesją z warstwą transportową .

Bezpieczeństwo i architektura SBC (Session Border Controller).

Emulacja/symulacja PSTN/ISDN jako przykładowa aplikacja IMS.

8. Warstwa transportowa NGN w koncepcji 3GPP/TISPAN Architektura sieci transportowej 4G: system EPS, sieć EPC.

Transportowe funkcje sterowania w obrębie EPC: sterowanie zasobami, sterowanie dostępem do sieci – architektura i zasady realizacji usług o różnym dostępie do sieci.

Zasady współpracy aplikacji z warstwą transportową: koncepcja sterowania transportem z wykorzystaniem serwera polityk, elementy protokołu Diameter oraz mechanizmy zapewniania jakości transferu.

9. Wybrane aspekty ewolucji sieci: zagadnienia QoS Ruch i zjawisko przeciążenia w sieci IP, podstawowe zakresy obciążenia ruchowego sieci – transparentny, elastyczny i przeciążenie - a potrzeba sterowania zasobami i ruchem, klasyczne mechanizmy zapewniania jakości – spojrzenie krytyczne, koncepcja operatorska IPX oraz Internet niezarządzany.

Aspekty przyszłościowe: nowe paradygmaty zarządzania ruchem jak sterowanie przepływowe (flow-aware networking) oraz opłaty za przeciążenie (congestion pricing).

10.Wybrane aspekty ewolucji sieci: ewolucja sieci dostarczania treści Usługi dostarczanie treści: wymagania i przykładowe odmiany takich sieci (sieci P2P, sieci CDN, sieci społecznościowe).

Przypadek sieci CDN: podstawy sieci CDN (Content Delivery Network): buforowanie treści (WEB caching) a sieci CDN, architektura i główne funkcje CDN (alokacja treści, kierowanie zapytań i wybór serwera, biling), zastosowania.

Ewolucja sieci CDN: ograniczenia współczesnych rozwiązań CDN, koncepcja CDNI (CDN Interconnection) jako opcja rozwoju w stronę globalnej sieci CDN, koncepcja NGCD (Next Generation Content Delivery) / cloud acceleration.

Sieci treści na tle koncepcji przyszłego Internetu.

11.Wybrane aspekty ewolucji sieci: wirtualizacja sieci i sieci programowalne

Wstęp: ograniczenia obecnego Internetu (wydajność, niezawodność, modele biznesowe).

Wirtualizacja zasobów – spojrzenie klasyczne.

Multipleksacja i agregacja jako podstawa przetwarzania w chmurze.

Wirtualizacja sieci i sieci nakładkowe, federacja sieci.

Zastosowanie technik komutacji i przełączania w wirtualizacji sieci: architektura OpenFlow i koncepcja sieci programowalnych (Software Defined Network).

Literatura:

1. Zuidweg J. Next Generation Intelligent Networks, 2002.

2. Jajszczyk A. Transport sygnałów w sieciach nowej generacji, Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne, nr 4, 2003.

3. Poikselka M. IMS - IP Multimedia concepts and services in the mobile domain, Wiley, 2004 i nowsze edycje.

4. Mueller S.M. APIs and Protocols for Convergent Network Services, McGraw-Hill, 2002.

5. Materiały w przykładowych witrynach WWW:

6. International Softswitch Consortium: http://www.softswitch.org

7. Centrum informacyjne SIP: http://www.sipcenter.com

8. Pomocnicze materiały z witryn 3GPP i ETSI (wymaga przeglądania): http://www.3gpp.org/specifications/specifications http://www.3gpp.org/ftp/webExtensions/TISPAN_transfers/TISPAN_doc.pdf

Efekty uczenia się:

1. Wiedza

Student zna architekturę sieci konwergentnej, protokoły komunikacyjne stosowane w sieciach konwergentnych, ich rolę oraz rozwiązania alternatywne, wzajemne powiązania; student rozumie problematykę zapewniania jakości przekazu (QoS) w sieciach oraz zna podstawowe techniki sieciowe związane z koncepcją przyszłego Internetu.

Student zna obecny stan rozwoju sieci konwergentnych oraz rozumie przyczyny i kierunki jej ewolucji; student zna protokoły komunikacyjne stosowane w sieciach konwergentnych i kierunki ich rozwoju oraz rozumie problematykę zapewniania jakości przekazu (QoS) w sieciach oraz potencjalne kierunki ewolucji w tym zakresie; student zna podstawowe techniki nadające kierunek rozwoju Internetu.

Student zna istotę architektury sieci konwergentnych i rozumie rolę poszczególnych warstw w tej architekturze.

2. Umiejętności

Opanowanie wybranych elementów wykładu na podstawie samodzielnie wyszukiwanych informacji.

Student rozumie istotę architektury sieci konwergentnych i rolę poszczególnych warstw w tej architekturze i na tej podstawie potrafi pozycjonować rozwiązania techniczne (protokoły) występujące w rzeczywistych systemach

Student potrafi porównać (ocenić przydatność) poszczególnych rozwiązań technicznych opartych na konkretnych zestawach protokołów z punktu widzenia stawianych wymagań użytkowych oraz w aspekcie ekonomicznym z punktu widzenia ich oczekiwanej ewolucji w czasie.

3. Kompetencje społeczne

Student potrafi współdziałać w niewielkim zespole wykonującym wspólne zadanie o wielu elementach składowych o różnym priorytecie i różnej złożoności.

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. letni" (w trakcie)

Okres: 2022-02-23 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Jarociński, Marek Średniawa
Prowadzący grup: Michał Jarociński, Marek Średniawa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Kategoria opłat przedmiotu:

Przedmiot

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Jarociński, Marek Średniawa
Prowadzący grup: Marek Średniawa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Kategoria opłat przedmiotu:

Przedmiot

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Średniawa
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

639000 - Studia Zaoczne na Odległość

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Średniawa
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 45 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Wykład, 45 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Średniawa
Prowadzący grup: Marek Średniawa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

639000 - Studia Zaoczne na Odległość

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 45 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Wykład, 45 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Piwowarska
Prowadzący grup: Elżbieta Piwowarska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

639000 - Studia Zaoczne na Odległość

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 45 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Wykład, 45 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Piwowarska
Prowadzący grup: Elżbieta Piwowarska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

639000 - Studia Zaoczne na Odległość

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2015/2016 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2016-02-23 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 45 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Wykład, 45 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Piwowarska
Prowadzący grup: Elżbieta Piwowarska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

639000 - Studia Zaoczne na Odległość

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2014/2015 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2015-02-23 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 45 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Wykład, 45 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Piwowarska
Prowadzący grup: Elżbieta Piwowarska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

639000 - Studia Zaoczne na Odległość

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2013/2014 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2014-02-24 - 2014-09-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 45 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Wykład, 45 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Piwowarska
Prowadzący grup: Elżbieta Piwowarska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

639000 - Studia Zaoczne na Odległość

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-1 (2022-08-04)