Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chemia organiczna 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 7190-TC000-ISP-0231
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Chemia organiczna 2
Jednostka: Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 6.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Elementy modułu:

Laboratorium

Pełny opis:

Cel przedmiotu:

Celem przedmiotu jest uzyskanie przez studenta wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie syntezy wybranych związków organicznych.

Treści kształcenia:

L-1: Zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa, organizacji pracy w laboratorium chemii organicznej. L-2: Wprowadzenie do techniki laboratoryjnej. Zapoznanie teoretyczne z zasadami montowania zestawów laboratoryjnych, sposobami grzania i chłodzenia, suszenia substancji chemicznych oraz podstawowymi metodami oczyszczania substancji chemicznych - destylacji, krystalizacji, ekstrakcji i sublimacji. L-3: Otrzymanie i oczyszczenie wybranego preparatu uwzględniającego procesy utleniania - redukcji z grupy: p-toluidyna, kwas benzoesowy, anilina, kwas adypinowy. L-4: Otrzymanie i oczyszczenie wybranego preparatu uwzględniającego reakcje substytucji elektrofilowej lub nukleofilowej z grupy: p-nitroacetanilid, p-bromoacetanilid, tribromoanilina. L-5: Otrzymanie i oczyszczenie wybranego preparatu uwzględniającego reakcje diazowania i sprzęgania z grupy:oranż β -naftolowy, oranż metylowy, tribromobenzen. L-6: Otrzymanie i oczyszczenie wybranego preparatu uwzględniającego reakcje kondensacji aldolowej z grupy: benzylidenoanilina, dibenzylidenoaceton, kwas cynamonowy. L-7: Otrzymanie i oczyszczenie wybranego preparatu uwzględniającego reakcje otrzymywania pochodnych kwasowych z grupy: acetanilid, kwas acetylosalicylowy, mrówczan etylu, benzoesan fenylu, octan β -naftylu L-8: Analiza jakościowa związków organicznych.

Literatura:

1. Morrison R.T., Boyd R. N.: Chemia organiczna, PWN, Warszawa, 1990 2. Mąkosza M.: Synteza organiczna, PWN, Warszawa 1972 3. Mastalerz P. Chemia Organiczna, Wydawnictwo Chemiczne, Wrocław 2000 4. Vogel A. Preparatyka Organiczna, WNT, Warszawa 2006 5. Jerzmanowska Z.: Analiza jakościowa związków organicznych, Państ. Zakład Wyd. Lekarskich, Warszawa, 1975

Efekty uczenia się:

Efekty przedmiotowe

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt W01_04:

Ma wiedzę z zakresu wybranych typów reakcji w chemii oraganicznej.

Weryfikacja:

Kolokwium ustne (L 3-8)

Efekt W04_01:

Ma wiedzę z zakresu syntezy wybranych związków organicznych i klasycznej analizy jakościowej związków organicznych.

Weryfikacja:

Kolokwium ustne (L 3-8)

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt U01_01:

Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł w zakresie syntezy i anlalizy związków organicznych oraz technik laboratoryjnych stosowanych w syntezie związkóworganicznych.

Weryfikacja:

Kolokwium pisemne (L2). Kolokwium ustne (L 3-8)

Efekt U08_01:

Potrafi przeprowadzić pomiary podstawych parametów określających czystość otrzymanych preparatów organicznych.

Weryfikacja:

Sprawozdanie pisemne (L3-7).

Efekt U08_02:

Potrafi przedstwić otrzymane wyniki w formie liczbowej, dokonać ich interpretacji i wyciągnąć właściwe wnioski z zakresu syntezy związkóworganicznych.

Weryfikacja:

Sprawozdanie pisemne (L3-7).

Efekt U11_02:

Stosuje zasdy bezpieczeństwa i higieny pracy związane z pracą w laboratorium chemii organicznej.

Weryfikacja:

Sprawozdanie pisemne (L3-7). Kolokwium pisemne (L1-2).

Efekt U13_02:

Potrafi dokonać oceny wydajności procesów syntezy związków organicznych.

Weryfikacja:

Sprawozdanie pisemne (L3-7).

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt K03_01:

Potrafi współdziałać i pracować w zespole laboratyjnym.

Weryfikacja:

Sprawozdanie pisemne (L3-8).

Efekt K04_01:

Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole laboratoryjnym i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie wykonywane ćwiczenie laboratoryjne.

Weryfikacja:

Sprawozdanie pisemne (L3-8).

