Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technologia informacyjna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 7200-EK000-LSP-0104
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technologia informacyjna
Jednostka: Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych
Grupy: Przedmioty z sem. 1, studia I stopnia stacjonarne, KNEiS
Strona przedmiotu: http://portaliusz.pw.plock.pl
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Zapoznanie z podstawami wykorzystania technologii informacyjnej w przyszłej pracy studenta. Celem nauczania przedmiotu jest praktyczne przećwiczenie wybranych technik komputerowych.

Pełny opis:

test

Podstawy edycji tekstu. Zaawansowane techniki edycji. Korespondencja seryjna. Adresowanie w arkuszu kalkulacyjnym. Obliczenia statystyczne w arkuszu. Graficzna prezentacja danych. Elementy baz danych w arkuszu kalkulacyjnym. Elementy baz danych. Elementy grafiki komputerowej. Prezentacje multimedialne. Wybrane zagadnienia Internetu.

Literatura:

A. Nowicki; Informatyka dla ekonomistów, Studium teoretyczne i praktyczne , praca zbiorowa, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 1998; www.openoffice.org/pl

Efekty uczenia się:

U05 - Potrafi wykorzystać narzędzie informatyczne do przetwarzania i analizy wybranych danych oraz ich prezentacji graficznej.

U19 - Potrafi prawidłowo zredagować dokument tekstowy. Potrafi stosować korespondencję seryjną. Potrafi rozwiązywać podstawowe zadania z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego. Potrafi wykorzystać system baz danych do prostego gromadzenia i przetwarzania danych. Potrafi tworzyć proste elementy graficzne. Potrafi stworzyć prezentację multimedialną.

K07 - Jest przygotowany do korzystania z narzędzi informatycznych powszechnie stosowanych w pracy biurowej.

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia kończące się zaliczeniem

REGULAMIN PRZEDMIOTU

1. Technologia informacyjna, studia I stopnia, semestr I

2. Rodzaj zajęć:

◦ studia stacjonarne: ćwiczenia 30 h

3. Kierownik przedmiotu: mgr inż. Zbigniew Kleniewski

4. Obecność studentów na ćwiczeniach jest obowiązkowa.

5. Dopuszcza się 2 nieusprawiedliwione nieobecności na ćwiczeniach.

6. Podczas konsultacji można odbyć ćwiczenia na których student ma usprawiedliwioną nieobecność.

7. Ćwiczenia będą realizowane zdalnie w czasie rzeczywistym za pomocą platformy MS Teams .

8. Zabrania się rejestrowania dźwięku i obrazu przez słuchaczy w trakcie zajęć.

9. Formy weryfikacji efektów uczenia się:

◦ 3 sprawdziany praktyczne

10. Nie ma możliwości poprawy oceny pozytywnej na wyższą.

11. Podczas poprawiania niezaliczonego kolokwium student może uzyskać minimalną ilość punktów wymaganą do zaliczenia.

12. Podczas weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się student może korzystać tylko z materiałów przygotowanych przez prowadzącego. Student umieszcza na platformie oświadczenie o samodzielnym wykonaniu zadań.

13. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie minimum 50% pkt z ćwiczeń, oraz minimum 5 punktów za frekwencję.

Zasady punktacji:

a. Student może uzyskać max. 100 pkt w tym:

Frekwencja - 15 pkt*

Sprawdzian 1 (edycja tekstu) - 15 pkt

Sprawdzian 2 (arkusz kalkulacyjny) - 35 pkt

Sprawdzian 3 (arkusz kalkulacyjny) - 35 pkt

Ocena końcowa (pkt)

0-50 ocena 2

51-60 ocena 3

61-70 ocena 3,5

71-80 ocena 4

81-90 ocena 4,5

91-100 ocena 5

14. Negatywna ocena końcowa powoduje konieczność powtórzenia przedmiotu

w kolejnym etapie studiów.

*-5 pkt za nieusprawiedliwioną nieobecność

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2023/2024 - sem. zimowy" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Emil Zelma
Prowadzący grup: Emil Zelma
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2022/2023 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Emil Zelma
Prowadzący grup: Emil Zelma
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-22
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Kleniewski
Prowadzący grup: Zbigniew Kleniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Kleniewski
Prowadzący grup: Zbigniew Kleniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Kleniewski
Prowadzący grup: Zbigniew Kleniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Kleniewski
Prowadzący grup: Zbigniew Kleniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Kleniewski
Prowadzący grup: Zbigniew Kleniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Kleniewski
Prowadzący grup: Zbigniew Kleniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2015/2016 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-22
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Kleniewski
Prowadzący grup: Zbigniew Kleniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2014/2015 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2014-09-29 - 2015-02-22
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Kleniewski
Prowadzący grup: Zbigniew Kleniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2013/2014 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2013-10-01 - 2014-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Kleniewski
Prowadzący grup: Zbigniew Kleniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2012/2013 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2012-10-01 - 2013-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Kleniewski
Prowadzący grup: Zbigniew Kleniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-18)