Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Angielska terminologia chemiczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 7190-TC000-ISP-0150
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Angielska terminologia chemiczna
Jednostka: Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii
Grupy: Przedmioty z sem. 6, TPN studia stacjonarne I stopnia, WBMiP
Przedmioty z sem. 6, TTS studia stacjonarne I stopnia, WBMiP
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Jednostka decyzyjna:

Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii

Instytut Chemii

Zakład Chemii i Technologii Organicznej

Kod wydziałowy:

CS1A_04

Liczba godzin zajęć praktycznych:

0

Liczba godzin zajęć teoretycznych:

15

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest uzyskanie przez studenta umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie: podstawowego słownictwa w języku angielskim w zakresie chemii, profesjonalnego słownictwa w języku angielskim związanego z pracą w laboratorium i technikami laboratoryjnymi oraz procesami technologicznymi, typowej terminologii w języku angielskim stosowanej podczas przygotowywania publikacji i opracowań, a szczególnie ich streszczeń w zakresie technologii chemicznej oraz wygłaszania referatów i przedstawiania prezentacji w zakresie technologii chemicznej; przygotowywania w języku angielskim streszczenia opracowania w zakresie technologii chemicznej; opracowania w języku angielskim krótkiej prezentacji z zakresu technologii chemicznej.

Pełny opis:

C1 - Budowa materii - zapoznanie z terminami dotyczącymi budowy materii w języku angielskim; czytanie i tłumaczenie fragmentów tekstów z anglojęzycznych podręczników; C2 - Stany skupienia materii i przemiany fazowe - zapoznanie z terminami dotyczącymi stanów skupienia materii i przemian fazowych w języku angielskim; czytanie i tłumaczenie fragmentów tekstów z anglojęzycznych podręczników; Podstawowe prawa chemiczne - zapoznanie z terminami dotyczącymi podstawowych praw chemicznych w języku angielskim; czytanie i tłumaczenie fragmentów tekstów z anglojęzycznych podręczników; C3 - Związki chemiczne - zapoznanie z nomenklaturą wybranych związków chemicznych w języku angielskim; tworzenie nazw związków w języku angielskim na podstawie wzorów chemicznych; zapisywanie wzorów chemicznych na podstawie nazw związków w języku angielskim; czytanie i tłumaczenie wybranych tekstów z anglojęzycznych katalogów substancji chemicznych; C4 - Reakcje chemiczne - zapoznanie z nomenklaturą dotyczącą reakcji chemicznych; słowny zapis reakcji chemicznych na podstawie równań reakcji chemicznych; pisanie równań reakcji chemicznych na podstawie słownego zapisu reakcji chemicznych; C5 - Praca w laboratorium i techniki laboratoryjne - zapoznanie ze słownictwem w języku angielskim służącym do opisu czynności wykonywanych w laboratorium i technik laboratoryjnych; czytanie i tłumaczenie fragmentów tekstów z anglojęzycznych podręczników dotyczących czynności wykonywanych w laboratorium i technik laboratoryjnych; C6 - Eksperymenty chemiczne - czytanie i tłumaczenie fragmentów anglojęzycznych podręczników dotyczących wykonywania eksperymentów chemicznych, głównie prowadzenia syntez chemicznych; C7 - C9 - Procesy chemiczne - zapoznanie z terminologią dotyczącą procesów chemicznych (surowce, produkty, katalizatory, parametry procesowe, wskaźniki procesów, aparatura, opis przebiegu procesu chemicznego); czytanie i tłumaczenie wybranych tekstów z anglojęzycznych podręczników oraz dokumentów z obszaru technologii chemicznej; C10 - C11 - Publikacje i opracowania w języku angielskim - zapoznanie z typowymi zwrotami stosowanymi podczas przygotowywania publikacji i opracowania, a szczególnie ich streszczeń; czytanie i tłumaczenie fragmentów tekstów z anglojęzycznych publikacji; przygotowanie streszczenia (opracowania w ramach zadania domowego); C12 - C13 - Referaty i prezentacje w języku angielskim - zapoznanie z typowymi zwrotami stosowanymi podczas wygłaszania referatu i przedstawiania prezentacji; czytanie i tłumaczenie anglojęzycznych referatów; opracowanie krótkiej prezentacji (w ramach zadania domowego).

