Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chemia organiczna 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 7190-TC000-IZP-0200
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Chemia organiczna 1
Jednostka: Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii
Grupy: Przedmioty z sem. 4, studia niestacjonarne I stopnia, WBMiP
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 9.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem nauczania przedmiotu nabycie przez studentów wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych z zakresu nazewnictwa, metod otrzymywania i reaktywności poszczególnych grup związków organicznych oraz zasadami rządzącymi mechanizmami reakcji, które umożliwiają przekształcanie jednych grup związków w inne.

Pełny opis:

W1: Chemia organiczna jako dziedzina wiedzy. Elektroujemność, polarność, polaryzowalność. Teorie kwasów i zasad. Typy reakcji chemicznych. Izomeria konstytucyjna, Alkany – reguły nazewnictwa zgodnie z IUPAC, struktura i reaktywność, mechanizm substytucji wolnorodnikowej; W2: Alkeny – nazewnictwo, właściwości i reaktywność, mechanizm eliminacji jako metoda syntezy alkenów, izomeria cis-trans oraz E-Z, właściwości karbokationu, mechanizm addycji elektrofilowej, reguła Markownikowa i Zajcewa, substytucja wolnorodnikowa w pozycji allilowej, oznoliza i utlenianie alkenów, Polimeryzacja; W3: Alkiny – nazewnictwo i otrzymywanie alkinów, reakcje addycji elektrofilowej, reakcja Kuczerowa, tautomeria, Dieny – klasyfikacja dienów, mechanizm addycji elektrofilowej 1,4, reakcja Dielsa-Aldera, polimeryzacja dienów; W4: Cykloalkany – nazewnictwo i otrzymywanie i reaktywność cylkoalkanów, Węglowodory aromatyczne - struktura benzenu, mechanizm substytucji elektrofilowej, kierujący wpływ podstawników (efekt indukcyjny oraz rezonansowy), katalizatory Friedla- Craftsa, węglowodory alkiloaromatyczne i wielopierścieniowe W5: Halogenki alkilowe i arylowe - nazewnictwo, struktura i otrzymywanie, mechanizm reakcji substytucji (SN1, SN2) i eliminacji (E1, E2) nukleofilowej, otrzymywanie i reaktywność halogenków arylowych, Alkohole - nazewnictwo i właściwości alkoholi, otrzymywanie i reaktywność alkoholi, diole; W6: Fenole - otrzymywanie metodami przemysłowymi i laboratoryjnymi, właściwości kwasowe, reaktywność fenoli, Etery - właściwości i otrzymywanie metodą przemysłową i metodą Williamsona, rozszczepienie eterów; W7: Związki karbonylowe – właściwości grupy karbonylowej, otrzymywanie aldehydów i ketonów, reakcje utleniania i redukcji aldehydów i ketonów, reakcje addycji i substytucji nukleofinowej, reakcja Cannizzaro, reakcje kondensacji; W8: Kwasy karboksylowe - nazewnictwo i struktura kwasów karboksylowych, właściwości kwasowe, charakterystyczne reakcje, kwasy dikarboksylowe; W9: Pochodne kwasowe - nomenklatura, otrzymywanie i reaktywność halogenków kwasowych, bezwodników kwasowych, estrów oraz amidów, tłuszcze i mydła; W10: Aminy - nazewnictwo i otrzymywanie amin, reaktywność amin, diazowanie amin aromatycznych, sprzęganie soli diazoniowych. C1: Nomenklatura związków organicznych, Alkany - nomenklatura, otrzymywanie, reaktywność. C2: Alkeny - nomenklatura, otrzymywanie, reaktywność, izomeria. Dieny - nomenklatura, reaktywność. C3: Alkiny - nomenklatura, otrzymywanie, reaktywność, tautomeria; C4:Cykloalkany – otrzymywanie i reaktywność, Węglowodory aromatyczne -nomenklatura, otrzymywanie, reaktywność. Kierujący wpływ podstawnika. C5: Halogenki alkilowe i arylowe - nomenklatura, otrzymywanie, reaktywność, Alkohole - nomenklatura, otrzymywanie, reaktywność. Diole. C6: Fenole - nomenklatura, otrzymywanie, reaktywność, Etery: - nomenklatura, otrzymywanie, rozszczepianie eterów. C7 Aldehydy - nomenklatura, otrzymywanie, reaktywność, Ketony - nomenklatura, otrzymywanie, reaktywność. Reakcja Cannizzaro i reakcje kondensacji. C8: Kwasy karboksylowe - nomenklatura systematyczna i zwyczajowa, otrzymywanie, reaktywność. C9: Pochodne kwasowe: - nomenklatura, otrzymywanie, reaktywność. C10: Aminy: - nomenklatura, otrzymywanie, reaktywność, Diazowanie amin

Literatura:

1. McMurry J., Chemia organiczna tom 1-5, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005; 2. Mastalerz P., Chemia Organiczna, Wydawnictwo Chemiczne, Wrocław 2000; 3. Patrick G., Krótkie wykłady Chemia organiczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005; 4. Banaszkiewicz S., Zadania i ćwiczenia z chemii organicznej, Politechnika Radomska, 2002; 5. Vogel A. Preparatyka Organiczna, Wydanie III, WNT, Warszawa 2006; 6. Morrison R.T., Boyd R. N.: Chemia organiczna, PWN, Warszawa, 2010; 7. Białecka-Florjańczyk E., Włostowska J., Chemia Organiczna, WNT, Warszawa 2007; 8. Solomons T.W.G.: Fundamentals of Organic Chemistry, 5th ed., John Wiley & Sons, Inc., New York 1997; 9. Banaszkiewicz S., Kukułka R., Manek M., Analiza związków organicznych, Politechnika Radomska, 1999; 10. Buza D. Ćwil A. Zadania z chemii organicznej z rozwiązaniami, Politechnika Radomska, 2002 Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2003; 11. Zwierzak A. Zwięzły kurs Chemii Organicznej cz 1 i 2, Politechnika Łódzka, Łódź 2000, 12. Zwierzak A. Zadania i ćwiczenia z chemii organicznej cz 1 i 2, Politechnika Łódzka, Łódź 2007

Efekty uczenia się:

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt W04

Ma wiedzę z zakresu chemii organicznej: nazewnictwa,metod otrzymywania i reaktywności poszczególnych grup związków organicznych.

Weryfikacja: Egzamin. Kolokwium.

Efekt W11

Ma wiedzę z zakresu syntezy wybrnych grup związków organicznych.

Weryfikacja: Egzamin. Kolokwium.

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt U01

Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł w zakresie chemii organicznej.

Weryfikacja: Egzamin. Kolokwium.

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt K05

Ma świadomość odpowiedzielności za pracę własną.

Weryfikacja: Egzamin. Kolokwium.

Metody i kryteria oceniania:

1. Obecność na wykładach zalecana. Obecność na ćwiczeniach audytoryjnych jest obowiązkowa i będzie sprawdzana. Podczas ćwiczeń audytoryjnych dopuszczalne są dwie nieobecności usprawiedliwione. Nie dopuszcza się nieobecności nieusprawiedliwionej. Usprawiedliwienia nieobecności dokonuje prowadzący zajęcia na podstawie pisemnego usprawiedliwienia przedstawionego przez studenta. Usprawiedliwienie należy przedstawić w terminie 14 dni od nieobecności.

2. Efekty uczenia się przypisane do wykładu będą weryfikowane podczas egzaminu pisemnego, natomiast efekty uczenia się określone dla ćwiczeń audytoryjnych będą weryfikowane podczas trzech kolokwiów pisemnych. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, podczas zdalnej realizacji modułów zajęć dopuszcza się realizację kolokwium oraz egzaminu w formie elektronicznej za pomocą platformy edukacyjnej Moodle lub MS Teams.

3. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie minimum 27 punktów z 3 kolokwiów pisemnych oraz 27 punktów z egzaminu. Egzamin jest pisemny i odbywa się w sesji egzaminacyjnej. Maksymalna ilość punktów z egzaminu pisemnego wynosi 50. Warunkiem zaliczenia ćwiczeń audytoryjnych jest uzyskanie łącznie przynajmniej 27 z 50 możliwych punktów uzyskanych w wyniku sprawdzianów przeprowadzonych w trakcie semestru. Zaliczenie ćwiczeń odbywa się najpóźniej na ostatnich zajęciach w semestrze.

Ocena z ćwiczeń jest ustalana na podstawie sumy punktów uzyskanych z kolokwiów pisemnych, w następujący sposób: 27 - 35 pkt - 3,0; 35,5 – 39,5 pkt. - 3,5; 40 – 43 pkt. – 4,0; 43,5 – 46 pkt. – 4,5; > 46 pkt. - 5,0.

Ocena z egzaminu jest ustalana na podstawie punktów uzyskanych podczas pisemnego egzaminu, w następujący sposób: 27 - 35 pkt - 3,0; 35,5 – 39,5 pkt. - 3,5; 40 – 43 pkt. – 4,0; 43,5 – 46 pkt. – 4,5; > 46 pkt. - 5,0.

Ocena łączna (zintegrowana) jest ustalana na podstawie sumy punktów uzyskanych w obydwu rodzajach zajęć, w następujący sposób: 54 - 70 pkt - 3,0 71 - 79 pkt. - 3,5 80 – 86 pkt. – 4,0 87 – 92 pkt. – 4,5 > 93 pkt. - 5,0.