Metody i kryteria oceniania:

1. Obecność na zajęciach laboratoryjnych jest obowiązkowa i będzie sprawdzana przez prowadzącego. Podczas laboratorium dopuszczalna jest jedna nieobecność, którą należy usprawiedliwić. Nie dopuszcza się nieobecności nieusprawiedliwionej. Usprawiedliwienie nieobecności dokonuje prowadzący zajęcia na podstawie pisemnego usprawiedliwienia przedstawionego przez studenta. Usprawiedliwienie należy przedstawić w terminie 14 dni od nieobecności. Pracownię, na której student był nieobecny musi odrobić na pracowni poprawkowej lub w innym, uzgodnionym z prowadzącym terminie.

2. Efekty uczenia się przypisane do laboratorium będą weryfikowane podczas pisemnych i ustnych kolokwiów oraz poprzez sprawozdania przesyłane w wersji elektronicznej.

3. Warunkiem zaliczenia laboratorium jest:

1. przeprowadzenie analizy jakościowej nieznanych związków organicznych i podstawowych zasad analizy jakościowej związków organicznych oraz wykazanie się znajomością podstawowych technik laboratoryjnych (2 kolokwia pisemne).

2. wykazanie się przez studenta znajomością podstaw teoretycznych i mechanizmu wykonywanej syntezy organicznej (sprawdzanie tych wiadomości następuje w postaci 5 kolokwiów ustnych przed każdym etapem zajęć),

3. przeprowadzenie syntezy pięciu wyznaczonych preparatów (łącznie z ich oczyszczeniem oraz oznaczeniem podstawowych właściwości fizykochemicznych oddanie 5 sprawozdań z wykonania preparatu),

Ocena z zaliczenia stanowi średnią trzech powyższych składowych.

4. Ocena z kolokwium ustnego jest przekazywana do wiadomości studentów bezpośrednio po kolokwium oraz za pośrednictwem USOS najpóźniej 5 dni po zaliczeniu. Ocena ze sprawozdania jest przekazywana do wiadomości studentów za pośrednictwem USOS najpóźniej 7 dni po oddaniu sprawozdania. Ocena z kolokwium pisemnego jest przekazywana do wiadomości studentów za pośrednictwem USOS najpóźniej 5 dni po zaliczeniu. Ocena łączna jest przekazywana do wiadomości studentów za pośrednictwem USOS. Student może poprawiać tylko oceny niedostateczne otrzymane z kolokwiów oraz sprawozdań w terminie wyznaczonym przez prowadzącego zajęcia. Zaliczenie przedmiotu możliwe jest wyłącznie w trakcie trwania semestru.

5. Podczas weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się na drodze kolokwium pisemnego i ustnego powinien mieć długopis (lub pióro) z niebieskim lub czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania odpowiedzi. Pozostałe materiały i przybory pomocnicze, szczególnie telefony komórkowe, są zabronione.

6. Zgodnie z § 19 punkt 4 Regulamin studiów w Politechnice Warszawskiej: Jeżeli podczas weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się zostanie stwierdzona niesamodzielność pracy studenta lub korzystanie przez niego z materiałów lub urządzeń innych niż dozwolone w regulaminie przedmiotu, student uzyskuje ocenę niedostateczną i traci prawo do zaliczenia przedmiotu w jego bieżącej realizacji.

7. Rejestrowanie dźwięku i obrazu przez studentów w trakcie zajęć jest zabronione.

8. Prowadzący zajęcia umożliwia studentowi wgląd do jego ocenionych prac pisemnych do końca danego roku akademickiego w terminach konsultacji.

9. Student bezwzględnie zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu Pracowni Preparatyki Organicznej.

10. Studentki w ciąży oraz matki karmiące nie mogą uczestniczyć w ćwiczeniach laboratoryjnych z chemii organicznej.

11. Zajęcia realizowane są zgodnie z reżimem sanitarny obowiązującym na Uczelni.

10. Na zajęciach dopuszczalna jest praca hybrydowa, która regulowana jest stosowymi Zarządzeniami Rektora Politechniki Warszawskiej oraz wytycznych wewnętrznych dotyczących sposobu prowadzenia zajęć.

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 75 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Grabowski
Prowadzący grup: Paweł Grabowski, Przemysław Jarosiński, Aneta Lorek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 75 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Grabowski
Prowadzący grup: Paweł Grabowski, Przemysław Jarosiński, Aneta Lorek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 75 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Grabowski
Prowadzący grup: Paweł Grabowski, Przemysław Jarosiński, Aneta Lorek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Laboratorium - Ocena łączna

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 75 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Lorek
Prowadzący grup: Paweł Grabowski, Przemysław Jarosiński, Aneta Lorek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 75 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Lorek
Prowadzący grup: Paweł Grabowski, Aneta Lorek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2015/2016 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 75 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Lorek
Prowadzący grup: Paweł Grabowski, Aneta Lorek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2014/2015 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2014-09-29 - 2015-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 75 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krystyna Kardasz, Ewa Kędzierska, Aneta Lorek
Prowadzący grup: Aneta Lorek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2023-05-15)