Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język angielski 1, poziom B1 (s3)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 7190-00000-ISP-0902
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język angielski 1, poziom B1 (s3)
Jednostka: Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii
Grupy: Przedmioty z sem. 3, studia stacjonarne I stopnia, WBMiP
Przedmioty z sem. 3, studia stacjonarne I stopnia, WBMiP
Przedmioty z sem. 3, studia stacjonarne I stopnia, WBMiP
Przedmioty z sem. 3, studia stacjonarne I stopnia. WBMiP
Strona przedmiotu: https://www.pw.plock.pl/zl
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem lektoratu jest przygotowanie studentów kontynuujących naukę do egzaminu na poziomie B2.

Zarys programu obejmuje cele i treści w ramach czterech sprawności językowych:

rozumienie mowy i tworzenie wypowiedzi,

rozumienie tekstu ze słuchu i analiza tekstu,

i sprawność pisania zróżnicowanych pod względem formy tekstów na zadany temat.

Literatura:

1. Bell, J. and R. Gower. First Expert 3rd ed. Pearson Education Ltd. London 2014

2. Kenny, N. and L. Luque-Mortimer. First Certificate Practice Tests Plus. Pearson Education Ltd. London 2008

3. Kenny, N. and R. Mann. First Certificate Student's Resource Book. Pearson Education Ltd. London 2015

4. Emmerson, P. Business Grammar Builder. Macmillan ELT. London 2002

5. Linde-Usiekniewicz, J. (ed.). Wielki słownik angielsko – polski i polsko –angielski. PWN/Oxford.Warszawa 2006

6. Murphy, R. English Grammar in Use. Cambridge University Press. Cambridge 1995

Efekty uczenia się:

Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł w języku angielskim, dokonywać ich interpretacji i wyciągać wnioski.

U01_01

"Przygotowanie samodzielne tematu wypowiedzi ustnej lub pisemnej. Streszczanie dłuższych fragmentów tekstu; wyszukiwanie szczegółowych informacji w nowym tekście; logiczne dopasowywanie brakujących fragmentów tekstu.

"

C1A_U01_01

T1A_U01

Potrafi napisać krótki tekst, przedstawiając najważniejsze informacje oraz argumenty za i przeciw. Umie napisać list (e-mail), w którym przedstawia informacje o sobie lub innych, zadaje pytania lub odpowiada na zadane pytania. Potrafi napisać raport, uwzględniający wskazane zagadnienia lub najważniejsze informacje.

U03_01

Analiza modelowych tekstów: poznawanie typowych zwrotów i struktury tekstu (rozprawka, list, artykuł, raport) na zajęciach. Tworzenie własnych form pisemnych w ramach pracy własnej w domu. Rozwiązywanie testów leksykalno-gramatycznych.

C1A_U03_01

T1A_U03

Potrafi zrozumieć standardowe wypowiedzi w języku angielskim, z zakresu życia codziennego, akademickiego i zawodowego. Rozumie dłuższe wypowiedzi, np. główne zagadnienia wykładu, przemówienia, prezentacji i dyskusji (pod warunkiem, że zna tematykę wypowiedzi). Potrafi wypowiedzieć się i uczestniczyć w rozmowie na tematy ogólne, podając swoje argumenty, zgadzać się lub nie zgadzać się z rozmówcą. Potrafi opisywać zagadnienie, opisywać konkretny przedmiot lub proces. Potrafi czytać ze zrozumieniem nowe teksty w języku angielskim, popularnonaukowe i z zakresu swojej specjalności.

U06_01

Słuchanie różnorodnych wypowiedzi w nawiązaniu do omawianych zagadnień; ćwiczenie rozumienia tekstu ze słuchu. Słuchanie oryginalnych tekstów anglojęzycznych. Odpowiadanie na pytania lektora; ćwiczenie krótkiej wypowiedzi i przygotowywanie dłuższej wypowiedzi.

C1A_U06_01

T1A_U06

Potrafi wypowiedzieć się i uczestniczyć w rozmowie na tematy ogólne, podając swoje argumenty, zgadzać się lub nie zgadzać się z rozmówcą. Potrafi opisywać zagadnienie, opisywać konkretny przedmiot lub proces.

U04_01

Odpowiadanie na pytania lektora; wypowiadanie się na zadany temat na zajęciach: ćwiczenie krótkiej spontanicznej wypowiedzi i tworzenie dłuższej przygotowanej wypowiedzi.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie każdego modułu zależy od spełnienia trzech kryteriów: obecności na zajęciach, opanowania materiału dla danego modułu i nakładu pracy własnej. Szczegółowy regulamin zaliczania modułu jest dostępny na stronie internetowej Zespołu Lektorów: http://www.zl.pw.plock.pl/pl/regulamin_zaliczania_modulu.html

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2022/2023 - sem. zimowy" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Kowalski, Monika Łapiak
Prowadzący grup: Robert Kowalski, Monika Łapiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Kowalski
Prowadzący grup: Ewa Gizińska, Robert Kowalski, Monika Łapiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Kowalski
Prowadzący grup: Ewa Gizińska, Robert Kowalski, Gabriela Zawadzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Łapiak
Prowadzący grup: Robert Kowalski, Monika Łapiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Kowalski, Monika Łapiak
Prowadzący grup: Robert Kowalski, Monika Łapiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Ćwiczenia - Ocena łączna

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Roman Gąsecki
Prowadzący grup: Roman Gąsecki, Monika Łapiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Roman Gąsecki
Prowadzący grup: Roman Gąsecki, Robert Kowalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2015/2016 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Roman Gąsecki, Robert Kowalski
Prowadzący grup: Roman Gąsecki, Robert Kowalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2014/2015 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2014-09-29 - 2015-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Roman Gąsecki, Ewa Gizińska, Monika Łapiak
Prowadzący grup: Roman Gąsecki, Ewa Gizińska, Monika Łapiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2013/2014 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2013-10-01 - 2014-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Roman Gąsecki, Ewa Gizińska, Monika Łapiak
Prowadzący grup: Roman Gąsecki, Ewa Gizińska, Monika Łapiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-14)