Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wybrane zagadnienia z technologii procesów rafineryjnych i petrochemicznych - laboratorium

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 7190-TCTPE-MZP-0265 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wybrane zagadnienia z technologii procesów rafineryjnych i petrochemicznych - laboratorium
Jednostka: Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii
Grupy: Przedmioty z sem. 3, studia niestacjonarne II stopnia, WBMiP
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Metody i kryteria oceniania:

Regulamin przedmiotu

1. Obecność na zajęciach laboratoryjnych będzie sprawdzana. Podczas laboratorium dopuszczalna jest jedna nieobecność, którą należy usprawiedliwić. Nie dopuszcza się nieobecności nieusprawiedliwionej. Usprawiedliwienia nieobecności dokonuje prowadzący zajęcia na podstawie pisemnego usprawiedliwienia przedstawionego przez studenta. Usprawiedliwienie należy przedstawić w terminie 14 dni od nieobecności. Pracownię, na której student był nieobecny musi on odrobić na pracowni poprawkowej lub w innym, uzgodnionym z prowadzącym terminie. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się realizację zajęć w formule zdalnej (zgodnie z obowiązującymi zarządzeniami Rektora Politechniki Warszawskiej) za pomocą platformy edukacyjnej Moodle lub MS Teams.

2. Efekty uczenia się przypisane do laboratorium będą weryfikowane podczas ustnych kolokwiów oraz poprzez pisemne sprawozdania. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, podczas zdalnej realizacji modułów zajęć dopuszcza się realizację kolokwium ustnego na platformie MS Teams.

3. Warunkiem zaliczenia laboratorium jest pozytywna ocena z kolokwiów ustnych

i przygotowanych pisemnych sprawozdań (ilość kolokwiów oraz sprawozdań studenci ustalają indywidualnie z prowadzącym daną grupę ćwiczeń zgodnie z harmonogramem). Student ma prawo do poprawy niezaliczonego kolokwium podczas zajęć poprawkowych, a także w innym, dodatkowym terminie (ale o możliwości wyznaczenia terminu dodatkowego decyduje prowadzący dane zajęcia). Student jest obowiązany do złożenia poprawnie wykonanego sprawozdania w wersji elektronicznej za pomocą Platformy MOODLE w ciągu 14 dni od daty wykonania ćwiczenia. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności, student jest obowiązany zrealizować ćwiczenie laboratoryjne na zajęciach poprawkowych. Ocena ostateczna jest średnią arytmetyczną z ocen uzyskanych w trakcie zajęć.

4. Ocena z kolokwium ustnego jest przekazywana do wiadomości studentów bezpośrednio po kolokwium oraz za pośrednictwem USOS najpóźniej 5 dni po zaliczeniu. Ocena ze sprawozdania jest przekazywana do wiadomości studentów za pośrednictwem USOS najpóźniej 7 dni po oddaniu sprawozdania. Ocena łączna jest przekazywana do wiadomości studentów za pośrednictwem USOS. Student może poprawiać tylko oceny niedostateczne otrzymane z kolokwiów oraz sprawozdań w terminie wyznaczonym przez prowadzącego zajęcia. Zaliczenie przedmiotu możliwe jest wyłącznie w trakcie trwania semestru.

5. Podczas weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się na drodze kolokwium ustnego student może mieć długopis (lub pióro) z niebieskim lub czarnym tuszem (atramentem) przeznaczone do zapisywania odpowiedzi. Pozostałe materiały i przybory pomocnicze, szczególnie telefony komórkowe, są zabronione.

6. Jeżeli podczas weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się zostanie stwierdzona niesamodzielność pracy studenta lub korzystanie przez niego z materiałów lub urządzeń innych niż dozwolone w regulaminie przedmiotu, student uzyskuje ocenę niedostateczną i traci prawo do zaliczenia przedmiotu w jego bieżącej realizacji.

7. Rejestrowanie dźwięku i obrazu przez studentów w trakcie zajęć jest zabronione.

8. Prowadzący zajęcia umożliwia studentowi wgląd do jego ocenionych prac pisemnych do końca danego roku akademickiego w terminach konsultacji.

9. Student bezwzględnie zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu Pracowni, w której realizowane jest dane ćwiczenie laboratoryjne.

10. Studentki w ciąży oraz matki karmiące nie mogą uczestniczyć w ćwiczeniach laboratoryjnych.

11. Na zajęciach laboratoryjnych z przedmiotu w wyjątkowych sytuacjach dopuszczalna jest praca zdalna lub hybrydowa wynikająca z aktualnie obowiązujących zarządzeń Rektora Politechniki Warszawskiej.

Zajęcia laboratoryjne prowadzone będą na platformie MS Teams poprzez zdalne prezentowanie ćwiczeń, które w warunkach stacjonarnych realizowane byłyby przez studentów. Spotkania ze studentami odbywały się będą w ustalonych terminach zajęć, zgodnie z planem tygodniowym semestru.

11.1 Student jest zobowiązany do regularnego uczestniczenia w zajęciach dydaktycznych na odległość

11.2 Konsultacje podczas pracy zdalnej odbywają się za pomocą czatu dostępnego dla grupy zajęciowej ułożonej w MS Teams.

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. letni" (w trakcie)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Grabowski
Prowadzący grup: Łukasz Gościniak, Paweł Grabowski, Aneta Lorek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Grabowski
Prowadzący grup: Łukasz Gościniak, Paweł Grabowski, Aneta Lorek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.