Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Organizacja produkcji budowlanej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 7190-BU000-IZP-0340
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Organizacja produkcji budowlanej
Jednostka: Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii
Grupy: Przedmioty z sem. 7, studia niestacjonarne I stopnia, WBMiP
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest nabycie przez studentów umiejętności i kompetencji w zakresie organizowania bezpiecznego zagospodarowania placu budowy oraz organizowania robót budowlanych z wykorzystaniem programu komputerowego do planowania przedsięwzięć budowlanych.

Pełny opis:

W1. Metody planowania budowy. Metody organizacji procesów budowlanych – podstawy zarządzania; metody planowania; sposoby wykonywania procesów budowlanych; metoda pracy ciągłej równomiernej; metoda mechanizacji kompleksowej. Metody planowania przedsięwzięć w oparciu o modele BIM.

W2. Harmonogramy budowlane. Problemy rozdziału zasobów – klasyfikacja harmonogramów budowlanych; graficzne formy odwzorowań na harmonogramach; sposoby kalkulacji czasu wykonania procesów budowlanych; analizy potrzeb zasobowych.

W3. Komputerowe harmonogramowanie produkcji budowlanej – modelowanie sieciowe zależności technologiczno-organizacyjnych między procesami budowlanymi; rodzaje zadań w strukturze przedsięwzięć; analiza czasowa; bilansowanie zasobów.

W4. Zagospodarowanie placu budowy. Problemy lokalizacyjno-transportowe. – struktura placu (zaplecza) budowy; organizacja zaplecza produkcyjnego; organizacja składowisk i zaplecza magazynowego; organizacja zaplecza socjalno-administracyjnego; organizacja transportu wewnętrznego; projektowanie zaplecza budowy.

W5. Planowanie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie.

W6. Monitorowanie przebiegu relizacji budowy

Literatura:

1. Jaworski K. M., Metodologia projektowania realizacji budowy, PWN, Warszawa 1999.

2. Jaworski K. M., Podstawy organizacji budowy, PWN, Warszawa 2004.

3. Maj T., Organizacja budowy, WSiP, Warszawa 2007.

4. Zieliński B., Microsoft Project 2007 w praktyce, PROED, Warszawa 2010.

5. Praca zbiorowa pod red. Połońskiego M., Kierowanie budowlanym procesem inwestycyjnym, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2009.

6. Kowalczyk Z., Zabielski J., Kosztorysowanie i normowanie w budownictwie, WSIP, Warszawa 2005.

7. Kenley R., Seppanen O., Location-based Management for Construction, Spon Press, Londyn, 2010.

8. Chatfield C., Johnson T., Microsoft Project 2013 krok po kroku, Wydawnictwo Promise, 2013

9. Marcinkowski R., Krawczyńska-Piechna A., Projektowanie realizacji budowy, PWN, 2019

Metody i kryteria oceniania:

1. Zasady obecności studenta na zajęciach:

Zajęcia wykładowe mogą być realizowane zdalnie przy wykorzystaniu aplikacji MS Teams.

• Obowiązkowe uczestnictwo na pierwszych zajęciach wykładowych oraz na zajęciach na których prowadzone są sprawdziany z wykładów.

• Obowiązkowe uczestnictwo na zajęciach projektowych (dopuszcza się limit nieobecności – 2 zajęcia)

• Nieobecności studenta na zajęciach obowiązkowych należy usprawiedliwić oraz uzyskać od prowadzącego informację o sposobie uzupełnienia w trybie indywidualnym realizowanych na nich czynności programowych.

2. Weryfikacja osiągnięcia efektów uczenia się prowadzona jest poprzez:

• Egzamin zrealizowany w dwóch cząstkach składowych:

o Część pierwsza - sprawdzian obejmujący podstawowe zagadnienia metod planowania (W1) i zagadnienia modelowania sieciowego przedsięwzięć (W3); część pierwsza stanowi część składową egzaminu o wadze 30% - zarówno pod względem zakresu weryfikowanego materiału jak i oceny.

o Część druga – sprawdzian, obejmujący odpowiedzi na pytania problemowe z zakresu: zagospodarowania terenu budowy, znajomości przepisów bhp podczas realizacji robót budowlanych i planowania bioz, znajomości zasad organizowania i monitorowania przebiegu robót budowlanych (W2, W4, W5, W6). Część druga stanowi składową egzaminu o wadze 70% - zarówno pod względem zakresu weryfikowanego materiału jak i oceny.

• Opracowanie projektowe obejmujące zagospodarowanie terenu budowy (z elementami planu bioz oraz harmonogram realizacji przedsięwzięcia (w programie MS Project); obrona ustna projektu tj. uzasadnienie przyjętych rozwiązań – po przyjęciu kompletnego projektu przez prowadzącego.

3. Zasady zaliczania zajęć, przedmiotu i wystawiania oceny końcowej z przedmiotu (metody oceny w karcie przedmiotu) (§ 11. ust. 2 Regulaminu studiów PW).

