Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wprowadzenie do mikroekonomii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 7200-EK000-LSP-0112 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do mikroekonomii
Jednostka: Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych
Grupy: Przedmioty z sem. 1, studia I stopnia stacjonarne, KNEiS
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 7.00 LUB 6.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z problemami ekonomii na poziomie ogólnym. Przedstawione zagadnienia teoretyczne, poparte praktycznymi przykładami, mają pokazać studentom podstawowe zależności występujące w gospodarce w skali mikro. Przyswojenie podstawowych zasad analiz ekonomicznych i funkcjonowania rynku stanowić powinno bazę dla dalszej samodzielnej nauki przedmiotu.

Literatura:

Podstawowa:

1. Podstawy ekonomii, red. nauk. R. Milewski, E. Kwiatkowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018.

2. Podstawy ekonomii. Ćwiczenia i zadania, red. nauk. E. Kwiatkowski, L. Kucharski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018.

Uzupełniająca:

1. N. G. Mankiw, M. P. Taylor, Mikroekonomia, PWE, Warszawa, wydanie II, 2014.

M. Rekowski, Wprowadzenie do mikroekonomii, Poznań 1993 lub późniejsze.(wybrane fragmenty)

D. Begg S. Fischer, R. Dornbusch, Ekonomia, tom 1 PWE, 1993 lub późniejsze. wybrane fragmenty)

Metody i kryteria oceniania:

REGULAMIN PRZEDMIOTU:

1. Wprowadzenie do mikroekonomii , studia I stopnia, semestr I

2. Rodzaj zajęć: studia stacjonarne: wykład- 30 godz. , ćwiczenia – 15 godz.

studia niestacjonarne: wykład- 16 godz., ćwiczenia -16 godz.

3. Kierownik przedmiotu: dr hab. Stanisław Szukalski

4. Wykłady odbywają się w formie zdalnej na przy użyciu platformy Teams i wykorzystaniem portaliusza.

5. W celu weryfikacji efektów uczenia się przeprowadzone będą: pod koniec semestru kolokwium ( termin podany będzie z dwutygodniowym wyprzedzeniem) oraz w czasie sesji egzamin.

6. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z weryfikacji efektów uczenia się z ćwiczeń oraz zdanie egzaminu.

Kolokwium ma formę pisemną: test z pytaniami otwartymi, zamkniętymi oraz zadania obliczeniowe. Warunkiem uzyskania oceny pozytywnej z kolokwium jest otrzymanie minimum 50% punktów. Skala ocen z kolokwium 50%-60% -3,0; 61%-70% - 3,5 ;71%-80% - 4,0; 81%-90% - 4,5, 91%-100% -5,0 .

Egzamin odbędzie się w trybie zdalnym przy użyciu formularza elektronicznego. Przed przystąpieniem do egzaminu student ma obowiązek umieścić tekst oświadczenia o samodzielnym wykonaniu zadań egzaminacyjnych. Dokonanie oceny pracy egzaminacyjnej jest uwarunkowane dołączeniem tego oświadczenia z podpisem studenta.

Egzamin składa się z testu obejmującego pytania zamknięte i otwarte (takie jak: prawda/ fałsz, test wyboru, wyjaśnienie problemu, objaśnienie wykresu) zadania obliczeniowe. Warunkiem uzyskania oceny pozytywnej z egzaminu jest uzyskanie minimum 50% punktów. Skala ocen: 50%-60% -3,0; 61%-70% - 3,5 ;71%-80% - 4,0; 81%-90% - 4,5, 91%-100% -5,0 .

Ocena końcowa z przedmiotu jest średnią arytmetyczną ocen z egzaminu i ćwiczeń, którym przypisane są następujące wagi: ocena z egzaminu 0,7; ocena z ćwiczeń 0,3. Miejsca po przecinku 0,1-0,49, zaokrąglają do 0,5 ocenę końcową, 0,51-0,99 zaokrąglają do następnej oceny końcowej.

7. Student, który nie uzyskał oceny pozytywnej z kolokwium może przystąpić do kolokwium poprawkowego.

8. Egzamin odbywa się zgodnie z harmonogramem sesji. Do egzaminu przystąpić mogą studenci, którzy uzyskali pozytywną ocenę z weryfikacji efektów uczenia się z ćwiczeń.

9. Zasady powtarzania z powodu niezadowalających wyników w nauce poszczególnych typów zajęć realizowanych w ramach przedmiotu:

a) Jeśli student nie uzyska pozytywnej oceny z weryfikacji efektów uczenia się z ćwiczeń powoduje to konieczność ich powtórzenia w kolejnym etapie studiów. Następnie po uzyskaniu oceny pozytywnej student przystępuje do egzaminu.

b) Negatywna ocena z egzaminu ( przy pozytywnej ocenie z ćwiczeń) powoduje konieczność ponownego przystąpienia do egzaminu w kolejnym etapie studiów. Dopuszcza się możliwość zastosowania pkt.4 §8 Regulaminu studiów.

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Szukalski
Prowadzący grup: Magdalena Kapela, Stanisław Szukalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Szukalski
Prowadzący grup: Magdalena Kapela, Stanisław Szukalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Eugeniusz Kwiatkowski
Prowadzący grup: Magdalena Kapela, Eugeniusz Kwiatkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Pełny opis:

1. Przedmiot ekonomii i pojęcia wstępne. 2. Idee ekonomiczne w perspektywie historycznej. 3. Narzędzia analizy ekonomicznej. Rodzaje zmiennych ekonomicznych. Modele ekonomiczne. 4. Granica możliwości produkcyjnych. 5. Zasoby i strumienie. 6. Rynek, popyt, podaż. 7.Pojęcie, funkcje i klasyfikacje rynku. 8. Popyt i czynniki go określające. 9. Nietypowe krzywe popytu. 10. Podaż i czynniki ją określające. Krzywa podaży. 11.Elastyczności i popytu i podaży. 12. Prawo Engla i krzywe Engla. 13. Klasyfikacja dóbr - dobra wyższego rzędu, dobra niższego rzędu, dobra normalne i dobra Giffena. 14. Równowaga rynkowa. Ceny maksymalne i minimalne.

Literatura:

Podstawowa:

1. Podstawy ekonomii, red. nauk. R. Milewski, E. Kwiatkowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018.

2. Podstawy ekonomii. Ćwiczenia i zadania, red. nauk. E. Kwiatkowski, L. Kucharski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018.

Uzupełniająca:

1. N. G. Mankiw, M. P. Taylor, Mikroekonomia, PWE, Warszawa, wydanie II, 2014.

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 110 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Szukalski
Prowadzący grup: Magdalena Kapela, Anna Stępniak-Kucharska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Włodzimierz Puliński
Prowadzący grup: Grzegorz Chybicki, Magdalena Kapela, Włodzimierz Puliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Włodzimierz Puliński
Prowadzący grup: Grzegorz Chybicki, Magdalena Kapela, Włodzimierz Puliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2015/2016 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Urbanek
Prowadzący grup: Grzegorz Chybicki, Barbara Felic, Piotr Urbanek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2014/2015 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2014-09-29 - 2015-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Urbanek
Prowadzący grup: Magdalena Kapela, Piotr Urbanek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2013/2014 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2013-10-01 - 2014-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Urbanek
Prowadzący grup: Katarzyna Osiecka, Hanna Raczyńska, Piotr Urbanek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.