Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technologia procesów rafineryjnych 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 7190-TCTPN-ISP-0720
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technologia procesów rafineryjnych 1
Jednostka: Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii
Grupy: Przedmioty z sem. 6, TPN studia stacjonarne I stopnia, WBMiP
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 7.00 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Metody i kryteria oceniania:

Kod przedmiotu: CS1A_72_01

Przedmiot: Technologia procesów rafineryjnych

Kierownik przedmiotu: dr hab. inż. Maciej Paczuski

Regulamin przedmiotu

1. Przedmiot prowadzony jest w trybie zdalnym. Termin „zajęcia” rozumie się jako spotkanie wideokonferencję w aplikacji MS Teams.

2. Obecność na wykładach jest zalecana. Obecność na zajęciach projektowych jest obowiązkowa i będzie sprawdzana. Podczas ćwiczeń projektowych dopuszczalne są dwie nieobecności usprawiedliwione. Nie dopuszcza się nieobecności nieusprawiedliwionej. Usprawiedliwienia nieobecności dokonuje prowadzący zajęcia na podstawie pisemnego usprawiedliwienia przedstawionego przez studenta. Usprawiedliwienie należy przedstawić w terminie 14 dni od nieobecności.

3. Sprawdzanie obecności na zajęciach projektowych odbywa się na podstawie identyfikacji wizerunku studenta. Po sprawdzeniu obecności studenci mogą wyłączyć kamery wideo.

4. Efekty uczenia się przypisane do wykładu będą weryfikowane podczas przeprowadzonego zdalnie egzaminu pisemnego. Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej, odbywa się w czasie sesji egzaminacyjnej.

5. Efekty uczenia się określone dla ćwiczeń projektowych będą weryfikowane na podstawie przedstawionego opracowania projektowego, przesłanego w formie elektronicznej przed upływem wyznaczonego terminu, wraz z jego prezentacją ustną na zajęciach oraz podczas pięciu krótkich sprawdzianów odbywających się pod koniec zajęć w terminach podanych na pierwszych zajęciach. Każdy sprawdzian odbywa się w wyznaczonym czasie, przed upływem którego student musi podać wynik zadania. Na przesłanie skanu/zdjęcia rozwiązania student ma dodatkowe 5 minut po zakończeniu sprawdzianu. Na każdym sprawdzianie student może uzyskać od 0 do 5 punktów. Warunkiem zaliczenia ćwiczeń projektowych jest złożenie i obrona opracowania projektowego, a także uzyskanie minimum 15 punktów ze wszystkich sprawdzianów. Nie ustala się minimalnej liczby punktów obowiązkowej do zdobycia na poszczególnych sprawdzianach.

6. Punkty ze sprawdzianów przelicza się na ocenę w następujący sposób: < 15 punktów – 2,0 (dwa); 15 punktów – 16,5 punktu – 3,0 (trzy); 17 punktów – 18,5 punktu – 3,5 (trzy i pół); 19 punktów – 20,5 punktu – 4,0 (cztery); 21 punktów – 22,5 punktu – 4,5 (cztery i pół); > 23 punktów – 5,0 (pięć). Na ocenę opracowania projektowego (w zakresie ±0,5) ma wpływ jakość odpowiedzi na indywidualne pytania (od 1 do 3) dotyczące projektu, zadane po prezentacji wykonanego projektu. Łączna ocena z ćwiczeń projektowych jest średnią ważoną: Ocena z projektu = (ocena za sprawdziany x 0,4) + (ocena za opracowanie projektowe x 0,6).

7. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń projektowych oraz egzaminu. Zaliczenie ćwiczeń projektowych odbywa się najpóźniej na ostatnich zajęciach w semestrze. Ocena z przedmiotu jest średnią ważoną: Ocena łączna = (ocena z projektu x 0,3) + (ocena z egzaminu x 0,7).

8. Z egzaminu pisemnego przeprowadzonego w formie zdalnej można uzyskać co najwyżej ocenę dobrą (4,0). Dla uzyskania oceny ponad dobrej lub bardzo dobrej z całości przedmiotu student w trybie indywidualnym odbywa rozmowę zdalnie z prowadzącym wykład.

9. Ocena z zaliczenia ćwiczeń projektowych jest przekazywana do wiadomości studentów za pośrednictwem USOS najpóźniej 5 dni po zaliczeniu. Ocena z egzaminu jest przekazywana do wiadomości studentów za pośrednictwem USOS najpóźniej 5 dni po egzaminie, ale nie później niż 2 dni przed kolejnym terminem egzaminu. Ocena łączna jest przekazywana do wiadomości studentów za pośrednictwem USOS. Student może poprawiać tylko oceny niedostateczne z opracowań projektowych, a także wybrane sprawdziany jeśli nie uzyskał wymaganych 15 punktów, w terminie wyznaczonym przez prowadzącego zajęcia.

10. Student ma prawo przystąpić do egzaminu w trzech wybranych terminach spośród wyznaczonych w sesjach egzaminacyjnych. Student może przystąpić do egzaminu w dodatkowym terminie, tzw. terminie zerowym oraz w innych terminach wyznaczonych przez prowadzącego zajęcia, po wcześniejszym uzgodnieniu.

11. Student powtarza z powodu niezadowalających wyników w nauce tylko niezaliczony typ zajęć realizowany w ramach przedmiotu.

12. Podczas weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się na drodze egzaminu każdy zdający powinien mieć długopis (lub pióro) z niebieskim lub czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania odpowiedzi. Podczas prezentacji opracowania projektowego na zajęciach projektowych studenci mogą korzystać wyłącznie z prezentacji (plik ppt/pptx/pdf) wyświetlanej na ekranie komputera, udostępnionej prowadzącemu i innym uczestnikom zajęć. Pozostałe materiały i przybory pomocnicze, szczególnie telefony komórkowe, są zabronione.

13. Jeżeli podczas weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się zostanie stwierdzona niesamodzielność pracy studenta lub korzystanie przez niego z materiałów lub urządzeń innych niż dozwolone w regulaminie przedmiotu, student uzyskuje ocenę niedostateczną i traci prawo do zaliczenia przedmiotu w jego bieżącej realizacji.

14. Rejestrowanie dźwięku i obrazu przez studentów w trakcie zajęć jest zabronione.

15. Prowadzący zajęcia umożliwia studentowi wgląd do jego ocenionych prac pisemnych do końca danego roku akademickiego w terminach konsultacji.

Kierownik przedmiotu Kierownik Zakładu/Zespołu

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2022/2023 - sem. letni" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 45 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Paczuski
Prowadzący grup: Maciej Paczuski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2022-02-23 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 45 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Paczuski
Prowadzący grup: Maciej Paczuski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Wykład, 45 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Paczuski
Prowadzący grup: Przemysław Jarosiński, Maciej Paczuski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Projekt - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Wykład, 45 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Paczuski
Prowadzący grup: Maciej Paczuski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Projekt - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Wykład, 45 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Paczuski
Prowadzący grup: Maciej Paczuski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Projekt - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Wykład, 45 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Paczuski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Projekt - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin, 17 miejsc więcej informacji
Wykład, 45 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Paczuski
Prowadzący grup: Maciej Paczuski, Sabina Wilkanowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Projekt - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2015/2016 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2016-02-23 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin, 17 miejsc więcej informacji
Wykład, 45 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Paczuski
Prowadzący grup: Maciej Paczuski, Lech Wilkanowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Projekt - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2014/2015 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2015-02-23 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Paczuski
Prowadzący grup: Maciej Paczuski, Lech Wilkanowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Projekt - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2023-05-15)