• Zaliczenie projektu odbywa się na podstawie opracowań projektowych przedkładanych prowadzącemu oraz obrony tych opracowań w formie ustnej na oceny. Ocena z projektu przekazywana jest kierownikowi przedmiotu do wykorzystania przy ustalaniu oceny końcowej z przedmiotu. Ocena z projektu stanowi 40% oceny końcowej.

• Część pierwsza egzaminu oceniana jest na ocenę, która stanowi ocenę cząstkową z egzaminu. Termin tej części ustalany jest co najmniej z wyprzedzeniem 2 zjazdów z podaniem ich zakresu problemowego i formy.

• Ocenę końcową z przedmiotu ustala się na podstawie średniej z ocen z: pierwszej części egzaminu (waga 18%), drugiej części egzaminu (waga 42 %) i opracowania projektowego (waga 40%).

4. Tryb ogłaszania ocen uzyskiwanych przez studentów oraz zasady poprawiania ocen:

• Oceny są ogłaszane na zajęciach, a ich uzasadnienie podaje prowadzący.

• Każdą ocenę można poprawić w czasie konsultacji po wcześniejszym uzgodnieniu z prowadzącym.

5. Możliwości i zasady udziału studentów w dodatkowych terminach sprawdzianów i egzaminów:

• Dodatkowe 2 terminy poprawkowe części pierwszej egzaminu (sprawdzianu) ustala wykładowca w porozumieniu z grupą studentów, którzy mają ze sprawdzianów oceny niedostateczne.

• Student ma prawo przystąpić do każdej części egzaminu w trzech wybranych terminach spośród wyznaczonych w sesji egzaminacyjnej, w tym do dwóch w sesji zimowej oraz jednego w sesji jesiennej.

• Dopuszcza się zdawanie egzaminu w trybie indywidualnym – poza terminami ustalonymi przez Dziekana Wydziału – po wcześniejszym uzgodnieniu z kierownikiem przedmiotu.

6. Zasady powtarzania z powodu niezadowalających wyników w nauce:

• Zajęcia wykładowe podlegają powtórzeniu – w sytuacji niezaliczenia jednego lub obu sprawdzianów.

• Zajęcia projektowe wymagają powtórzenia w sytuacji nieuczestniczenia w zajęciach projektowych lub uzyskania niedostatecznej oceny z zajęć projektowych.

7. Określenie rodzaju materiałów i urządzeń dopuszczonych do używania przez studentów podczas weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się:

• Podczas weryfikacji efektów uczenia się student nie może korzystać z dodatkowych materiałów i urządzeń.

• Sprawdzający efekty uczenia się może dopuścić korzystanie przez studenta z dodatkowych materiałów do wykonania określonego zadania.

8. Informacja dotycząca niesamodzielności pracy podczas weryfikacji efektów uczenia się:

• Stwierdzenie niesamodzielności pracy podczas weryfikacji efektów uczenia się skutkuje przerwaniem procesu weryfikacji z wystawieniem oceny niedostatecznej.

9. Informacja dotycząca zgody lub braku zgody na rejestrowanie dźwięku i obrazu podczas zajęć: nie dopuszcza się rejestrowania dźwięku i obrazu podczas zajęć.

10. Informacja dotycząca zasad i terminu wglądu przez studentów do ocenionych prac:

oceniający prace zapewnia wgląd do ocenionych prac po ogłoszeniu wyników sprawdzianów.

11. Inne dodatkowe informacje niezbędne w realizacji zajęć, zgodne z Regulaminem studiów PW: Osiąganie efektów uczenia się zapisane w karcie przedmiotu identyfikowane jest poprzez krótkie formy zadań i testów oraz sposób przedstawiania zagadnień problemowych przez studenta.

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2022/2023 - sem. zimowy" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 20 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Krawczyńska-Piechna
Prowadzący grup: Anna Krawczyńska-Piechna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 20 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Wykład, 20 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Krawczyńska-Piechna
Prowadzący grup: Anna Krawczyńska-Piechna, Paweł Krzemiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Projekt - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 20 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Wykład, 20 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Krawczyńska-Piechna, Roman Marcinkowski
Prowadzący grup: Maciej Banach, Anna Krawczyńska-Piechna, Paweł Krzemiński, Roman Marcinkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Projekt - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 20 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Wykład, 20 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Krawczyńska-Piechna
Prowadzący grup: Maciej Banach, Anna Krawczyńska-Piechna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Projekt - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 20 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Wykład, 20 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Krawczyńska-Piechna
Prowadzący grup: Anna Krawczyńska-Piechna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Projekt - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 20 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Wykład, 20 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Krawczyńska-Piechna
Prowadzący grup: Maciej Banach, Anna Krawczyńska-Piechna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Projekt - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Krawczyńska-Piechna
Prowadzący grup: Anna Krawczyńska-Piechna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Projekt - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2015/2016 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Roman Marcinkowski
Prowadzący grup: Maciej Banach, Roman Marcinkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Projekt - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4a (2022-10-03)