Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy projektowania w technologii chemicznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 7190-TC000-IZP-0320 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy projektowania w technologii chemicznej
Jednostka: Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii
Grupy: Przedmioty z sem. 6, studia niestacjonarne I stopnia, WBMiP
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Literatura:

1. Dylewski R.: Projekt technologiczny, Wyd. Politechniki Śląskiej, 1999.

2. Jeżowski J.: Wprowadzenie do projektowania systemów technologii chemicznej, Wyd. Politechniki Rzeszowskiej, 2001

3. Kucharski S., Głowiński J.: Podstawy obliczeń projektowych w technologii chemicznej, Wyd. Politechniki Wrocławskiej, 2005.

4. Praca zbiorowa (red. L. Synoradzki, J. Wisialski): Projektowanie procesów technologicznych. Od laboratorium do instalacji przemysłowej, Wydawnictwo Politechniki Warszawskie, 2006.

5. Szarawara J., Piotrowski, J., Podstawy teoretyczne technologii chemicznej, WNT, W-wa 2010.

Metody i kryteria oceniania:

Regulamin przedmiotu

1. Obecność na wykładach jest zalecana. Obecność na zajęciach projektowych będzie sprawdzana. Podczas zajęć projektowych dopuszczalne są dwie nieobecności usprawiedliwione. Nie dopuszcza się nieobecności nieusprawiedliwionej. Usprawiedliwienia nieobecności dokonuje prowadzący zajęcia na podstawie pisemnego usprawiedliwienia (lub jego elektronicznej kopii) dostarczonej przez studenta. Usprawiedliwienie należy przedstawić nie później niż 14 dni kalendarzowych od nieobecności.

2. Efekty uczenia się przypisane do wykładu będą weryfikowane podczas pisemnego kolokwium, natomiast efekty uczenia się określone dla zajęć projektowych będą weryfikowane na podstawie opisów koncepcji chemicznej i koncepcji technologicznej oraz symulacji technologii pakietem HYSYS.

3. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z zajęć projektowych oraz kolokwium wykładowego. Kolokwium wykładowe odbywa się na jednym z dwóch ostatnich wykładów. W trakcie tego kolokwium można uzyskać maksymalnie 30 punktów. Warunkiem zaliczenia zajęć projektowych jest uzyskanie ponad połowy z maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w semestrze (40). Opis koncepcji chemicznej i technologicznej, a także symulacja komputerowa muszą być dostarczone prowadzącemu najpóźniej na 24 godziny przed wyznaczonym terminem. Część opisowa i symulacja mogą być ocenione maksymalnie na 20 punktów (każda). Ocena z przedmiotu jest wprost proporcjonalna do sumy zdobytych punktów gdy przekracza połowę maksymalnej, sumarycznej ich liczby.

4. Wynik punktowy kolokwium wykładowego jest przekazywany do wiadomości studentów za pośrednictwem Platformy Moodle PW lub mailowo najpóźniej 5 dni po jego terminie. Oceny pracy opisowej i symulacji są przekazywane przez prowadzącego ustnie na zajęciach w terminach ich złożenia lub za pośrednictwem Platformy Moodle PW albo mailowo najpóźniej 5 dni po terminie złożenia. W przypadku opóźnienia złożenia którejkolwiek części projektu każdy kolejny tydzień spóźnienia skutkuje obniżeniem maksymalnej oceny o 4 punkty. Ocena łączna z przedmiotu jest przekazywana do wiadomości studentów za pośrednictwem USOS najpóźniej 5 dni po ostatnich zajęciach. Student może poprawiać tylko oceny niedostateczne (poniżej połowy maksymalnej liczby punktów) z każdego z etapów wykonywania projektu, w terminie wyznaczonym przez prowadzącego zajęcia.

5. Jedynie w przypadkach losowych i po umówieniu się z prowadzącym student może przystąpić do kolokwium wykładowego w innym terminie niż wyznaczony.

6. Z powodu niezadowalających wyników w nauce student powtarza tylko niezaliczony typ zajęć realizowany w ramach przedmiotu.

7. Podczas weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się w trakcie kolokwium wykładowego każdy zdający powinien mieć długopis (lub pióro) z niebieskim lub czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do pisemnego udzielenia odpowiedzi. Zalecane jest posiadanie linijki. Podczas kolokwium wykładowego nie wolno posługiwać się jakimikolwiek materiałami do przedmiotu, jak również pozostałe materiały i przybory pomocnicze, szczególnie telefony komórkowe, są zabronione.

8. Jeżeli podczas weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się zostanie stwierdzona niesamodzielność pracy studenta lub korzystanie przez niego z materiałów lub urządzeń innych niż dozwolone w regulaminie przedmiotu, student uzyskuje zero punktów i traci prawo do zaliczenia przedmiotu w jego bieżącej realizacji.

9. Rejestrowanie dźwięku i ruchomych obrazów przez studentów w trakcie zajęć jest zabronione.

10. Prowadzący zajęcia umożliwia studentowi wgląd do jego ocenionych prac pisemnych do końca danego roku akademickiego w terminach konsultacji.

11. Ze względu na uregulowania prawne, studentki będące w ciąży proszone są o powiadomienie prowadzącego o tym fakcie.

12. W przypadku konieczności prowadzenia zajęć tylko i wyłącznie w sposób zdalny niezbędnym będzie wprowadzenie korekty powyższych zapisów, a w szczególności punktów 2, 7 i 8. Korekta zapisów będzie przeprowadzona w porozumieniu ze Starostą/Starościną Roku i będzie uzależniona od liczby zajęć, które pozostaną do przeprowadzenia do chwili zakończenia semestru letniego.

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. letni" (w trakcie)

Okres: 2022-02-23 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 10 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Wykład, 20 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Michalski
Prowadzący grup: Jacek Michalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Projekt - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 10 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Wykład, 20 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Michalski
Prowadzący grup: Jacek Michalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Projekt - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 10 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Wykład, 20 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Michalski
Prowadzący grup: Jacek Michalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Projekt - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 10 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Wykład, 20 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Michalski
Prowadzący grup: Jacek Michalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Projekt - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 10 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Wykład, 20 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Michalski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Projekt - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 10 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Wykład, 20 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Michalski
Prowadzący grup: Jacek Michalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Projekt - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2015/2016 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2016-02-23 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Witold Warowny
Prowadzący grup: Witold Warowny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Projekt - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2014/2015 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2015-02-23 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Witold Warowny
Prowadzący grup: Witold Warowny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Projekt - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.