4. Ocena z zaliczenia ćwiczeń audytoryjnych jest przekazywana do wiadomości studentów za pośrednictwem USOS najpóźniej 5 dni po zaliczeniu. Ocena z egzaminu jest przekazywana do wiadomości studentów za pośrednictwem USOS najpóźniej 5 dni po egzaminie, ale nie później niż 2 dni przed kolejnym egzaminem. Ocena łączna jest przekazywana do wiadomości studentów za pośrednictwem USOS. Student może poprawiać tylko jeden sprawdzian (kolokwium) w wyznaczonym terminie przed sesją.

5. Student ma prawo przystąpić do egzaminu w trzech wybranych terminach spośród wyznaczonych w sesjach egzaminacyjnych. Student może przystąpić do egzaminu w dodatkowym terminie, tzw. terminie zerowym oraz w innych terminach wyznaczonych przez prowadzącego zajęcia, po wcześniejszym uzgodnieniu. Na jeden dzień przed każdym z terminów egzaminu starosta roku dostarcza do prowadzącego przedmiot listę osób, które będą pisały egzamin w danym terminie. Do egzaminu w danym terminie mogą przystąpić wyłącznie studenci zapisani na dostarczonej liście.

6. Student powtarza z powodu niezadowalających wyników w nauce tylko niezaliczony typ zajęć realizowany w ramach przedmiotu.

7. Podczas weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się na drodze egzaminu oraz kolokwiów każdy zdający powinien mieć długopis (lub pióro) z niebieskim lub czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania odpowiedzi. Pozostałe materiały i przybory pomocnicze, szczególnie telefony komórkowe, są zabronione.

8. Zgodnie z § 19 punkt 4 Regulamin studiów w Politechnice Warszawskiej: Jeżeli podczas weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się zostanie stwierdzona niesamodzielność pracy studenta lub korzystanie przez niego z materiałów lub urządzeń innych niż dozwolone w regulaminie przedmiotu, student uzyskuje ocenę niedostateczną i traci prawo do zaliczenia przedmiotu w jego bieżącej realizacji.

9. Rejestrowanie dźwięku i obrazu przez studentów w trakcie zajęć jest zabronione.

10. Prowadzący zajęcia umożliwia studentowi wgląd do jego ocenionych prac pisemnych do końca danego roku akademickiego w terminach konsultacji.

11. Na zajęciach z przedmiotu w wyjątkowych sytuacjach dopuszczalna jest praca zdalna. Praca zdalna dotyczy zarówno wykładu oraz ćwiczeń.

Prowadzenie wykładów sprowadza się do wideokonferencji w ustalonych terminach oraz upowszechniania opracowanych treści materiałów wykładowych. Studentowi materiały udostępniane będą za pomocą platformy Moodle oraz w założonym zespole na platformie MS Teams dostępnej dla wszystkich studentów studiujących na Politechnice Warszawskiej.

Ćwiczenia prowadzone będą na platformie MS Teams poprzez zdalne prowadzenie zajęć. Spotkania ze studentami odbywały się będą w terminach zajęć w ustalonych terminach zjazdów. Podczas konferencji będą dyktowane zadania a studenci będą rozwiązywać je na bieżąco w wykorzystaniem elektronicznej tablicy. Prowadzący na bieżąco ma możliwość do nadzorowania pracy studentów.

11.1 Student jest zobowiązany do regularnego uczestniczenia w zajęciach dydaktycznych na odległość

11.2. Student ma obowiązek wykonywania i raportowania wszystkich zadań określonych przez nauczyciela (raportowanie odbywa się poprzez sygnalizowania problemów z realizowanymi zadaniami)

11.3. Jeśli student będzie nieobecny na zajęciach prowadzonych w trybie synchronicznym, będzie miał dostęp do treści realizowanej podczas zajęć na platformie edukacyjnej MS Teams w trybie offline w postaci pliku z zadaniami udostępnionymi po zakończeniu pracy zdalnej na danych ćwiczeniach.

11.4. Konsultacje podczas pracy zdalnej odbywają się za pomocą czatu dostępnego dla grupy zajęciowej ułożonej w MS Teams.

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2022/2023 - sem. letni" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Grabowski
Prowadzący grup: Paweł Grabowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2022-02-23 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Grabowski
Prowadzący grup: Paweł Grabowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Grabowski
Prowadzący grup: Paweł Grabowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Grabowski
Prowadzący grup: Paweł Grabowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Grabowski
Prowadzący grup: Paweł Grabowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Grabowski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Grabowski
Prowadzący grup: Paweł Grabowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2015/2016 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2016-02-23 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Grabowski
Prowadzący grup: Paweł Grabowski, Aneta Lorek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2014/2015 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2015-02-23 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Grabowski
Prowadzący grup: Paweł Grabowski, Aneta Lorek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2013/2014 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2014-02-24 - 2014-09-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Lorek
Prowadzący grup: Aneta Lorek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)