Literatura:

1. Domański P.: English in Science and Technology, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1996; 2. Szkutnik L. L.: Elementary Scientific English, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1986; 3. Baszyńska I., Idźkowska J., Kopańska Macur J.: English in the Natural Sciences, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2002; 4. Charmas M.: English for Students of Chemistry, Maria Curie-Skłodowska University Press, Lublin 2008; 5. Praca zbiorowa: Słownik naukowo-techniczny angielsko-polski, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2004; 6. Praca zbiorowa: Słownik naukowo-techniczny polsko-angielski, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2004; 7. Semeniuk B., Maludzińska G.: Słownik chemiczny polsko-angielski, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2003; 8. Semeniuk B., Maludzińska G.: Słownik chemiczny angielsko-polski, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2003; 9. Czekierda K.: Słownik ochrony środowiska i ochrony przyrody, Polish-English, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 1996; 10. Czekierda K.: Słownik ochrony środowiska i ochrony przyrody, English-Polish, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 1996

Efekty uczenia się:

Kategoria: umiejętności (profil ogólnoakademicki)

Efekt U03_01

Potrafi przygotować streszczenie opracowania w języku angielskim w zakresie technologii chemicznej.

Sposób weryfikacji efektu: Obserwacja podczas pracy (C10, C11), Zadanie domowe (C10, C11)

Efekt U04_01

Potrafi przygotować krótką prezentację w języku angielskim z zakresu technologii chemicznej.

Sposób weryfikacji efektu: Obserwacja podczas pracy (C12 - C13), Zadanie domowe (C12 - C13)

Efekt U06_01

Posiada umiejętności językowe w zakresie języka angielskiego, umożliwiające porozumiewanie się, a także rozumienie dokumentów z obszaru technologii chemicznej.

Sposób weryfikacji efektu: Obserwacja podczas pracy (C1 - C13), Kolokwium (C1- C9); Zadanie domowe (C10-C13)

Kategoria: kompetencje (profil ogólnoakademicki)

Efekt K01_01

Rozumie potrzebę ciągłego doskonalenia znajomości języka angielskiego, w tym w zakresie technologii chemicznej.

Sposób weryfikacji efektu: Obserwacja podczas pracy (C1 - C13); Kolokwium (C1 - C9); Zadanie domowe (C10 - C13)

Metody i kryteria oceniania:

Regulamin przedmiotu

1. Brak jest rekomendacji lub ograniczeń, wynikających z wymaganej kolejności realizowania przedmiotów w planie studiów, odnośnie uczestnictwa studenta w ćwiczeniach audytoryjnych.

2. Obecność studenta na ćwiczeniach audytoryjnych jest obowiązkowa i jest sprawdzana przez prowadzącego zajęcia. Podczas ćwiczeń audytoryjnych są dopuszczalne dwie usprawiedliwione nieobecności studenta. Usprawiedliwienia nieobecności studenta dokonuje prowadzący zajęcia na podstawie pisemnego usprawiedliwienia przedstawionego przez studenta.

3. Efekty uczenia się są weryfikowane na podstawie: dwóch kolokwiów obejmujących tematykę ćwiczeń audytoryjnych, aktywnego uczestnictwa studenta w zajęciach podczas ćwiczeń audytoryjnych oraz dwóch zadań domowych przygotowanych przez studenta.

4. Kolokwia mają formę pisemną i podczas ich przeprowadzania student nie powinien korzystać z żadnych materiałów i urządzeń z wyjątkiem długopisu lub pióra. Zadania domowe powinny być przygotowane i przekazane przez studenta drogą elektroniczną zgodnie z wytycznymi określonymi przez prowadzącego zajęcia.

5. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie dwóch pisemnych kolokwiów oraz złożenie dwóch zadań domowych zaakceptowanych przez prowadzącego zajęcia. Student może uzyskać z kolokwium maksimum 30 punktów. Warunkiem zaliczenia kolokwium jest uzyskanie minimum 16 punktów. Zadanie domowe, zaakceptowane przez prowadzącego zajęcia, jest oceniane w skali 3 – 5 punktów. Za aktywne uczestnictwo w zajęciach podczas ćwiczeń audytoryjnych student może uzyskać maksimum 5 punktów. Przeliczenie liczby punktów na ocenę z przedmiotu jest przeprowadzane w następujący sposób: < 38 punktów – 2,0 (dwa); 38 punktów – 45 punktów – 3,0 (trzy); 46 punktów – 53 punkty – 3,5 (trzy i pół); 54 punkty – 61 punktów – 4,0; (cztery); 62 punkty – 69 punktów – 4,5 (cztery i pół); 70 punktów – 75 punktów – 5,0 (pięć).

6. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności na kolokwium przeprowadzonym w terminie podstawowym lub niezaliczenia kolokwium, przeprowadzonego w terminie podstawowym, student ma prawo do jednorazowego przystąpienia do kolokwium w terminie dodatkowym. W przypadku niezaakceptowania zadania domowego przez prowadzącego zajęcia w terminie podstawowym student ma prawo do jednorazowego złożenia poprawionego zadania domowego w terminie dodatkowym. Terminy podstawowe i terminy dodatkowe są określone w harmonogramie ćwiczeń audytoryjnych.

7. Wyniki z kolokwiów są przekazywane do wiadomości studenta drogą elektroniczną niezwłocznie po przeprowadzeniu kolokwiów w terminach podstawowych, a w przypadku przystępowania studenta do kolokwiów w terminach dodatkowych niezwłocznie po przeprowadzeniu kolokwiów w terminach dodatkowych. Wyniki z zadań domowych są przekazywane do wiadomości studenta drogą elektroniczną niezwłocznie po złożeniu zadań domowych w terminie podstawowym, a w przypadku złożenia zadań domowych przez studenta w terminie dodatkowym, niezwłocznie po złożeniu zadań domowych w terminie dodatkowym. Ocena z przedmiotu jest przekazywana do wiadomości studenta drogą elektroniczną niezwłocznie po jej wystawieniu.

8. Rejestrowanie dźwięku i obrazu przez studenta podczas ćwiczeń audytoryjnych jest zabronione.

9. Prowadzący zajęcia umożliwia studentowi wgląd do kolokwiów oraz zadań domowych do końca roku akademickiego, w którym student uczestniczył w ćwiczeniach audytoryjnych.

10. Student, który nie zaliczył przedmiotu, ma prawo do powtarzania ćwiczeń audytoryjnych i wówczas jest zobowiązany do: obecności na ćwiczeniach audytoryjnych, przystępowania do kolokwiów, a także składania zadań domowych na zasadach przedstawionych w regulaminie przedmiotu i z uwzględnieniem harmonogramu ćwiczeń audytoryjnych obowiązujących w semestrze, w którym student powtarza ćwiczenia audytoryjne.

Aneks do Regulaminu przedmiotu w związku z pandemią COVID-19

1. Traci moc pkt 2.

2. Pkt 3 otrzymuje brzmienie: „Efekty uczenia się są weryfikowane na podstawie: dwóch kolokwiów obejmujących tematykę ćwiczeń audytoryjnych, aktywnego uczestnictwa studenta w zajęciach podczas ćwiczeń audytoryjnych oraz poprzez realizowanie zdalnie dodatkowych zadań wyznaczonych przez prowadzącego zajęcia, a także dwóch zadań domowych przygotowanych przez studenta”.

