Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Mikroekonomia I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 7200-EK000-LSP-0111 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Mikroekonomia I
Jednostka: Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 7.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest dostarczenie studiującym wiedzy o podstawowych kategoriach ekonomicznych w ramach czterech bloków zagadnień: teorii rynku, teorii wyboru konsumenta, teorii przedsiębiorstwa, teorii czynników produkcji. Na zajęciach zostaną przedstawione zasady funkcjonowania podstawowych podmiotów gospodarczych: przedsiębiorstw, gospodarstw domowych, rządu oraz zasady funcjonowania rynków produktów oraz rynków czynników produkcji.

Pełny opis:

Przedmiot ekonomii i pojęcia wstępne. Modele ekonomiczne. Rodzaje zmiennych ekonomicznych. Granica możliwości produkcyjnych. Zasada racjonalnego postępowania. Systemy ekonomiczne.

Rynek, popyt, podaż. Pojęcie, funkcje i klasyfikacje rynku. Popyt i podaż i określające je czynniki. Podaż i określające ją czynniki. Elastyczność popytu i podaży.

Teoria wyboru konsumenta. Funkcje i cele działalności gospodarstwa domowego. Podstawy wyboru struktury konsumpcji bieżącej.

Funkcja popytu. Dobra normalne i dobra niższego rzędu. Ścieżka ekspansji. dochodowej i krzywe Engela. Dobra normalne i dobra Giffena. Ścieżka ekspansji cenowej i krzywa popytu

Podstawy wyboru ilości czasu pracy i czasu wolnego. Czynniki determinujące podaż pracy. Krzywa podaży pracy

Wybór międzyokresowy. Ograniczenie budżetowe. Optymalizacja konsumpcji w czasie. Inflacja. Wartość zdyskontowana

Teoria przedsiębiorstwa. Pojęcie przedsiębiorstwa. Rodzaje przedsiębiorstw. Cele działalności przedsiębiorstwa w różnych systemach gospodarczych.

Teoria kosztów. Istota i pomiar kosztów. Koszty ekonomiczne a koszty w rachunkowości. Funkcje kosztów w krótkim i długim okresie.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. R.Milewski, E.Kwiatkowski, Podstawy ekonomii, Wydawnictwo naukowe PWN, 2005.

2. P.Samuelson, W.Nordhaus, Ekonomia, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006.

3. D. Begg, Mikroekonomia, PWE, 2007.

Literatura uzupełniająca: 1.W.F.Samuelson, Ekonomia menedżerska, PWE, 1998

2. E.Czarny, Mikroekonomia, PWE, 2006

3. T.Zalega, Mikroekonomia, WN Wydz. Zarządzania UW, 2006 4. B.Czarny, Podstawy ekonomii, PWE, 2011

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

1. Zna podstawowe pojęcia stosowane w ekonomii i ma wiedzę o źródłach jej pochodzenia.

2. Zna motywy, jakimi kieruje się konsument przy podejmowaniu decyzji ekonomicznych związanych z wyborem koszyka konsumpcyjnego, alokacji dochodów w czasie - oszczędzaniem, określeniem długości czasu pracy.

3. Zna kluczowe aspekty funkcjonowania gospodarki rynkowej i jej komponentów: przedsiębiorstw, gospodarstw domowych, państwa, rynków produktów i czynników produkcji.

4. Potrafi posługiwać się wiedzą ekonomiczną w opisie, interpretacji i ocenie rzeczywistości gospodarczej.

5. Umie stosować sformalizowane modele mikroekonomiczne do analizy procesów gospodarczych takich, jak: ustalanie równowagi na rynkach produktów i czynników produkcji, zasad optymalnej alokacji zasobów w przedsiębiorstwach i sektorach, wyborów podejmowanych przez konsumentów i gospodarstwa domowe.

6. Umie interpretować mierniki stosowane w ekonomii i wykorzystywać je w analizie zjawisk i procesów zachodzących w gospodarce.

7. Potrafi scharakteryzować powiązania występujące w gospodarce rynkowej między sektorem gospodarstw domowych i przedsiębiorstw oraz transakcje zachodzące między tym podmiotami w procesie wymiany dóbr i usług.

8. Ma świadomość potrzeby ciągłego uzupełniania i doskonalenia swojej wiedzy wynikającą ze zmieniających się warunków fukcjonowania gospodarki narodowej i składających się na nią procesów i podmiotów.

9. Po zakończeniu kursu student jest zdolny do samodzielnej oceny konsekwencji dokonywanych wyborów w warunkach ograniczoności zasobów oraz skutków działania mechanizmów rynkowych w skali mikro.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny składający się z testu, części opisowej i prezentacji modeli graficznych. Dwa kolokwia. Ocena aktywności studenta na ćwiczeniach.

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2012/2013 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2012-10-01 - 2013-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Urbanek
Prowadzący grup: Grzegorz Chybicki, Hanna Raczyńska, Piotr Urbanek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.