3. Pkt 4 otrzymuje brzmienie: „Student powinien przystępować do kolokwiów w terminie podstawowym. Kolokwia są realizowane zdalnie i podczas ich przeprowadzania student nie powinien korzystać z żadnych materiałów i urządzeń, z wyjątkiem urządzeń umożliwiających studentowi przystąpienie do kolokwium i przesłanie kolokwium. Zadania dodatkowe i zadania domowe powinny być przygotowane i przekazane przez studenta drogą elektroniczną zgodnie z wytycznymi określonymi przez prowadzącego zajęcia”.

4. Pkt 5 otrzymuje brzmienie: „Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie dwóch pisemnych kolokwiów oraz złożenie dwóch zadań domowych zaakceptowanych przez prowadzącego zajęcia. Student może uzyskać z kolokwium maksimum 30 punktów. Warunkiem zaliczenia kolokwium jest uzyskanie minimum 16 punktów. Zadanie domowe, zaakceptowane przez prowadzącego zajęcia, jest oceniane w skali 3 – 5 punktów. Za aktywne uczestnictwo w zajęciach podczas ćwiczeń audytoryjnych oraz poprzez realizowanie zdalnie dodatkowych zadań, wyznaczonych przez prowadzącego zajęcia, student może uzyskać maksimum 5 punktów. Przeliczenie liczby punktów na ocenę z przedmiotu jest przeprowadzane w następujący sposób: < 38 punktów – 2,0 (dwa); 38 punktów – 45 punktów – 3,0 (trzy); 46 punktów – 53 punkty – 3,5 (trzy i pół); 54 punkty – 61 punktów – 4,0; (cztery); 62 punkty – 69 punktów – 4,5 (cztery i pół); 70 punktów – 75 punktów – 5,0 (pięć)”.

5. Pkt 6 otrzymuje brzmienie: „W przypadku usprawiedliwionego nieprzystąpienia do kolokwium przeprowadzanego w terminie podstawowym lub niezaliczenia kolokwium, przeprowadzanego w terminie podstawowym, student ma prawo do jednorazowego przystąpienia do kolokwium w terminie dodatkowym. W przypadku niezaakceptowania zadania domowego przez prowadzącego zajęcia w terminie podstawowym student ma prawo do jednorazowego złożenia poprawionego zadania domowego w terminie dodatkowym. Terminy podstawowe i terminy dodatkowe są określone w harmonogramie ćwiczeń audytoryjnych. Terminy dodatkowe mogą być także indywidualnie uzgadniane ze studentami”.

6. Pkt 7 otrzymuje brzmienie: „Wyniki z kolokwiów są przekazywane do wiadomości studenta drogą elektroniczną niezwłocznie po przeprowadzeniu kolokwiów w terminach podstawowych, a w przypadku przystępowania studenta do kolokwiów w terminach dodatkowych niezwłocznie po przeprowadzeniu kolokwiów w terminach dodatkowych. Wyniki z zadań domowych i dodatkowych zadań są przekazywane do wiadomości studenta drogą elektroniczną niezwłocznie po wyznaczonym terminie podstawowym złożenia zadań, a w przypadku złożenia zadań domowych przez studenta w terminie dodatkowym niezwłocznie po terminie dodatkowym złożenia zadań domowych. Ocena z przedmiotu jest przekazywana do wiadomości studenta drogą elektroniczną niezwłocznie po jej wystawieniu”.

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2022/2023 - sem. letni" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Sabina Wilkanowicz
Prowadzący grup: Sabina Wilkanowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2022-02-23 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Sabina Wilkanowicz
Prowadzący grup: Sabina Wilkanowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Sabina Wilkanowicz
Prowadzący grup: Sabina Wilkanowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marzena Majzner
Prowadzący grup: Marzena Majzner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marzena Majzner
Prowadzący grup: Marzena Majzner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marzena Majzner
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marzena Majzner
Prowadzący grup: Marzena Majzner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2015/2016 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2016-02-23 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marzena Majzner
Prowadzący grup: Marzena Majzner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2014/2015 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2015-02-23 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marzena Majzner
Prowadzący grup: Marzena Majzner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)